محمدعلی به ابادی
از on اردیبهشت 10, 2020
20 views

پاسخ:
به نام خدا
اگر در کشورما بدون توجه به دین ومذهب ایرانیان یک انتخابات کاملا آزاد وتحت نظارت سازمان ملل انجام شود ونتیجه آن چنین باشد:
رئیس جمهور یک مسلمان پیرو اهلبیت *
نخست وزیر یک مسلمان *اهل سنت

رئیس مجلس شورا یک مسیحی
رئیس دیوان عالی کشور یک کلیمی
دادستان کل کشور یک زردشتی
و رئیس صدا وسیما یک خداناباور
میتوان گفت که خالص ترین مردمسالاری در کشورمان تحقق یافته است . اما چون اکثریت مردم ما مسلمانند وآخرین پیام خداوند دین اسلام است مصوبات مجلس شورا ی قانونگزاری توسط چند فقیه معرفی شده ازسوی مراجع دینی با احکام دین تطبیق داده شده ودر صورت مصلحت با دوسوم رای نمایندگان مجلس تغییر می یابد.
این بهترین وکاملترین مردمسالاری مبتنی بر آخرین پیام خداوند است .
هم خدا راضی وهم همه اقلیتها راضی اند چه تمامی مدیریت کشور دراختیار آنان است
ضمنا فضای عمومی جامعه رنگ هیچ دین ومذهبی نخواهد داشت وهر فرد دینی امور دینی خودرا در مراکز دینی خود برگزار می کند.

5 کاربر از این خوشم آمد
Bardiabloorchi
یعنی در ظاهر مردم ولینعمت و سرور خدمتگذاران هستند ، اما یادتان نرود در ظاهر برای اینکه مشتی سوار خر مراد بشوند و حکومت کنند!
لایک اردیبهشت 10, 2020
محمدعلی به ابادی
درود مطلب من ظاهر وباطنش یکی است .این مردمند که ولی نعمتند وکارگزاران خودرا برمی گزینند ولذا آنان نوکران مردمند
لایک اردیبهشت 10, 2020