سپتامبر 1, 2018 از
برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه،
قدرت و جرات لازم است ..
وگرنه ...
هر ماهی مرده اي هم
می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند..
(دکتر شریعتی)