محمدعلی به ابادی
از on سپتامبر 27, 2018
3 views
به نام خدا
قرآن کریم مجموعه ای است از بیش از6000 آیه که درطول 25 سال ازبعثت تا رحلت پیامبر بر ایشان نازل شد. در مکان های مختلف مانندمکه مدینه ومیان ایندو مکان در موضوعات گوناگون ازجمله عقاید اخلاق احکام وتاریخ ادیان وهستی ودر شرایط متفاوت انسان های آن روزگار .
زمانیکه تصمیم براین شد که این آیات پراکنده ازهرجهت بدور هم تجمیع گردد چه کسی قادر بود چنین مجموعه منسجم را ترتیب دهد؟ اعراب جاهلی آن دوران جز شعر وشاعری چیزی بلد نبودند ومسحور این جملات بودند .درآن روزگار رایانه ای نبود .پس با چه امکانی توانستند چنین پیکره واحدی از آیات گوناگون را ایجاد کنند؟
رشاد خلیفه متخصص رایانه درآمریکا که بوسیله افراطیون پاکستانی کشته شد پس ازسالها تلاش وزحمت به پیچیدگی این مجموعه پی برد وبجز دو آیه تمامی قرآن را یک پارچه منظم ومنسجم یافت والبته نباید او براز آن دو آیه نیز پی برد چرا که همه رازها باید در پایان راه آشکار گردد.
بنده خودم دوسال این امررا پی گرفتم وبه نتیجه ای نرسیدم و گزارش کارم را در کتابم نوشته ام
سوال اینست که چه قدرتی قادر است این مجموعه در هم پیچیده را ایجاد کند تا در طول قرون آتی بمرور برخی ازرازهای درون آن آشکار گردد
خداوند در کتاب خود فرمود( ما این کتاب را فرستادیم وخود ازآن محافظت می کنیم) وچنین است پاسخ سوال یادشده که کسی بدان راه نیابد تا کتاب خدارا تحریف کند کما اینکه درمورد کتب گذشته چنین شد.
این خداوند است که شیوه تجمیع کتاب را برسول اکرم آموختند وایشان بدان عمل کردند وامامان معصوم برآن صحه گذاشتند
4 کاربر از این خوشم آمد