محمدعلی به ابادی
از on مارس 10, 2019
2 views
به نام خدا
در مسیر آشنائی با هستی از آغاز تا پایان 4 مرحله وجوددارد که میتوان این مراحل را بترتیب از یک تا چهار برشمرد وهریک از راهیان این مراحل رهروانی بنام دارند .
یک: افرادی که در انسانیت یکسانند وبرای کشف هستی تلاش میکنند .اینان فیلسوفان وحکیمانند که بدور یک میز گرد نشسته وگیتی را بررسی می کنند .یا به وحدت در وجود خداوند یکتا میرسند ویا اینکه برخی کماکان در سرگردانی وحیرت می مانند.
دو:فیلسوفان وحکیمانی که بوحدت در یکتا پرستی رسیده اند جویای شناخت پیامبران این نمایندگان خداوند هستند اینان متکلمان اند که در مسیر شناخت پیامبر برحق تلاش میکنند. برخی بوحدت میرسند وبرخی نیز سرگردان ودر می مانند.
سه:متکلمین در مسیر پیامبر برحق ووحی او اینک متدینانند از هر فرقه ومذهب بدور هم جمع شده تا جانشین واقعی پیامبررا بشناسند .
در این مسیر برخی امام خودرا شناخته وبرخی نیز در حیرت می مانند.
چهار:آنانکه امام خودرا شناخته اند وپیرو آنند (اهلبیت) در مسیر شناخت قوانین واحکام الهی تلاش میکنند اینان همان فقیهانند که قادرند احکام وقوانین را افتا کنند ویا در جامعه انسانی به قانون بد ل سازند
درنتیجه حکیمان متکلمین متدینان وفقیهان رهروان چهار مرحله شناختند .
اگر کسی در مرحله اول گیردارد باید همانجا مشکل خودرا حل کند واگر درمرحله دوم ویا سوم ودر نهایت آخر در همان مرحله تلاش مفید است والا نه تنها سودی حاصل نمیگردد بلکه شاید موجب گمراهی نیز شود .
برای رسیدن به یک نشانی پستی اول کشور وبعد شهر وسپس خیابان وبعد کوچه وشماره منزل نوشته میشود واین است طی مسیر برای رسیدن به هدف.
در سایت بالاترین بالاچه های خداناباوری وحقیقت برای مرحله اول و بالاچه پیامبران برای مرحله دوم وبالاچه امامان برای مرحله سوم و بالاچه های مذهب وگوناگون مناسبترین جا برای مباحث چهارگانه است . هرگونه پراکندگی در مباحث بدون طی مراحل قبلی بی ثمر است.
2 کاربر از این خوشم آمد