آگوست 20, 2018 از
شایدفکرکنیدهمسرانی که ازلحاظ رفتاری موردبدرفتاری قرارمی گیرند،گاهی خوشحال می شوندکه تنها باشند وازحملات همسرشان درامان بمانند.اماملیون ها نفرازتنها بودن می ترسند وبابدترین شرایط باهمسرانشان می مانند.آنچه این افراددرنظرنمی گیرنداین است که آنهاحتی باماندن دررابطه نیزتنها هستند زیراوجودهمسری که برای آنها ارزش قائل نیست،آنها رادرک نمی کند وقادربه دوست داشتن ونزدیک شدن به آنها نیست برابرباهمان تنهایی است،ولی چه چیزباعث می شودباوجوددانستن رابطه اشتباه آگاهانه درروابط آسیب زابمانیم؟چه افرادی برای ماندن درروابط آسیب زاپافشاری می کنند وچگونه خود راازبند روابط آسیب زانجات دهیم؟.اولین عاملی که افرادرامجبور به ماندن درروابط اشتباه می کندباورهای غیرعقلانی وقدیمی است.باورهایی که می توند ریشه درفرهنگ یاتجارب گذشته زندگی افرادداشته باشد.باورهایی مثل:"اگرازهمسرم جدا شوم،دیگران چگونه فکر می کنند"،"اگربعدازجدایی نتوانم زوج دلخواه خود راپیداکنم،همیشه تنها می مانم"،"زندگی به تنهایی برایم غیرقابل تصور وکسالت بار است" وغیره.همه افرادباورها وترس هایی بااین محتوا دارند اما هرقدرافراد منفعل تربوده وارزش ها واهداف کمتری درزندگی داشته باشند وجود این ترس ها می تواندزندگی آنها راتحت تاثیرقرارداده وآنها راواداربه ماندن درروبطی کند به باب میل آنها نیست.بنابراین اولین گام برای مقابله باترس ازتنهایی پذیرش بی قید شرط خود می باشد.هرگزفراموش نکنیم که من به عنوان یک انسان خوب وارزشمند هستم وحضورهمسرم درزندگی مراتکمیل می کند،معشوقه دیگری بودن تنها بخشی ازمن است.ما می توانیم خواهان عشق وشریک زندگی باشیم بدون آنکه به اواحساس نیازکنیم.همه ما ازتنها بودن متاسف می شویم،احساس خلاء می کنیم اما اگربه نکات زیرواقف باشیم،احساس تنهایی موقتی خودرامی پذریم وبه جای احساس پوچی ازتنهایی،تنها ابرازتاسف کرده وکمتردرروابط خود دچاراشتباه می شویم: -ارزش شما به عنوان یک شخص به خودشما بستگی دارد ونه به عشق دیگران:وقتی خودتان رابی قید وشرط بپذیرید نیازی به تاکید دیگران ندارید.دراین راستا می توانید ارزش ها واهداف جدید رادرزندگی خود پایه ریزی کنید وزمانی ازاوقات خود راصرف علایق وارزش هایتان کنید.احساس شادی واقعی ازدرون شخص نشات می گیرد.من می توانم شادباشم،عاشق باشم درصورتیکه لحظات واقعی رابرای خود ایجادکنم. -لحظات واقعی رادرزندگی شکار واگروجودندارندآنها راایجاد کنید:داشتن لحظه های واقعی زندگی کردن درزمان حال،ولذت بردن ازمنابعی است که دردسترس هستند.ماهمیشه درحال انتظارکشیدن برای رسیدن به شرایط ایده آل هستیم،خوشبختی زمان حال رابه تعویق می اندازیم تااینکه آنرادرآینده بدست آوریم واین قدرانتظار کشیدن ها راادامه می دهیم تافرصت لذت بردن رااز خود سلب کنیم(برگرفته ازکتاب لحظات واقعی،دکترباربارا دی آنجلیس).گاهی به قدری درگیرپیش بینی آینده ایی نامعلوم وترس ازتنهایی هستیم که فرصت شام خوردن بایک دوست صمیمی راازدست می دهیم. -همسرشما تنهاشخص مناسب برای زندگی مانیست:شایدبراین باورید که باترک روابط آسیب زا،فرصت عشق رابرای همیشه ازدست خواهیدداد. -شمامی توانیدبه تنهایی زندگی کنید واززندگی خود راضی باشید،به شرطی که بدانید اززندگی خودچه می خواهید وچگونه می توانید زندگی رابرای خود معناکنید. -تنهایی به این معنا نیست که بدون عشق وهمراه باشید: بعدازترک روابط ممکن است احساس کنیدنمی توانیدمانندگذشته لذت ببرید،تعطیلات کسل کننده باشد و...واقعیت این است که مجبورنیستیدتنها بمانید،ملیون هانفروجود دارند که می توانندهمراه شما باشند،علاقه مندی های آنها شبیه شماست.می توانیدباپیوستن به گروه های موردعلاقه ودرگیرشدن دروقایع اجتماعی افادشبیه به خودراپیداکنید اما فقط تنها زمانی امکان پذیراست که شما دردردها وخاطرات گذشته مدفون نشده باشید. نویسنده: فرانک نحوی https://goo.gl/c4K5pY

آگوست 18, 2018 از
همسر بداخلاق و پرخاشگر همیشه زندگی را تلخ می کند. اگر همسر شما هم بداخلاق است با روش هایی می توانید او را قلق یابی کنید. از هر دری وارد می‌شوید تغییر نمی‌کند. بهانه می‌گیرد و با رفتارها و حرف‌های آزاردهنده‌اش تنها در چند لحظه پل‌های پشت سرش را خراب می‌کند. مهم نیست اشتباهی از شما سر زده باشد یا آگاهانه او را عصبانی کرده باشید؛ همسر بداخلاق شما بدون دلیل بهانه‌ می‌گیرد و با تلاش‌های شما هم آرام نمی‌شود. اگر با چنین فردی زیر یک سقف زندگی می‌کنید، تا رسیدن به آرامش راه درازی در پیش دارید. راهی که باید در کنار هم از آن عبور کنید. پس قبل از ناامید شدن، ادامه این مطلب را بخوانید. در این صفحه با قدم‌هایی که در آغاز راه باید بردارید آشنا خواهید شد. با همسر بد اخلاق تان قرار بگذارید. روابط بین زن و شوهرها، ذاتا منبع تنش است. هیچ زوج سالمی نیستند که در زندگی مشترک‌شان، دچار تنش نشوند اما مهم‌تر از این نمک زندگی‌تان، به دست آوردن توان مدیریتش است. شما نمی‌توانید در تمام لحظاتی که در کنار هم هستید، روی یک خط و در مسیر آرامش کامل پیش بروید اما می‌توانید مانع از تبدیل شدن این تنش‌ها به معزل شوید. بخشی از این تلاش را باید همراه با یکدیگر انجام دهید اما قسمتی از آن را تنها می‌توانید برای دل خودتان و به‌دلیل آنکه از این رابطه آسیب نبینید انجام دهید. همه رفتارهای همسر بداخلاق تان را تحمل نکنید با برداشتن بعضی قدم‌ها می‌توانید همسرتان را سربه راه‌تر کرده و زمینه را برای رسیدن به روزهای آرام فراهم کنید اما این را هم یادآوری می‌کنیم که قدم‌های شما در همه موارد تاثیرگذار نخواهد بود و پیش از برداشتن‌شان، باید به شکلی که همسرتان پرخاشگری‌اش را ابراز می‌کند نگاهی بیندازید. اگر او به شما آسیب جسمی یا کلامی شدید می‌رساند، دیگر مشکل به دست خودتان حل شدنی نیست و باید از یک روانشناس کمک بگیرید. اگر در چنین شرایطی قرار دارید، به هر شیوه‌ای که می‌توانید همسرتان را راضی به مراجعه کنید و اگر هم از عهده آن برنمی‌آیید، برای آنکه خودتان را به آرامش برسانید، به روانشناس مراجعه کنید اما فراموش نکنید که قرار شما با روانشناس بدون حضور همسرتان، کمکی به حل مشکل او نمی‌کند. اختلاف نظر با همسرتان را به حداقل برسانید گفتیم که اختلاف نظر در زندگی مشترک اتفاقی طبیعی است اما از یاد نبرید که میزان این اختلاف نظر، سطح تنش‌هایی که قرار است با آنها روبه‌رو شوید را تعیین می‌کند. اگر شما اختلاف نظری در حدود 90 درجه با هم دارید، کارتان آسان است و راحت‌تر می‌توانید به توافق برسید اما اگر مشکل میان شما 180 درجه تفاوت است، کار کمی دشوارتر خواهد شد. حالا وقت آن است که یک سناریوی مشترک بسازید و به نقطه‌ای برسید که توان پذیرش حرف یکدیگر را دارید. رسیدن به این نقطه، نیازمند تلاش هر دوی شماست. کافی است هر کدام از شما یک قدم بردارید و این فاصله را کمتر کنید. با کمتر شدن این فاصله یا به عبارتی پیدا کردن توافق 50 درصدی، شما می‌توانید عقاید مشترکی راجع به موضوعات مهم‌تر زندگی‌تان پیدا کنید. با همسر بداخلاق تان قرارداد امضا کنید خب، حالا که کمی به آنچه دیگری در سر دارد نزدیک‌تر شدید، می‌توانید چند قرارداد بنویسید و امضا کنید. البته نوشتن این قراردادها راه‌حل نهایی نیست و تنها نقطه شروعی است که به کمتر شدن تنش‌ها کمک می‌کند. شما در این قراردادها می‌توانید تمام مواردی که آزارتان می‌دهد را مطرح کنید و در موردشان با همسرتان به توافقی نسبی برسید. در این گفت‌وگو، قرار نیست حرف خودتان را به کرسی بنشانید و برنده صددرصد باشید. بلکه تنها قرار است چند امتیاز بگیرید و چند امتیاز را هم واگذار کنید. شاید نتوانید همسر بداخلاق تان را در همین ابتدای کار از بحث کردن منصرف کنید اما می‌توانید از او بخواهید که هنگام بحث کردن، صدایش را بالا نبرد. پس زیاده‌روی نکنید و به اصلاحات کوچک قانع باشید. برای آرام کردن همسر بداخلاق تان از راهکارهای دیگران استفاده نکنید اگر برای اطرافیان‌تان درد دل کرده و از بداخلاقی همسرتان صحبت کرده باشید، احتمالا راهکارهای متفاوتی را هم از آنها شنیده‌اید. برخی‌ می‌گویند کم محلی کن و به حرف‌هایش پاسخ نده و عده‌ای دیگر هم می‌گویند صدایت را از او هم بالاتر ببر و هر رفتاری که با تو کرد به خودش برگردان. ما نمی‌گوییم که همه توصیه‌های آنها نادرست است اما واقعیت این است که راهکار هر فردی در مهار خشونت، با دیگری متفاوت است. راهی که همسر شما از طریقش آرام می‌شود، شیوه‌ای منحصر به اوست. پس به جای پیروی کردن از تجربه‌های دیگران، راه خودتان را پیدا کنید و با آزمون و خطا بفهمید که همسرتان با چه روشی آرام‌تر می‌شود. روی قرارداد امضا کرده تان بمانید کارتان تمام نشده است. شما باید به خودتان و همسرتان یاد بدهید که حق نادیده گرفتن قرارداد را ندارد. در این مورد شما حق دارید که وسط دعوا هم نرخ تعیین کنید و درست در لحظه‌ای که همسرتان صدایش را بالا می‌برد، بدون ایجاد تنش بیشتر از او بخواهید به عهدنامه‌ای که امضا کرده است وفادار بماند. البته یادآوری شما قرار نیست تنها به لحظه دعوا محدود بماند. بلکه باید هر روز در مورد قول‌هایی که به هم داده‌اید صحبت کنید و در لحظه‌های ناگذیر تنش هم این وعده‌ها را تمرین کنید. برای همسر بداخلاق تان بیشتر از توان‌تان انرژی نگذارید شاید بعد از رفتن تمام این راه‌ها، به این نتیجه برسید که همسر بداخلاق شما اصلاح‌ناپذیر است و سکوت شما، تنها راه تغییر رفتارهای اوست. اگر سکوت شما می‌تواند اوضاع را تغییر دهد، بهتر است نگاهی به احساسات و شرایط خودتان بیندازید. آیا چنین راهکاری شما را آزار نمی‌دهد؟ پس در این صورت می‌توانید همین روش را ادامه دهید و به توصیه‌های دیگران توجه نکنید. اگر کوتاه آمدن شما آسیبی به خودتان نمی‌رساند، دلیلی ندارد که از این سکوت بترسید. اما همیشه هم رابطه میان‌تان با کوتاه آمدن‌های شما درست نمی‌شود. گاهی سکوت به شما احساس قربانی شدن و مورد ظلم قرار گرفتن می‌دهد و گاهی باعث می‌شود که همسرتان را بدون آنکه بداند، به بی‌رحمی متهم کنید، باید بیشتر مراقب باشید. در چنین شرایطی، شما حتی اجاره یک لحظه سکوت کردن را ندارید. شاید تجربه شما نشان داده باشد که با رفتن از هر راه دیگری، پرخاشگری‌های همسرتان از سر گرفته می‌شود اما باور کنید که خطر این رفتارهای او برای ادامه زندگی مشترک و ایجاد احساس خوشبختی در شما، کمتر از شیوه قبلی است. همسر بداخلاق تان را قلق‌یابی کنید شمایی که در این فرصت کوتاه، تنها نظاره‌گر خشم و پرخاش همسرتان بوده‌اید، به شناخت بهتری از او رسیده‌اید و می‌توانید با قدم‌هایی کوچک، به او در عقب‌نشینی کمک کنید. آسان‌ترین راه برای رسیدن به آرامش، پیدا کردن قلق یا به قول قدیمی‌ها، رگ خواب همسرتان است. ببینید که او با چه رفتاری و در چه شرایطی آرام می‌شود و همان رفتار را در پیش بگیرید. اگر هم در پیدا کردن این شیوه به خصوص موفق نبوده‌اید، از همسرتان بخواهید در فهمیدن قلقش به شما کمک کند. نویسنده : محمد کارگر https://goo.gl/qq9yHx

آگوست 18, 2018 از
اعتیاد به بازی های کامپیوتری در نوجوانان می تواند مانند هر اعتیاد دیگري خطرناک باشد همچنان که سایر معتادان برای فرار از مشکلات به انواع مواد مخدر روی می آورد گیمر ها(بازي كنندگان حرفه اي) نیز برای رفع ناسازگاری های اجتماعی و ارتباطي به فضای مجازی و انواع بازی ها روی آورده و در فضای مجازی غوطه ور می شوند.پسران بيشتر از دختران درگير اين بازي ها مي شوند.بازی های کامپیوتری توسط متخصصان کامپیوتر و روانشناسان اینترنت بسیار ماهرانه و هنرمندانه طراحی می شود به طوری که از سیستم پاداش صعودی (از مرحله ای به مرحله ی دیگر) با ایجاد حداکثر هیجان ،برای جذب مخاطب بهره می گیرند. علت شناسي 1-اولين علت اعتياد به بازي، در جوانان و نوجوانان توانايي كنترل بر محيط و احساس خوب ناشي از آن است . 2- انجام كارهايي كه در دنياي واقعي امكان انجام آن وجود ندارد.خيلي از نوجوانان براي برون ريزي خشم به بازي هاي كامپيوتري پناه مي برند و اتفاقا در دنياي واقعي افرادي در خود فرورفته و بي آزار به نظر مي رسند ،اما بايد به اين نكته توجه داشت كه در صورت عدم كنترل وابستگي به اين بازي ها، كه محتواي آنها اغلب خشونت آميز است،ممكن است به مرور بر رفتارهاي بيروني فرد هم تاثير بگذارد. 3- هيجان طلبي و تخليه ي انرژي در سنين نوجواني و جواني در به وجود آمدن اين مشكل موثر است و همين ميزان بالاي انرژي نياز به مكان و يا فعاليت متناسب با آن را ايجاد مي كند و اين طور به نظر مي رسد كه بازي هايي همچون ماشين بازي و از اين دست بازي ها فضاي خوبي براي تخليه ي هيجانات آنها فراهم كرده است. 4-فرآيند تشويقي اي كه به ثبات رفتار منجر مي شود،در شكل گيري اين اعتياد بي تاثير نيست .به طوری که فرد به دليل تجربه ي سطح بالايي از هيجان و رسيدن به موفقيت اصطلاحا شرطي مي شوند .چنین هیجاناتی به آزاد شدن مواد محرکی چون آندروفین می انجامد که احتمالا خاصیت اصلی آن تمایل به تکرار پذیری این حس در افراد است و به همین علت ما این معضل را تنها در نوجوانان و جوانان شاهد نیستیم و بزرگسالان زیادی گرفتار این مساله هستند. آسيب ها 1- بيشترين آسيب فيزيولوژيكي گزارش شده از افراد معتاد به بازي، كم شدن بينايي، آسب هاي گردني و نخاعي، سردرد هاي مزمن، چاقي و... است. 2- گیمرها بیشتر وقت و ارتباط خود را در دنیای مجازی می گذرانند و فرصت بیشتری برای ویرایش آنچه که می گویند، دارند. آنها از روابط اجتماعی و مهارت های ارتباطی- كلامي ضعیفی بر خوردارند و نسبت به سایرین در فعالیت های ورزشی ، اجتماعی کمتر شرکت می کنند. در حقيقت فرآيند رشد اجتماعي اين افراد دچار خلل و يا تاخير مي شود. 3- تحقيقات نشان داده ميزان پرخاشگري در اين افراد به طرز كاملا مشهودي بالا مي رود زيرا محتواي اين دسته از بازي ها ،معمولا داراي زمينه هاي پرخاشگري و ستيزه جويي است و فرد با تكرار بيش از اندازه آنها به مرور اين روند را به عنوان يك الگوي رفتاري فرا مي گيرد و در موقعيت هاي بيروني به صورت ناخودآگاه اين مكانيسم را فعال مي كند تا به خواسته اش دست پيدا كند. 4-بازي هاي كامپيوتري دريچه خلاقيت آزادانه را مي بندد و مهارت حل مساله را در افراد مبتلا به اين اعتياد مي كاهد. اين بازي ها در اكثر مواقع، يك راه حل از پيش تعريف شده دارند كه طبق آن فرد بازي كننده بايد با حركت انگشتان دست و بدون دخالت تفكرات خلاقانه، از يك مرحله عبور و به مرحله ي بعدي راه يابد. به همين علت احتمال اينكه اين افراد از خلاقيت كمتري درحل مسائلشان بهره ببرند، وجود دارد. 5- افت تحصيلي از ديگر پيامد هاست، كه به دليل درگير شدن فرد و صرف زمان زياد براي بازي كردن، ساير وظايف را تحت الشعاع قرار مي دهد، بنابراين پيشگيري به موقع مي تواند از آسيب هاي جدي جلوگيري كند. حال پس از بررسي علل گرايش به بازي هاي رايانه اي و آسيب شناسي اين مساله بايد از خودتان بپرسيد، اگر فرزند نوجوانتان را از کنسول بازی و کامپیوتر دور کنید آنها وقتشان را چگونه بگذرانند؟ برای گذراندن این اوقات احتمالا به کمک های خارجی نیاز خواهید داشت، آنان نیاز به تغییر دارند و در این مسیر محتاج حمایت هستند. پس بايد برای احساس راحتی و بالا رفتن اعتماد به نفسشان در دنیای واقعی بکوشیم. راهکار هاي عملي در انجام تمامی راهکارها به سلیقه و نظر خود فرد اهمیت بدهيد و از او مشاركت بخواهيد تا میزان پذیرش او نسبت به عملی کردن راهکارها افزایش یابد. او را درك كنيد و به او بفهمانيد كه متوجه لذت بردن او از انجام بازي هستيد و قصد از بين بردن اين لذت را نداريد و تنها هدف شما شكل دادن به نوع استفاده و زمان بندي و محتواي آنهاست. 1- کنترل محرک هایی که فرد را به سمت بازی کردن وسوسه می کند. مانند انجام تکالیف که باید به وسیله ی کامپیوتر انجام شود، اما می تواند باعث عدم تمرکز و کشش فرد به بازی کردن بشود. 2-فعالیت های اجتماعی نظیر حضور در اردوهای تفریحی ، شرکت در کلاس های آموزشی و ارتباط بیشتر با دوستان (به شرط انتخاب محرک نبودن دوستان در ترغیب به بازی كردن) 3-داشتن فعالیت بدنی منظم ورفتن به کلاس های ورزشی 4- انتخاب بازی های مناسبی که با سن فرد تناسب داشته باشد ،خلاقیت و قدرت تفکر را برانگیزاند و حداقل خشونت را داشته باشد. 5- درباره ی محتواهای نامناسب برای بازی و علت عدم موافقت با بعضی از آنها با نوجوان وارد گفت و گو شوید. 6-کنسول بازی یا کامپیوتر را در جایی قرار دهيد که قابل رویت باشد. 8- با کمک گرفتن از مشاوران و روانشناسان، تکنیک های ايجاد اعتماد به نفس در فرزند نوجوان يا جوانتان را بياموزيد و در تعامل با او به كار ببريد. نویسنده: سیده الهام متقی https://goo.gl/hVg55y

آگوست 18, 2018 از
نكاتي براي آماده سازي كودكان در هنگام سفر رفتن والدين گاهي اوقات براي هر يك از والدين و يا هر دوي آنها شرايطي پيش آمد مي كند كه مجبور به ترك كودكشان براي چند روز و يا چند هفته ي متوالي مي شوند در اين شرايط اگر راه ديگري براي همراه كردن كودك با خودشان و يا منصرف شدن از سفر وجود نداشته باشد ، بهتر است به نكاتي كه در اين مقاله به آن اشاره ميكنيم توجه كنيد و راهكارهاي آن را در اين موقعيت به كار بگيريد. از يك هفته قبل زمينه سازي كنيد : هروز به كودكتان يادآوري كنيد كه سفري در پيش داريد، البته در اين يادآوري مواظب باشيد كه اضطراب كودكتان بالا نرود به خصوص براي سنين پايين تر از دبستان ،يادآوري شما بايد بسيار كوتاه و مختصر و غير مستقيم باشد. مثلا :به كمك كودك چمدانتان را انتخاب كنيد،هر روز قسمتي از وسايل مورد نيازتان را در آن قرار دهيد.به همراه كودك به فروشگاه يا داروخانه برويد و براي سفرتان خريد كنيد و به او توضيح دهيد كه چه وسايلي نياز داريد،به فرزندتان بگوييد كه چه كارهايي را بايد قبل از سفر انجام دهيد و براي انجام آنها برنامه ريزي كنيد. دليل رفتن به سفر را توضيح بدهيد: متناسب با سن كودك دليل رفتن به سفرتان را صادقانه برايش شرح دهيد. بسيار شفاف و دقيق برايش توصيف كنيد كه قرار است به كجا برويد در طول سفر چه كاراهايي انجام خواهيد داد با هواپيما يا قطار يا...سفر خواهيد كرد .هر چه توصيفات شما دقيق تر و ملموس تر باشد تصوير واضح تري در ذهن كودك شما شكل خواهد گرفت و سطح اضطراب او كاهش خواهد يافت .شما میتوانید تاریخ سفرتان را روی تقویم یادداشت نمایید تا کودک بداند چه زماني روز رفتن شماست و چه مدت پیش او نيستيد و یا اینکه چند روز دیگر باز خواهيد گشت . از یک حالت مثبت برای جدایی استفاده کنید : در طول روزهاي آماده سازي و روز جدايي تلاش كنيد كودكتان متوجه حس شور و نشاط و خوشحالي شما از بابت رفتن به سفر، بشود . کودکان تا حد بسیار زیادی نسبت به خلق و خوی والدين حساس هستند. حتی یک نوزاد کوچک هم توانايي درك حالات چهره و حالات روحي مادر را دارد و ممكن است به شكل بي قراري كردن واكنش نشان دهد.کودکان بزرگ‌تر نیز هنگامی که متوجه شوند والدینشان غمگین یا عصبانی هستند، عکس العمل نشان داده، به آن‌ها می‌چسبند و ر‌هایشان نمی‌کنند.بنابراین لحن خداحاظي كردن شما به عنوان يك والد و يا مراقب كودك بسيار اهميت دارد.چه کودکتان به شما چسبیده باشد و گریه و زاری کند و چه با خوشحالی جدا شود، لبخند زدن را فراموش نكنيد و لحن مثبت داشته باشيد حتي اگر عميقا از درون احساس غم و يا نگراني مي كنيد ،تلاش كنيد ظاهرتان را حفظ كنيد براي تخليه هيجانان و احساسات منفي از مشاور و يا اطرافيان كمك بگيريد. پروسه ي جدا شدن را طولاني نكنيد :مسلماً هنگامی که کودکتان ناراحت است و گريه مي كند جدا شدن براي شما هم سخت خواهد بود اما در لحظه ي خداحافظي نهايي او را بغل کرده و ببوسید، ولی سپس خود را از او جدا کرده و با لبخندی بر لبانتان از او خداحافظی کنید. شما می‌توانید در راهرو پرسه بزنید تا بشنوید که گریه‌های او فروکش کرده‌اند. معمولاً گریه‌ها بیشتر از یک دقیقه طول نمی‌کشند.مواظب باشيد چيزي جا نگذاريد كه مجبور به بازگشت به داخل خانه بشويد.فراموش نكنيد كه حتما خداحافظي را انجام دهيد و براي جلوگيري از ناراحتي و گريه هاي احتمالي كودك اين مرحله را هرگز حذف نكنيد ،چون خداحافظي نكردن و مواجهه يكباره كودك با جاي خالي شما مي تواند او را شكه كند و حس بي اعتمدي نسبت به شما را در او به وجود آورد. یک شی دلتنگي به او بدهید : يك وسيله يا لباس يا تكه پارچه و يا هرچيز ديگري كه با كودكتان توافق ميكنيد را تعيين كرده تا كودكتان در هنگام دلتنگي به آن پناه ببرد و بداند كه در آن لحظه شما نيز عميقا به ياد او هستيد.كودكان معمولا به يك منبع آرامش دهنده ي بيروني براي كاهش استرس ها و ناراحتي هاي خود احتياج دارند و اين درحالي است كه از قدرت تخيل بسيار قوي برخوردارند و به قول و قرار ها پايبندد و در مقابل آنها احساس مسئوليت مي كنند .با تركيب اين ويژگي ها و استفاده از اين تكنيك مي توان به آرامش آنها كمك كرد. در فرصتي كه داريد جدايي را تمرين كنيد : حتما در روزهاي باقي مانده تا سفر، كودك را با مراقبينش براي چند ساعت تنها بگذاريد و در مدتي كه نيستيد از طريق تلفن و يا تماس تصويري (هر مدل ارتباطي اي كه در سفر هم مي توانيد داشته باشيد) ارتباط بر قرار كنيد.با نزديك شدن به روز سفر ساعات عدم حضورتان را نيز افزايش دهيد .براي مثال : روز اول يك ساعت و نهايتا 5تا6 ساعت در كنار كودك نباشيد. عادی و طبیعی رفتار کنید : در انجام تمامي اين موارد و سپري كردن روزهاي قبل از جدايي كاملا عادي رفتار كنيد .كودك توجه زياد از حد شما را متوجه خواهد شد و پس از جدايي دليل آن حجم از توجه و محبت شما را خواهد فهميد.حتي در لحظه ي خداحافظي ، او را ببوسید، خداحافظی کنید و بروید.این کار به او نشان می دهد که رفتن پدر یا مادر مسئله بزرگی نیست و او به زودی بازخواهد گشت. بابت تحمل اين مدت پاداش ندهيد تنها تشويق كنيد : قبل از رفتن ، اسباب بازي يا خوراكي هايي كه تهيه مي كنيد را با اين جمله همراه نكنيد ، "چون پسر/دختر خوبي هستي تا من برگردم ، اين مال تو" تنها بايد كودك را به تحمل اين دوران تشويق كرد و توانايي هاي او را يادآروري كرد نه آنكه بابت انجام آنچه از نظر شما درست است به او پاداش بدهيد،چون در حقيقت به عمل درستي كه از كودكتان انتظار داريد پاداش مي دهيد و كودك شما زماني كه احساس ناتواني در انجام خواسته ي شما را داشته باشد دچار ناكامي و احساس بي كفايتي مي شود.در هنگام بازگشت از سفر نيز هر آنچه كه براي كودكتان تهيه كرديد را با اين جملات همراه كنيد ، "به يادت بودم؛ اينو ديدم يادت افتادم ؛ ببين اين بدردت ميخوره؟خواستم خوشحالت كنم و....". كودكتان را درك كنيد : اگردر هنگام خداحافظي و يا در طي مراحل آماده سازي با ناآرامي و ناراحتي كودك مواجه شديد ،فراموش نكنيد كه لازم است دنيا و بزرگي مشكلات آن را از دريچه ي كودكتان نگاه كنيد و او را درك كنيد و اين درك شدن را به فرزندتان بازتاب دهيد ، يعني به او بگوييد كه مي فهميد چقدر تحمل اين دوري برايش سخت است می ‌دانيد به خاطر این‌ که شما را دوست دارد گريه مي كند و شما هم او را خيلي دوست داريد و دور شدن از او برايتان دشوار است اما فقط چند روزکنارهم نيستيد و به زودي به آغوش هم باز خواهيد گشت. قايم موشك بازي كنيد : شايد عجيب برسد اما اين نوع بازي براي حساسيت زدايي منظم كودك نسبت به نديدن و نبودن شما كمك كنند است ،حتي سعي كنيد در طي بازي به راحتي ديد نشويد.خيلي از مواقع حرف ها و نياز ها و خواسته ها بايد در قالب بازي بين كودك و والد تبادل شود به خصوص در سنين 3 تا 9 سال كه دوران طلايي بازي است. سعي كنيد مداوم در دسترس باشيد : در طول سفر مراقب باشيد كه تا حد امكان بدون گوشي همراه و يا شارژ نمانيد و از مكان هايي كه امكان ارتباط در آنجا مقدور نيست دوري كنيد و يا پيش از ورود به آن محدوده به كودك يا مراقبينش اطلاع دهيد .در صورت امكان پيش از آنكه كودك نيازي به برقراري تماس پيدا كند شما پيش دستي كنيد و جوياي احوال و برنامه هاي او بشويد. مراقب كودك و مكان نگهداري از كودك : پيش از رفتن، مكان مور نظر براي نگهداري از كودك را تعيين كنيد و با مراقب كودك هماهنگ كنيد.قطعا محيط آشناي خانه بهترين مكان در نبود شماست تا كودك بر محيط پيرامون خودش احاطه ي كامل داشته باشد و احساس راحتي كند ،بنابراين اگر قرار است كه اطرافيان به شما كمك كنند بهتر است آنها به خانه شما بيايند.از پرستار يا مراقب كودكتان اطمينان كامل داشته باشيد و اگر قرار است فرد نا آشنايي در طول اين مدت از فرزند شما نگهداري كند بهتر است از چندين هفته قبل او را در كنار خود قرار دهيد تا هم كودك فرصت آمادگي پذيرش و آشنا شدن داشته باشد و هم مراقب فرصت ايجاد احساس امنيت در شما و كودك را داشته باشد. اين نكته را در نظر داشته باشيد كه از ديدگاه كودك مراقبي خوب است كه بتواند نيازهاي او را به موقع و در لحظه درك كرده و تا حد امكان برآورده كند و يا حداقل كمكي به برآورده شدن آنها بكند. به مراقب يا پرستار كودك برنامه بدهيد : زماني كه فعاليت تعريف شده اي وجود داشته باشد از بيكار شدن و بهانه گيري و بروز بيشتر احساسات ناراحت كننده جلوگيري مي كند.بنابراين پيش از رفتن با كمك مراقب يا پرستار، برنامه هاي مهيج و يا فعاليت هايي كه به آن علاقه مند است و باعث خوشحالي و آرامش بيشتر مي شود را تدارك ببينيد.خوراكي ها و يا اسباب بازي هايي را تهيه كنيد كه به مرور و در طول نبودن شما از طرف مراقب به كودك داده شود. پس از بازگشت : آمادگي هر برخوردي از جانب فرزندتان را داشته باشيد. وقتي برگرديد ممكن است كودكتان از شما عصباني باشد با اين حال سرد نشويد و احساس ناخوشايندتان را كنترل كنيد و حتما حتي اگر اجازه ارتباط لمسي و بغل كردن و بوسيدن را به شما نداد، از دور با حالت چهره و حالت بدن و كلام شديدا ابراز علاقه و دلتنگي كنيد. نویسنده: سیده الهام متقی https://goo.gl/W5V62k

آگوست 18, 2018 از
افزایش آمار طلاق، خیانت ها، طلاق های عاطفی نشان دهنده بسیاری از نارسایی ها و نارضایتی ها جنسی و زناشویی در جامعه است. عوامل بسیاری وجود دارد که زوجین را به سمت طلاق می برد. از میان این عوامل خیانت وحشتناک ترین اتفاق ممکن در رابطه زوجین است. خیانت چطور شکل می گیرد؟ خیانت ها معمولا تدریجی شکل می گیرد. به طور مثال: خانوم یا آقایی در محل کار سنگ صبور همکار می شود، مرتب به حرف هایش گوش می کند، گله از همسر می کند گوش می کند... کم کم متوجه می شود که آن خانوم یا آقا او را درک می کند و ... عواملی که می توان به عنوان هشدار در نظر گرفت: 1. زوجینی که از نظر میل جنسی باهم متفاوتند. 2. زوجینی که در سنین پایین ازدواج می کنند. 3. در زوجی که بیماری روانی و اختلال شخصیت دارد. 4. عدم تشابه شخصیت ها 5. دروغگویی و پنهان کاری در زوجین 6. نداشتن عقاید مذهبی بازدارنده 7. داشتن روابط قبلی و حفظ آن ها 8. باورها و انتقاداتی که زوجین از یکدیگر دارند. 9. خشم و انتقام نسبت به همسر 10. نیاز مالی در خانواده 11. احساس آزادی کامل 12. عدم علاقه متقابل بین زوجین 13. عدم داشتن مهارت های زناشویی، حل تعارض، بی توجهی به نیازهای همسر، انتقادهای مخرب کننده و نداشتن مهارت حل مساله بی شک وجود این علائم به تنهایی سبب بروز خیانت در زوجین نمی شود، وجود این علائم را فقط به عنوان هشدار باید در نظر گرفت. راه های جلوگیری از خیانت: داشتن هدف و معیار برای ازدواج شناخت خود و ویژگی های شخصیتی و کمک گرفتن از متخصصین برای مشاوره پیش از ازدواج تا احتمال ازدواج موفق را بالا ببرند. آموزش مهارت های زناشویی و مهارت های زندگی این آموزش ها به زوجین کمک می کند به هنگام تعارض بتوانند شرایط را مدیریت کنند و روابط بین فردی خود را بهبود بخشند. راه های درمان: همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. درصورتی که این اتفاق ناگوار در خانواده ای رخ داد قبل از هرکاری سعی کنید از متخصصین کمک بگیرید. شما را یاری می کنیم تا بحران را پشت سر بگذارید و در شرایط بهتری بتوانید تصمیم گیری کنید. اولین تصمیمی که زوج قربانی می گیرد جدایی است. آیا جدایی بهترین راه حل است؟ ما معتقدیم همیشه جدایی بهترین راه حل نیست. مطمئناً وقتی شرایط روحی قربانی آرام تر شود می تواند به حل مساله فکر کند. به جدایی به عنوان آخرین راه حل نگاه کنید. نویسنده: زهرا طباطبایی https://goo.gl/KPSfbL https://goo.gl/KPSfbL

آگوست 18, 2018 از
خیلی از ما عقیده داریم با قرار دادن کودک در رابطه با موضوع ترسناک برای کودک، باعث از بین رفتن ترس کودک میشویم اما در حقیقت این کار منجر به ازبین رفتن اعتماد کودک می شود. یکی از اشتباهات در رابطه با ترس کودکان نفی ترس کودکان است.استفاده از جملاتی مانند اینکه ترس نداره ،بزرگ شدی، باز لوس شدی و ....به کودک این پیام را می دهد که هیچ کس او را درک نمی کند وهیچ کس را ندارد و این موضوع باعث می شود اضطراب کودکان نیز بیشتر شود. کودکان با 3 ترس طبیعی به دنیا می آیند: 1- ترس از هر پدیده جدید و تازه 2-ترس از صدای بلند 3- ترس از خالی شدن ناگهانی زیر پا و سپس ترس از بلندی انسان بین 2تا5سالگی ترس از حیوانات کوچک و تاریکی را تجربه می کند . 6تا9سالگی ترس از حوادث طبیعی مثل طوفان و رعد و برق و حتی در بعضی کودکان باران و برف.9تا12 سالگی ترس از بیماری و مرگ . به طور کلی کودکان و نوجوانان در مسیر تکامل خود این ترسها را تجربه می کنند که شدت و ضعف آن در کودکان متفاوت است.کودکان تا 7سالگی بسیار تخیلاتی هستند و فرق بین تخیل و واقعیت را نمی دانند.بنابراین دیدن کارتون یا شنیدن داستان میتواند باعث ترس در کودکان شود.بازی های کامپیوتری یکی از دلایل اصلی ترس در کودکان است.همچنین در تعدادی از کودکان که ترس زیادی دارند زمینه ارثی وسواس و اضطراب دیده شده است .ترساندن و تهدید کردن کودک از فردخاصی، از لولو، خداوند ، پلیس و .....میتواند اثرات غیر قابل جبرانی به جا گذارد. هنگام مواجه با کودکی که می ترسد اولین کار تایید ترس کودک است .زمانیکه به کودک می گوییم" میدانم که می ترسی" ، این جمله تایید احساس کودک است. سپس باید اجازه دهید که کودک در مورد ترسش با شما صحبت کند.از او بپرسید که آیا دوست دارد بر ترسش غلبه کند و اینکه آیا شما می توانید به او کمک کنید؟ به کودک خود این اطمینان را بدهید که شما مراقب او هستید.با همدیگر در راقفل کنید.زیر تخت و داخل کمد را چک کنید. چراغ اتاق خواب و در صورت لزوم راهرو را روشن بگذارید. از زدن برچسب ترسو به کودک خود پرهیز کنید. اگر فرزندتان از تنها خوابیدن می ترسد،مدتی را کنار تختش بمانید.بدون آنکه دستش را بگیرید اما هرگز کودک را به بهانه ترس به تخت خودتان نبرید و یا اینکه شما پیش او نخوابید نویسنده: مژگان شوشتری https://goo.gl/VbHZe7

آگوست 18, 2018 از
پرخاشگری همانند سایر شکل های پیچیده ی رفتار اجتماعی تا حد زیادی از طریق تجربه ی مستقیم با مشاهده ی رفتار دیگران آموخته می شود .نمونه ی یادگیری در کودکی دیده می شود که برای به دست آوردن چیزی پا برزمین می کوبد و داد و فریاد می کند تا چیزی که می خواهد به دست آورد . اگر این کودک چندین بار با استفاده از این روش به مقصود خود برسد یعنی از پرخاشگری پاداش می بیند . اگر یک بزرگسال نیز چندین بار بر اثر خشونت و تهدید و خواستن حق السکوت و نظایر آن با پرخاشگری مقصود خود را حاصل نماید این صفت در او تقویت خواهد شد . راهکارهای مداخله ای در کاهش پرخاشگری - والدین در تربیت کودکان تضاد نداشته باشند . -از تنبیه بدنی خودداری شود(از اعمالی مانند محروم کردن کودکان از فعالیت های اجتماعی برای مدتی کوتاه استفاده شود) -محدودیت هایی برای کنترل پرخاشگری وضع کنیم و آن ها را به اطلاع کودک برسانیم. -رفتاری را که مغایر با رفتار پرخاشگرانه است تقویت نماییم و سعی کنیم رفتارهای مثبت را ازطریق تقویت به کودک بیاموزیم رفتارهایی نظیر همکاری، خویشتن داری، مهربانی و....را می توانیم با روش الگوسازی به کودکان بیاموزیم. -مدل های پرخاشگرانه را باید به حداقل برسانیم زیرا کودکانی که مدل های پرخاشگرانه را به طور مرتب مشاهده می کنند پرخاشگر می شوند . برای جلوگیری از این مشکل می توان از راهکارهای زیر استفاده نمود: الف- ساعتی را که کودک فیلم های خشونت آمیز تلویزیونی می بیند محدود کنیم. ب-فیلم ها و تصاویر و روزنامه های کودک را به دقت انتخاب کنیم. ج-الگوهایی را در اختیار کودک بگذاریم که غیر پرخاشگرانه است. د-همراه با کودک برنامه های تلویزیونی را ببینیم و صحنه های پرخاشگرانه آن را تفسیر کنیم. -همدلی را افزایش دهیم .آگاهی کودک را نسبت به رنجی که بر اثر پرخاشگری او در افراد یا حیوانات به وجود می آید افزایش دهیم تا از پرخاشگری او کاسته شود. -کودکان را از هیجانات عاطفی شان نجات دهیم.مثلاً رفتارهای آرام آن ها را ازفعالیتهای فیزیکی مکرر آنها ممتاز سازیم .حرکات جسمانی خلاق آنها را مورد تشویق قرار دهیم(مانند دویدن، توپ بازی، دوچرخه سواری، نویسندگی،موسیقی و هنر) گفتگو می تواند کمک کننده باشد. -مباحث گروهی یا خانوادگی را که تاکید بر همکاری با دیگران داد بکار گیریم. -همکاری،مسئولیت و پیگیری مسائل مورد علاقه و دادن مسئولیت به کودکان را تشویق کنیم . این عمل آنها را قادر خواهد ساخت که طعم موفقیت را بچشند. - به کودک توجه شود و بین اعضای خانواده رابطه صمیمی برقرار گردد. -نقایص کودک بویژه در جمع بیان نگردد. -کودک ، بازی های خشونت آمیز انجام ندهد. -به کودک توجه افراطی نشود و هنگام عصبانیت با او جروبحث نشود. -پرخاشگری کودک باید از همان سالهای اول زندگی کنترل شود تا در سالهای بعد به صورت عادت در نیاید. -ناکامی ها و محرومیت های کودک تاحد ممکن برطرف شود . -با کودک قراردادی رفتاری ببندیم که برای رفتارهای مطلوبشان جایزه دریافت کند و نتیجه اعمال مطلوب را نیزببیند و رفتارهای پسندیده و ناپسند را به طور واضح تشریح کنیم چرا که کودکی میل به خشونت، نیاز به عشق، توجه، پذیرش، تشویق ،صبوری ، گوش دادن دارد و ما باید به او کمک کنیم نویسنده: مژگان شوشتری https://goo.gl/tfcqdz

آگوست 15, 2018 از
آیا میدونین پرفروشترین خودروی جهان در طول تاریخ کدوم هست؟ ایا میدونین ..... در سایت باارزش مطالب بررسی ، انتخاب و منتشر میشوند تا شما دوست عزیز با مطالب با ارزشی در ارتباط باشی و از مطالعه این مطالب راضی بشی. بما سر بزنین baarzesh.net سایت با ارزش

نوامبر 15, 2017 از
نقش مهم مادر شوهرها در زندگی مشترک زوجین امروز نگاهی خواهیم داشت به نقش مادرشوهرها در زندگی مشترک همسران و نکات مهمی در این خصوص بیان خواهیم نمود. اگر میخواهیم ارتباط بهتری با مادرشوهرمان داشته باشیم, باید بتوانیم تفاوت‌ هاي وی را هم ببینیم. این انواع مادرشوهر را ما میتوانیم عنوان کنیم. مادرشوهر شما در این فهرست جای می گیرد؟ اگر نه, مادرشوهر شما چه خصوصیت‌هایي دارد؟ نکته هایي برای ارتباط بهتر با مادر شوهر مادران همسران, آن‌قدر نقش مهمی در زندگی زوج‌ ها دارند که حتماً لازم هست درمورد آن‌ها اکثر حرف زده شود, آن‌ها را باید اکثر شناخت و باید یاد گرفت با آن‌ها چگونه بهتر ارتباط برقرار کرد, به ویژه اکنون که این همه ي در مورد مهارت‌هاي ارتباطی و مهارت‌هاي زندگی حرف میزنیم و به دنبال بهبود کیفیت زندگی هستیم, حتماً باید نقش پرررنگ مادران همسران را در زندگی‌ها ببینیم و به آن بپردازیم. قدم اول این هست که بدانیم مادران همسران, هر کدام شخصیت و خصوصیت خاص خودشان را دارند و نمیتوانیم با یک عنوان مانند مادرشوهر یا مادرزن, همه ي را در یک دسته بگذاریم. اگر می خواهیم ارتباط بهتری با مادرشوهرمان داشته باشیم, باید بتوانیم تفاوت‌ هاي وی را هم ببینیم. این انواع مادرشوهر را ما می توانیم عنوان کنیم. مادرشوهر شما در این فهرست جای میگیرد؟ اگر نه, مادرشوهر شما چه خصوصیت‌هایي دارد؟ مادر شوهر همه ي وقت ناراضی ممکن هست مادر همسر شما, به شدت ایده‌آل‌گرا باشد و مدام از کار شما ایراد بگیرد. مطمئن باشید در اکثر موارد, این رفتار فقط ظاهری و اکثر نمودی از پریشانی باطنی اوست. پس بهتر هست با او وارد بحث نشوید. جمله‌ طلایی شما در پاسخ به مادرشوهرتان میتواند این باشد; “من شما را مانند مادرم دوست دارم و به اندازه توانایی‌ام برای شما کار می کنم.” مادر شوهر همه ي وقت بیمار ممکن هست مادرشوهر شما با کوچک‌ترین کسالت, در بستر بیفتد و از شما انتظار بیمار‌داری داشته باشد. اول از همۀ باید بدانید که این رفتار ممکن هست کاملا ناخودآگاه باشد و قصد و غرض واضحی پشت آن نباشد. دوم اینکه اینکار به طور مشخص دقت‌طلبی هست. یعنی کافی هست شما در مواقعی که توانایی دارید به مادرشوهرتان رسیدگی کنید و دل وی را به دست آورید تا توقعات او تعدیل شود. مادر شوهر سرآشپز اگر مادرشوهر شما از آن دسته آدم‌هایي هست که مدام در حال تدارک مشاهده برترین سفره شام و برترین دسرهاست, مطمئنا به شما و همسرتان حسابی خوش می‌گذرد. اما باید حواستان باشد که او حتا اگر به زبان هم نیاورد احتمالاً از شما هم توقع همین پذیرایی را داشته باشد. پس اگر میتوانید با یک پذیرایی مفید دل وی را به دست آورید. مادر شوهری که قهر می کند نه فقط مادر شوهر, بلکه همه ي آن‌هایي که اهل قهر کردن میباشند, منتظرند که شما هم رویارویی به مانند کنید تا به قهر خود ادامه دهند. پس برترین راه این هست که برعکس رفتار آن‌ها عمل کنید و اصلا به روی خودتان نیاورید که قهر وی را فهمیده‌اید. آن قدر با او عادی رفتار کنید تا از لاک خودش بیرون بیاید و قهر را تمام کند. مادر شوهر تعطیلات خراب کن برخی از مادرها دوست دارند که فرزندانشان تمام تعطیلات را کنار آن‌ها بگذرانند. این مادرها معمولاً با گلایه و بیان توقعات خود, استقلال زندگی پسرشان را از او میگیرند. برترین راه این هست که یکبار توصیه وی را رد کنید گرچه با کمال خونسردی و ادب, نه با گلایه و دلخوری. اما باید حواستان باشد که در زمان مناسب دیگری وی را همراهی کنید تا مطمئن شود که تنهایش نخواهید گذاشت و برخی موقع ها نمیتوانید به دل او راه بیایید. مادران همسران, هر کدام شخصیت و خصوصیت خاص خودشان را دارند ممکن هست مادر شوهر شما خیلی نوه دوست داشته باشد و مدام این مسأله را به شما گوشزد میکند که باید زودتر بچه‌دار شوید. اگر شما روی این موضوع دلنازک باشید, کارتان کمی سخت خواهد شد. اگر همسرتان هم در این راستا با شما هم‌عقیده هست, از او کمک بگیرید تا با مادرش راجع به این مسأله گفتگو کند. در غیر این صورت خیلی خونسرد و بدون دلخوری مسأله‌تان را با او درمیان بگذارید و شرایطتان را بگویید. مادر شوهر دخالت‌ کن عنوان این مدل از مادر شوهر احتمالا ناله خیلی‌ها را در آورده هست! مادر شوهرهایی میباشند که به همۀ چیز کار دارند, از رنگ مو و مدل ابروی شما گرفته تا ساعت خواب و بیداری و دست‌پخت و تربیت بچه و رفتار با فامیل‌هاي خودتان حتی. اگر فکر میکنید با جنگ و دعوا و تلافی و لجبازی چیزی بهتر میشود, بفرمایید, می توانید زندگی خودتان را به یک دوزخ تبدیل کنید. راهش این هست که آرام باشید. لازم نیست پاسخ همه ي چیز را بدهید. کار خودتان را بکنید و با زبان نرم و محبت‌آمیز, حرفتان را بزنید. اینطوری خیلی احتمالش اکثر هست که دست بردارد و در عین حال چون شما خوش‌رفتاری کرده اید, گلایه‌اي هم نمی تواند داشته باشد. مادر شوهر سنجش‌ کن کنار آمدن با مادر شوهر سنجش‌ کن واقعا ساده نیست, همۀ وقت} ناراضی هست, دائم در حال سنجش هست, اکنون یا شما را با خودش سنجش می کند و مثلاً انتظار دارد هر کاری پسرش برای شما انجام داد, برای او هم انجام دهد, یا اینکه عروسش را با عروس یا دختر دیگران سنجش می کند و گرچه در این سنجش هم همۀ وقت} مرغ همسایه غاز هست! با چنین مادر شوهرهایی هم درگیر بحث و مشاجره و رقابت نشوید, چشم باز میکنید میبینید, تمام برنامه زندگیتان شده اثبات کردن خود به مادرشوهر و رقابت و حرص خوردن. مادر شوهری که میخواهد برترین دوست شما باشد برخی مادر شوهرها از نعمت دختر داشتن محروم بوده‌اند و اکنون که عروس‌دار شده‌اند, میخواهند وی را مانند دخترشان دوست داشته باشند. اگر مادر شوهر شما از این گروه هست مطمئن باشید که میتوانید ارتباط خوبی با او داشته باشید; فقط کافی هست رفتارهای وی را مادرانه مشاهده نمایید و شما هم همین حس را در خودتان تقویت کنید که اون هم می تواند مانند مادر شما باشد. مادر شوهری که دوست داشته شما عروسش بشوید هنوز هم مادرهایی پیدا میشوند که از سال‌ها گذشته, دختری را بعنوان عروس آینده خود زیر نظر بگیرند و به اصطلاح موقع زن گرفتن پسرشان, از آن دختر خواستگاری کنند. اگر شما از آن دسته عروس‌ها هستید, حتماً پرطرفدار مادر شوهرتان هستید. اما باید حواستان باشد که این جایگاه شیرین را از دست ندهید و با رفتارهای ناپخته خودتان را از چشم او نیاندازید. مادر شوهر با انصاف برخی از مادرها این نقطه قوت را دارند که میتوانند به دور از احساسات مادرانه‌شان در مورد ارتباط شما و همسرتان قضاوت کنند. این‌ دسته از مادرها, مادر شوهرهای دوست‌داشتنی‌اي میباشند و در مواقع بروز ناسازگاری میتوانند داور خوبی باشند. باید حواستان باشد که موقع درد دل کردن یا شکایت از همسرتان زیاده‌روی نکنید تا احساسات مادرانه او تحریک نشود و از همه ي مهم‌تر اینکه شما هم کلاه خودتان را قاضی کنید و جانب انصاف را بگیرید. مادر شوهر مهربان برخی از مادرها هم ذاتا مهربانند, آن‌ قدر مهربان که انگار جز مهربانی کردن رفتار دیگری را نمی‌شناسند. بی‌سلیقگی هست که چنین مادر شوهرهای مهربانی را, با قرار دادن در دسته کلی مادر شوهر, نادیده گرفت و محبت‌هایشان را ندید. این مادر شوهرها, خیلی مفید درک میکنند, ملاحظه‌کارند و حسابی باعث دلگرمی میباشند. شما هم قدرشان را اکثر بدانید. مادر شوهر پشتیبان برخی‌ها هم حسابی خوش‌شانس اند و مادر شوهرهایی دارند که دائم به آن‌ها سرویس می‌‌دهند, برایشان ترشی می اندازند, مربا درست می کنند, سبزی حاضر می کنند, از بچه‌ها مراقبت میکنند و … احتمالاً نزدیکان بخواهند هزار و یک علت و بهانه برای این رفتارها پیدا کنند و شما را قانع کنند که این ها از خوبی نیست و زیرش, حتماً قصد خاصی هست, اما اهمیت ندهید و لذتش را ببرید. چه اشکالی دارد شما هم گاهی انها را با کارها و چیزهایی که دوست دارد غافلگیر کنید؟ مادر شوهر عروس‌ لوس‌ کن این نوع مادر شوهرها هم, حسابی حسادت‌ برانگیز می توانند باشند. این دسته, به عروس اکثر از پسر خودشان میرسند, جانبداری عروس را می کنند و مراقب میباشند کسی به عروسشان از گل نازکتر نگوید. احتمالا, دلیلشان این هست که میدانند زندگی با پسرشان می تواند ساده نباشد, یا اینکه می خواهند از این روش دل عروس را به دست بیاورند و خیالشان آسان باشد که با پسرشان مفید رفتار میشود و پسرشان زندگی شادتری خواهد داشت. هر کدام که باشد, فرقی نمیکند, آرامش را تجربه کنید و به چیز دیگری فکر نکنید. منبع:جادوی کلمات http://jadoykalamat.ir/1396/08/09/8905/%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-.html

نوامبر 5, 2017 از
برای روشن شدن مفهوم عشق بخشیدن به دیگران، اول باید معنای عشق نبخشیدن به دیگران را بفهمید. تلاش برای تغییر دادن طرف مقابل عشق بخشیدن نیست! تصور این‌که شما می‌دانید چه چیزی برای طرف مقابل بهرت است عشق بخشیدن نیست! تصور این‌که حق با شماست و طرف مقابل اشتباه می‌کند عشق بخشیدن نیست! بازخواست، ملامت، شکایت، غر زدن، یا ایراد گرفتن از طرف مقابل عشق بخشیدن نیست! همانطور که در دوره قانون جذب بیان شد این‌ها خلاف قانون جذب عشق است راز روابط زندگی همه چیز را به شما عرضه می‌کند تا بتوانید آنچه دوست دارید را برگزینید، و بخشی از موهبت زندگی این است که همه جور آدمی را دور و برتان قرار داده، بنابراین می‌توانید در آن آدم‌ها آنچه دوست دارید را انتخاب کنید و از آنچه دوست ندارید روی برگردانید. قرار نیست برای خصوصیاتی که در شخصی نمی‌پسندید، در خودتان عشق ایجاد کنید، بلکه کافی است بدون نشان دادن احساس خاصی از آن روی برگردانید. خیلی ساده است… در یکی از فایل‌های صوتی اشاره‌ای به این موضوع داشتم. نیازی نیست به زور بخواهید به خودتان بقبولانید که یک رفتار خاص یک شخص خوب است. اگر به طور مثال کسی در زندگی شما بدقول است نیازی نیست بگویید خوب خدا رو شکر که بدقول است قاتل نیست! نه قانون جذب عشق این را نمی‌گوید. فقط می‌گوید روی رفتار دیگه‌ای احساس بگذارید که در او دوست دارید. او بدقول است اما مهربان است؛ من به مهربانی او تمرکز می‌کنم. او بدقول است اما خوش صحبت است؛ من روی خوش صحبتی او تمرکز می‌کنم. او بدقول است اما دست و دل باز است؛ من روی دست و دل بازی او تمرکز می‌کنم. تبریک می‌گویم. شما به بهترین شکل از قانون جذب عشق استفاده کردید. روی برگرداندن در قانون جذب چیست ؟ روی برگرداندن از آنچه در شخصی نمی‌پسندید بدین معناست که شما آن را جدی نمی‌گیرید. به این معناست که شما می‌دانید با قانون جذب عشق روی هر چه تمرکز کنید بیشتر از آن را دریافت می‌کنید. روی برگرداندن یعنی دنیا به شما حق انتخاب داده است. یعنی با آ‌ن‌ها بحث و جدل نکنید تا ثابت کنید اشتباه می‌کنند یا عیب‌جویی کنید یا آن‌ها را مقصر بدانید، یا بخواهید تغییرشان دهید. این‌ها در قانون جذب عشق جایی ندارند. اجازه دهید همه خودشان باشند و شما انتخاب کنید. نگاه بالاتر و البته بهتر بیاید یک مثال بزنیم تا وضعیت روشن شود. یک نفر برای پول همسر خود را طلاق داده و با یک فرد پولدار ازدواج کرده است. ( از اینجا به بعد را باید عامیانه‌تر بنویسم) ما شروع می‌کنیم به جنگیدن؛ اه، این دیگه چه آدمیه. عجب نامردیه! واقعا چطور می‌تونه اینقدر منفعت طلب باشه… حالم داره ازش بهم می‌خوره. صد رحمت به حیوون و ………… یک نفر که قانون جذب عشق را می‌داند ( از این به بعد می‌گوییم استاد) می‌گوید: چرا اینقدر بهش فکر می‌کنید؟ مگه این فرد وارد زندگی‌ات شده؟ ما: نه، ولی نگاش کن. از این نامردتر تا حالا ندیدم. هیچ بویی از انسانیت نبرده. خجالتم نمی‌کشه. همین‌ها جامعه رو خراب می‌کنن پس فردا دودش توی چشم من هم میره. استاد: دودش به چشم تو نمی‌رود اگر بهش فکر نکنی؛ کافی است به چیزهای زیبای زندگی فکر کنی. ما: نهههههه. اصلا وارد زندگی من نشه. همسر بدبختش چی؟ اون چه گناهی کرده بود؟ استاد: مگه تو می‌دونی همسرش چی می‌خواسته؟ شاید خودش می‌خواسته! شاید هم نه ولی حتما خودش اون رو به زندگیش وارد کرده. ما: مگه میشه؟ واسه چی باید بخواد؟ هیچکس چنین چیزی نمی‌خواد. استاد: درسته ولی شاید یک کسی که قانون جذب عشق رو نمی ‌دونسته اون رو اشتباه استفاده کرده …… این داستان تا انتها ادامه دارد حالا مثال ساده‌تری می‌زنم تا موضوع رو راحت درک کنیم. شما شخصیت‌ها را تطابق دهید. ما از یک نقاش می‌خواهیم که برامون یک منظره زیبا نقاشی کند. نقاش: لطفا فقط به من رنگ سبز و آبی و زرد بدهید. ما: بفرمایید تمام رنگ‌ها توی این بسته. نقاش: نههههههههههه. چرا همه رنگ‌ها رو دادید؟ مگه نگفتم فقط سه رنگ؟ ما: خوب این بسته رنگ تکمیله تا هر کس رنگی که می‌خواهد را انتخاب کنه. شما از رنگی که نمی‌خواهید استفاده نکنید. نقاش: نه! آخه این هم شد رنگگگگگگگگ؟ کی آخه از یه همچین رنگی استفاده می‌کنه؟ چرا این رو توی بسته رنگ‌ها گذاشتید؟ ما: شاید یکی از این رنگ استفاده کنه! اصلا شاید طرف نقاشی بلد نباشه و مثل شما وارد نباشه و به اشتباه فکر کنه این رنگ خوبه و ازش استفاده کنه. نقاش: نههههههههه. هیچکس از این رنگ خوشش نمیاد مگه آدم دیوونه است که از این رنگ استفاده کنه …. چقدر ما در زندگی‌مون به نقاش شباهت داریم؟ ما با دید قدیمی‌مان نگاه می‌کنیم و انتظار نتایج جدید داریم. از دید قانون جذب عشق نگاه کنیم …. “با ما در قانون جذب ثروت همراه باشید” منبع : سایت قانون جذب پرورش افکار http://www.parvaresheafkar.com/law-attraction