نوامبر 27, 2018 از
به نام خدا
آیا جمهوریت یا دموکراسی با اسلام سازگار است یا در تناقض
پاسخ اینستکه تا دموکراسی را چه تعریف بکنیم؟
اگر دموکراسی بی قید وشرط باشد خیر دویار همراهند واگر با قید وشرط قبلی باشد حتما در تنافرند مثال
اگر درهمه پرسی از مردم بخواهیم هر حکومتی را میخواهید بنویسید اگر پاسخ جمهوری اسلامی بود کاملا همراهند
اما اگر ازقبل بگوئیم که حق انتخاب دین را ندارید حالا بگوئید چه میخواهید؟ آشکار است که دیگر همراه نیستند منتها این دموکراسی مال همان کسانی است که ضددین اند وبا باورهای مردم بیگانه
Page generated in 0.0909 seconds with 13 queries and GZIP enabled on 195.201.246.16.