سپتامبر 1, 2018 از
برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه،
قدرت و جرات لازم است ..
وگرنه ...
هر ماهی مرده اي هم
می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند..
(دکتر شریعتی)
Page generated in 0.093 seconds with 13 queries and GZIP enabled on 195.201.246.4.