اکتبر 28, 2018 از
تنها کسی که با من درست رفتار می‌کند خیاطم است که هر بار که مرا می‌بیند،
اندازه‌های جدیدم را می‌گیرد.
بقیه به همان اندازه قبلی چسبیده‌اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم.