محمدعلی به ابادی
از on شهریور 28, 2019
23 views

به نام خدا
برخی اصلاج جامعه را در سکولاریسم مطلق می بینند ودین را سم جامعه در برابر گروهی طالب دین دولتی هستند واینکه باید درراس حکومت یک روحانی باشد .
این دو نظر هردو افراطی است وراه بجائی نمیبرد تجربه 5 دهه حکومت ضددینی در گذشته و 4 دهه حکومت دینی در دوره اخیر بهترین شاهد مثال برای بی نتیجه بودن آن دو راه است .
راه درست راه میانه است .یعنی ترکیبی از جمهوریت و اسلام بفرموده مولا نه چپ نه راست بل طریق الوسطی
اما آن راه میانه چگونه است؟
جمهوریت یعنی قوای سه گانه بوسیله نمایندگان واقعی مردم اداره شود اعم از مسلح وغیرآن و اسلامیت نظام باحضور 6 فقیه در مجلس برای نظارت قوانین از جهت انطباق باشرع این فقها بوسیله شورای مراجع در حوزه تعیین میگردند.
شاید شما خواننده محترم تعجب کنید که این چه شیوه ای است؟
در انقلاب مشروطه که مهمترین انقلاب درعصر خود بود متاسفانه عامل دین کمتر مورد توجه قرار گرفت چون قانون اساسی مشروطه تحت نظارت روشنفکران وچپیهای آن زمان بود .در دوره استبداد صغیر با انقلاب مردم قانون اساسی مشروطه اصلاح شد ودر اصل دوم پیش بینی 5 عالم طراز اول در مجلس گردید اما ازهمان زمان عملا حکام وقت تا زمان سقوط پهلوی دوم کمترین بهائی به آن ندادند ونتیجه منجر به انقلاب اسلامی درسال57 شد .
اگر همان زمان این شیوه پی گرفته میشد فقه اسلام پویا گردیده وبروز میگردید اما مسکوت ماند .
الان هم دشمنان اسلام وناآگاهان علت عدم تمایلشان به دین خدا دور ماندن آن از پیشرفتهای بشری است والا دین مقررات کف را گذاشته وبشر با توجه به نیاز خود درآن تعدیل میکند .
اینک اگر بار دیگر بساط دین کنار رود چندی بعد باز انقلاب دیگری روی خواهد داد .باید روح قانون خدا برجامعه منتخب مردم حاکم باشد تا جامعه با دلگرمی وبرکت پیش رود.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9...

4 کاربر از این خوشم آمد