محمدعلی به ابادی
از on مارس 10, 2019
1 view
به نام خدا
آرمانها وآرزوها یک امر است وامکانات موجود امری دیگر
برای اصلاح در جامعه ایران که گرفتار مصیبت ها شده است باید گام به گام حرکت کرد تا به هدف نهائی برسیم
برخی با تندروی وکینه توزی نسبت به دین مردم تصور میکنند که میتوانند نقش بیافرینند در حالیکه مردم فارغ از ناراحتی از وضع موجود نگران آینده کشورشان نیز هستند .
برخی نیز با ملی گرائی صرف وتکیه برگذشته تاریخی تمایل به تغییر دارند
ملیت واسلامیت دو امر جدی در کشورماست .
ما بزرگترین انقلاب را در دوران مشروطیت در منطقه داشتیم اما بهمین دلیل که افراط کردیم ازمیان رفت ودوباره وارد گردونه تاریخ شدیم .
بنظر بنده گام اول در مسیر اصلاح جامعه حذف نظارت استصوابی است که بسیار مهم ولی براحتی قابل حذف است ونیاز به همه پرسی ندارد ودر گام بعدی عقب راندن روحانیت به حوزه ها ودر نهایت جایگزینی پست ریاست جمهوری بجای رهبری که اولی هم نیاز به قانون ندارد ودومی باید همه پرسی شود تا نظر دوستان چه باشد؟
2 کاربر از این خوشم آمد