محمدعلی به ابادی
از on می 11, 2019
14 views
به نام خدا
جامعه روحانیت درطول سده ها عموما روحانیت حاکم بودند ودر طول تاریخ بجز مواردی اندک واخیرا در کشورما روحانیت محکوم نیز بوجود آمده است. مراد از ایندو طبقه روحانیت چیست؟
1- روحانیت حاکم به آن دسته از روحانیت اطلاق میگردد که حاکمیت خدارا دراحکام دین درروی زمین پیگیرند .اینان همان مراجع دینی اند که احکام دین را از طریق حجتهای چهارگانه بدست آورده وبه مردم ابلاغ میکنند .این دسته از روحانیت قرن هاست که در جوامع اسلامی فعال بوده وهستند .
2- روحانیت محکوم به آن دسته از روحانیت اطلاق میگردد که توسط مردم برای گردش کار جامعه اسلامی انتخاب میشوند .اینان کارگزاران مردمند در نظام جمهوری اسلامی واین مردمند که در این مورد حاکم اند .اینان عبارتند از هرروحانی که در مجلس شورای اسلامی ویا خبرگان هستند ویا رئیس جمهور ورهبری که در کسوت روحانیت قرار دارند وهمه منصوبان آنان در کسوت روحانیت وقوه قضائیه
در نتیجه روحانیت حاکم ماموران خدا وخدمتگزاران بمردمند که سمتشان ازسوی امامت تائید میگردد و روحانیت محکوم ماموران ملت اند و خدمتگزار مردم که سمتشان ازسوی ملت مشخص میگردد.
4 کاربر از این خوشم آمد