محمدعلی به ابادی
از on نوامبر 28, 2018
1 view
به نام خدا
ازگذشتگان آثاری باقی مانده است ازدوردست تا این اواخر برخی بقایا بوسیله آزمایشهای علمی قابل پیگیری وبدست آوردن نتیجه صددرصد هست مثلا اینکه بقایای یک پیکر قدیمی با بررسی ژنتیک میتوان به حقیقت موجود پی برد .اما درمورد مکتوبات وکتابها چون روائی ومنقولند هرگز نمیتوان به حقیقت آن مکتوب ویا هدف نویسنده پی برد تنها میتوان با ظن بالا بدان دست یافت مثلا اینکه کتاب کافی ازهرجهت کامل است قابل اثبات نیست چون نویسنده آن غیر معصوم بوده ومعصومی آنرا تضمین نکرده است. پس میتوان گفت که بهیچ مکتوبی صددرصد نمیتوان ایمان داشت .تنها کتاب ومکتوبی که درجهان صددرصد قابل اعتماد است قرآن کریم است.
کتابی که یکجا برقلب پیامبر نازل وبمرور اعلام شده است وپیامبر در پایان راه آنرا منسجم تحویل داد وسپس رحلت فرمودند.این کتاب از همان آغاز تا کنون بدون تغییر مانده است . یعنی کلام خدا با ابلاغ رسول خدا سالم دراختیار همگان است. والبته خود خدا درکتاب سلامت آنرا تضمین نموده است(انا له لحافظون)
پرسش اول:چگونه میتوان در باره روایات واحادیث وتواریخ دینی داوری کرد؟
تنها ابزار موجود خرد آدمی است با دقت در متن هر مکتوبی اگر با عقل پذیرفته شد مقبول است والا خیر چرا که هیچ کسی حتی معصوم کلام خودرا تضمین نکرده است و حتی فرموده اند که کلام مارا با عقلتان بسنجید
پرسش دوم:در مورد قرآن کریم چه کنیم؟ خوب دراین مورد هم بکلام خدا توجه می کنیم
خداوند می فرماید کلام را بشنوید وبهترین آنرا برگزینید. خوب مگر کلام خداوند تماما احسن نیستند؟ چرا اما خداوند خود می فرماید
آیات من دودسته اند ممحکمات یعنی آنها که کاملا روش اند وصریح آنها را عمل کنید وبپذیرید زیرا اینها اساس کتابند.
دیگر آیات متشابهات که مفهوم آنها روشن نیست مبادا شک کنید ودر دل شبهه ایجاد کنید که دلتان بیمار است .پس چه کنیم باز هم بعقلتان رجوع کنید وباهلش مراجعه کنید مانند هر تخصصی .النهایه اگر قانع نشدید سکوت کنید تا زمان آن فرا رسد چرا که کتاب متعلق به همه زمان هاست .درست مانند میوه نارس که باید صبور بود
البته بنده ازسلامت کتاب نوشتم نه ازمطالب آن کسانیکه باور دارند میدانند وکسانیکه باور ندارند به عقل خود بسنجند
در پایان بعرض میرساند که هرگز با کلام خداوند بازی نکنید که گرفتار عقوبت میشوید و این پیام خرد است که در کلام عقل کل حکمتهائی است وشکیبایان بموقع حلوای خودرا خواهند چشید .
4 کاربر از این خوشم آمد