...

imanalahi
از on سپتامبر 1, 2018
4 views
شاید عشق هایی را پیدا و از دست داده باشم... شاید قلبم ترک داشته باشد .. اما ادر آینده نگاه به عشقی دارم که لبخندی بر لبانم بنشاند .. و پیمانه ی ترک خورده قلبم را با امید پر کند..
4 کاربر از این خوشم آمد