نوامبر 20, 2018 از
چه زبا نی صا د ق تروزلال تر و بی ریا تر
اززبا نی كه كلما تش نه لفظ است ونه خط ،
هرعبا رتش نا له وضجه است ، وفریا د ش
عا شقا نه ، مگرچشم از زبا ن صا د قا نه تر
سخن نمیگو ید ؟ مگر اشك زیبا ترین شعرو
د ا غ ترین اشتیا ق ولطیف ترین د و ست
د اشتن را وخا لص ترین گفتن كه همه د ر
كره د ل بهم آ میخته وذ وب شد ه وقطره
گرم شد ه وآ ن نا مش ا شك است كه اززبا ن
صا د قا نه ترسخن میگوید .
Page generated in 0.1588 seconds with 16 queries and GZIP enabled on 195.201.246.16.