نوامبر 2, 2018 از
به نام خدا
زمانیکه هنوز خبری از یک خبر شگفت انگیز نبود امام راحل جمله معروفی گفتند:
این قرن قرن سقوط ابرقدرتهاست
چندی بعد نامه معروف ایشان به گورباچف منتشر شد وبعد تجزیه شوروی آغاز گردید وآن کشور به 15 کشور تبدیل شد.وآمریکا سردمداربلا منازع گردید.
اگر چه چین تلاش نمود تا جایگزین گردد اما درگیری ایران با ایالات متحده رو به تزاید رفت وبا خروج آمریکا ازبرجام وصدور دو رای بین المللی بزیان آمریکا موجب گردید تا آن کشور ازبرخی پیمانها ازجمله مودت بین ایران وآن کشور خارج شود وبنوعی اروپا روسیه چین وهند را درمقابل خود قرار دهد. ایران موفق شده است پشتیبانی این کشورهارا هرچند ظاهری بدست آورد وآمریکا درگوشه قرار دهد.
شاید مفاد جمله امام این بار تکمیل شود وآمریکا دچار شکست فاحشی گردد وحتی تجزیه شود.کشوریکه نیمی ازمردمش درانتخابات شرکت نمیکنند ودولتها با رای 25 درصد مردم روی کار میایند .
اما این امر تحققش منوط به پشتیبانی ملت بزرگ ایران است .مردم ما کمبودها وگرانیهارا میتوانند تحمل کنند اما برای شخصیت خود بیشتر مایه میگذارند .تصمیم گیریها بدون نظر مردم نتیجه نخواهدداد بخشی ازمردم نگران زندانیهای خودیند وبرخورد با گروه های گوناگون موجب کناره گیری آنها از جامعه میشود.
اگر نظام ما همانند دهه اول پشتیبانی ملت را بهمراه داشته باشد میتوان امیدداشت تا خبر بزرگ دیگری در جهان طنین اندازد وقرن سقوط ابرقدرتها تکمیل گردد .
بدون حمایت مردم نتیجه دیگری محتمل است.
2 Liked
و  از این خوشم آمد