محمدعلی به ابادی
از on فوریه 28, 2019
1 view
به نام خدا
ازدواج سفید دو تعریف دارد
1-با هم باشی دو نفر زن ومرد بدون تشریفات
2-با هم باشی دو نفر زن ومرد بدون زیر یک سقف بودن
آیا این موارد در اسلام مجاز است؟
وآیا در حقوق ما امکان پذیر است؟
پاسخ:
در اسلام ازدواج دو گونه است موقت ودائم واز طرفی برخی تشریفات نیز الزامی است مانند خواندن صیغه وثبت آن
اگر همه تشریفات عرفی را حذف کنیم وتنها همین دو مورد را درنظر بگیریم ازدواج سفید هم در اسلام بلاایراد است وهم حقوق ایران
1-خواندن صیغه در موارد موقت بفارسی هم ممکن است
2-البته درمورد باکره موافقت پدر لازم است
3-ثبت آن در مورد موقت الزامی نیست
4-طرفین میتوانند زیر یک سقف باشند یا نباشند
5- همه چیز به توافق طرفین است
6- اگر ازدواج سفید دائمی شود نیاز به ثبت دارد تا ازحقوق قانونی برخورد شوند
3 کاربر از این خوشم آمد