اکتبر 25, 2018 از
دلم لحظه ای را می خواهد !
که تو باشی …
همین کنار نزدیک به من
درست روبروی چشم هایم
همنفس نفسهایم
خیره شوم به لبهایت
دست بکشم به تک تک اعضای صورتت
بعد چشمهایم را ببندم و …
” ببوسمت ”
آن لحظه دنیای من تمام می شود .
” به خدا که واقعاً تمام می شود “
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر پسندیده اند
Page generated in 0.1052 seconds with 13 queries and GZIP enabled on 195.201.246.16.