محمدعلی به ابادی
از on دسامبر 8, 2018
1 view
به نام خدا
در تمامی جوامع دنیا تنها دودسته مردمند که دارای کسوت خاصی هستند یکی روحانیت ودیگری نظامی ها اولی سربازان دین اند ودومی سربازان کشورند. اگر با دقت به مردمی که در خیابان عبور میکنند نگاه کنیم تنها این دودسته قابل شناسائی اند .
ماهیت ومسوولیتهای این دو گروه به گونه ای است که در تجربه ورودشان در سیاست و سیستم اداری یک کشور میتواند موجب اخلال گردد ولذا در قوانین کشورها حضور این دودسته در سیاست ودستگاه اداری کشور بجز موارد خاص خودشان ممنوع گردیده است .
اینکه گفته میشود نظامی نباید درسیاست دخالت کند مراد همین است ویا در دیگر کشورها روحانیون حق ورود به سیستم اداری را ندارند.
ممکن است این سوال پیش آید که مگر حق هرکسی نیست که هر شغلی راکه دوست دارد انتخاب کند پس چرا ممنوعیت ؟ پاسخ اینستکه همه میتوانند آزادانه وارد گود شوند اما بشرط خلع لباس وجدائی از کسوت روحانی ونظامی.کما اینکه الان در کشورها چهره های نظامی بعنوان سیویل وارد میدان سیاست شده اند. پس اشکالی در ورود آنها نیست تنها دوری از کسوتهایشان است.
در کشورما در مورد نظامی ها خوشبختانه جا افتاد وعملا مراعات میگردد وباید درمورد روحانیت هم چنین اقدامی انجام شود .
روحانیون اگر مایلند در قوای کشور دخیل باشند میتواند بصورت سیویل وارد میدان شوند .امور روحانیت تنها در حوزه های کشور ومکانهای خاص خودشان است . شاید تنها استثنا بتوان وجود 6 فقیه در شورای نگهبان ومجلس خبرگان رهبری را پذیرفت که بنوعی جایگاه حضور روحانیت است ودرسایر موارد هرگز .
3 کاربر از این خوشم آمد