محمدعلی به ابادی
از on دسامبر 6, 2019
25 views

به نام خدا
برخی از ناآگاهان براین تصورند که رهبری مانند شاه سمتی دائمی وموروثی است درحالیکه سخت در اشتباهند .
بله شاه وسلطنت آن گونه است اما قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد رهبری چنین امری را مطرح نکرده است بلکه برعکس رهبر منصوب خبرگان رهبری است وخبرگان منتخب ملت ایران است پس رهبر منتخبی با واسطه ملت است و برای سمت او زمانی متصور نیست چه طبق برنامه خبرگان هرساله وضعیت رهبررا بررسی وتصمیم جدیدی میگیرند و تا کنون چنین بوده است .این امر بدین معنی است که رهبر بطور قانونی در اجلاس هرساله میتواند تغییر کند واین یکی از دست آوردهای مهم انقلاب اسلامی ملت ایران در سال 57 بوده است.
منتها نقدی که مطرح است اینستکه چرا رهبری فعلی پس از سه دهه تغییر نکرده است؟ پاسخ اینستکه وقتی نمایندگان مردم درخبرگان موافق بقا هستند چه میتوان کرد ؟ امری قانونی است .
اشکال اصلی در انتخابات مردم است و این امر بهمان نظارت کذائی برمیگردد که در گام اول مطرح شد .
اگر این نظارت که حاصل یک تفسیر مضیق است برچیده شود آنگاه ملت ایران خبرگان مورد علاقه خودرا آزادانه برگزیده وآنان نیز در مسوولیت خود خواسته ملت را پی می گیرند. و این همان گام چهارم است

3 کاربر از این خوشم آمد