محمدعلی به ابادی
از on دسامبر 8, 2018
1 view
به نام خدا
شاید شنیده باشیم که گفته اند جهان با کفر میماند اما باستم هرگز ویا اینکه اگر دین نداریم لااقل آزاده باشیم
ازاین موارد در سخن بزرگان بسیار است که بیانگر اینستکه آدمی درفطرت خداگونه است واگر سالم زندگی کند بدون داشتن نامی همان راه مستقیم را میرود . عدالت وآزادگی مرام فطری آدمی است وخداوند درفطرت انسان است .
اسلام دین فطرت است و فطرت آدمی با احکام دین سازگار است بشرط آنکه روحانیون دخیل در کار نباشند . بعبارتی دین دکان نشود.
اگر بپذیریم که حتی بدون پیامبر وامام میتوانیم جهان را برمدار عدالت بچرخانیم قطعا بدون دخالت روحانیون خواهیم توانست کشوررا از توفانهای سهمگین برهانیم .آنچه ملاک کار هست مقررات دین است ومقررات دین در اختیار فقیهان است وبا گزینش چند فقیه در مجلس میتوان مشکل اسلامی کردن قوانین را حل نمود ودر موارد مصلحت خود نمایندگان مردم با اکثریت قاطع تصمیم میگیرند.
در نتیجه نه نیازی به ولایت فقیه است ونه اینکه روحانیون وارد امور سیاسی واجرائی شوند .
کار روحانیت هدایت مردم است وهمه ابزارهای لازم مانند مسجد دراختیارآنان قرار داشته است .بنابراین حوزه ها کماکان فعال خواهند بود ومراجع دینی درمعرفی فقها به مجلس اقدام میکنند ودیگر هیچ ورودی به سیاست واجرای امور ندارند .
در متمم قانون اساسی مشروطه چنین بود کاش همان زمان روشنفکران تازه بدوران رسیده مانع اجرا نمیشدند که امروز گرفتار آئیم.
با این روش مردم با فطرت خودزندگی میکنند فطرتی دینی والهی وآزادبی آنکه دراسارت گروهی قرار گیرند.
بامید اصلاح قانون اساسی وبرون رفت از مشکلات موجود.
3 کاربر از این خوشم آمد