اکتبر 28, 2018 از
تنها کسی که با من درست رفتار می‌کند خیاطم است که هر بار که مرا می‌بیند،
اندازه‌های جدیدم را می‌گیرد.
بقیه به همان اندازه قبلی چسبیده‌اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم.
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر پسندیده اند
Page generated in 0.1057 seconds with 13 queries and GZIP enabled on 195.201.246.16.