سپتامبر 1, 2018 از
نیازی نیست انسان ها را امتحان کنید ،
کمی صبر کنید،
خودشان امتحانشان را پس می دهند..