سپتامبر 1, 2018 از
شاید عشق هایی را پیدا و از دست داده باشم...
شاید قلبم ترک داشته باشد ..
اما ادر آینده نگاه به عشقی دارم که لبخندی بر لبانم بنشاند ..
و
پیمانه ی ترک خورده قلبم را
با امید پر کند..