سپتامبر 1, 2018 از
معلمم گفت:
زندگي را تعريف كن
گفتم زندگي تعريف كردني نيست
ناراحت شد و نمره ام را صفر داد
سالها بعد كه او را ديدم، پير شده بود و عصا به دست راه مي رفت
جلو رفتم و گفتم: زندگي را تعريف كن، آرام خنديد و گفت:
نمره ات بيست
زندگي را بايد زيست!
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر پسندیده اند
ardalan
زندگی ای زندگی خسته ام خسته ام......