محمدعلی به ابادی
از on 12 مهر, 1398
22 views

به نام خدا
یکی از مشکلات عمده وخطرناک برای دین خدا حضور روحانیت وآخوند در امور اجرائی وتقنینی است چه اگر یک غیرروحانی مرتکب خطا شود امری معمول وبحساب دین نمی گذارند در حالیکه در مورد روحانی چنین نیست ومردم را به دین بدبین می کند .لذا نباید اجازه دهند از روحانیون وآخوند ها کاندیدی برای نمایندگی در مجلس ویا ریاست جمهوری ثبت نام کند .
البته این بدان معنا نیست که حق آزادی افراد سلب شود .روحانیون علاقمند به شرکت در کارهای اجرائی وقوای دیگر میتوانند لباس خودرا در حوزه تحویل داده وبدون لباس شرکت کنند . هم اکنون مواردی مانند آقای دکتر صادقی در مجلس حضور دارند که بخوبی هم ایفاء وظیفه می کنند.
از طرف دیگر یک روحانی خود دارای شغلی مهم است و درست نیست شغل دیگری را اشغال کند او صاحب درآمد در همان شغل خود هست ونباید دوباره بربودجه کشور تحمیل گردد. ولذا درگام دوم اصلاحات روحانیت نباید در دو قوه اجرائی وتقنینی حضور داشته باشد مگر بدون لباس

2 کاربر از این خوشم آمد
Addurl.nu