محمدعلی به ابادی
از on مارس 8, 2019
2 views
به نام خدا
نشست ورشو نشان داد که ابرقدرت جهان نتوانسته است دربرابر ملت ایران کاری ازپیش بردولذا برای حفظ پایگاه اصلی خود یعنی صهیونیسم در منطقه دست به دامان 70 کشور زده است که این خود نشانه زوال سلطه این ابرقدرت است .کسانیکه خود نمی توانند شلوار خودشان را بالا بکشند میخواهند جور ضعف آمریکارا بکشند.
صهیونیسم 70 سال پیش تخمش در منطقه کاشته شد وامروز دیگر قادر نیست بدون قدرتهای جهان ادامه دهد .
این تصویری کوتاه از آنچه در خیمه شب بازی ورشو گذشت بود.
اما چه چیز عامل این زوال ابرقدرت جهانی است ؟ آن جوهر وذات دین خداست که قادر است با دست مردم هر فرعون ونمرود وبوسفیان ها را برچیند واین قدرتی است که دانشمندان سیاستگذار غرب بدان پی برده اند ولذا از رودر روئی پرهیز میکنند ومیخواهند که دولتها وملتهای منطقه ازجمله ملت بزرگ ایران هزینه این خطررا بپردازند زهی خیال باطل
اما هشدار جدی به روحانیت ومسوولان کشور .بدانید که حامیان اصلی دین خدا چند مجیزه گو ومداح چاپلوس در اطراف آنان نیست وسلاح اصلی برای مقابله ابزار فلزی نیست آنچه ایران را در جهان مقتدر کرد حمایت ملت ایران بوده وهست چه جان هائی که برخاک افتادند وچه خزانه وبیت المالی که در این مسیر بکار گرفته شد .
مردم ایران دل درگرو این گروه یا آن گروه ندارند آنان تا توانسته بار خودرا بسته اند .دیگر جابجائی افراد بدرد نمیخورد وسیستم موجود نا کارآمد است.
دولت آمریکا برطبل آزادی ملت ایران میکوبد ومسوولان مارا ازآزادی میترساند اما نه آمریکا خواهان آزادی ملت ایران است ونه مسوولان بدون آزادی ملت میتوانند بقیه راه را طی کنند . تلاش کنید آزادی هارا به ملت باز گردانید بیائید یکبار دیگر همچون دوران امام راحل درسال 57 درهای زندان هارا باز بگشائید وملت ایران را در سرنوشت خود آزاد بگذارید .هرچه کردید تا اینجا بس است اگر ملت ایران موفق به انقلاب بزرگی شد بار دیگر میتواند چنین کند
هم مردم ایران وهم اسلام اهلبیت قادر به فتح قله ها هستند بشرط آنکه غیور مردان ایران زمین جایگزین واماندگان وناتوانان شوند.
3 کاربر از این خوشم آمد