نوامبر 2, 2018 از
به نام خدا
ازآغاز پیدائی انسان خردمند برروی کره خاکی تا پایان عمرانسان در این کره سه دسته حکومت تشکیل شده وخواهدشد.
1-حکومت خداوند:
دراین حکومت خداوند حاکم است وپیامبر نماینده او. ویژگی های این حکومت عبارتنداز:
حکومت بردل هاست تا تن ها- حاکمیت واحد است – ورود افراد به این حکومت و خروج آن آزاد است-تداوم آن از اغاز حیات انسان تا انقراض آن
گاهی حکومت برتن ها نیز پدید میاید مانند دوران داود وسلیمان در عصر موسی ودوره 15 ساله پیامبر اسلام وامام علی وحکومت جهانی امام مهدی
2- حکومت انسان:
در این حکومت اکثریت مردم حاکمند و نماینده تعیین میکنند.ویژگی های این حکومت عبارتند از:
حکومت برتن هاست ومدیریت دنیای مردم- ورود افراد وخروج آنها از این حکومت تحت شرایطی امکان پذیر است –تداوم و عدم تداوم آنها بستگی به استحکام حضور مردم دارد- پیامبران همراه این حکومتهاهستند
3-حکومت شیطان:
در این حکومت فرد یا خانواده ویا اقلیتی تحت هر عنوان برمردم حاکمند وخودرا بزور نماینده مردم می شمارند. ویژگی های این حکومت
حکومت برای اقلیت است- ورود وخروج ازحاکمیت ممکن نیست-هرگز تداوم ندارد چه برخلاف فطرت بشر وسنت خداوند است- پیامبران بشدت با این حکومتها درگیرند مانند
ابراهیم با نمرود-موسی با فرعون –محمد ص با کفار قریش درمکه-امام حسین با یزید ومواردی دیگر.
1 Liked
 پسندیده اند
Page generated in 0.3265 seconds with 13 queries and GZIP enabled on 195.201.246.16.