مارس 1, 2018 از
بنام خدا
آنچه بشر کسب میکند از سه منشا یا ابزار می باشد بعبارت دیگر معلومات انسان از سه طریق بدست می آید
دل-عقل –نقل
یک: دل-موهبتی است که خداوند در نهاد هر انسانی قرار داده است وبا انجام برخی ریاضت ها ویا در برخی اشخاص واجد شرایط حقایقی برانسان آشکار میگردد .این امررا عرفان نامند معرفتی که بردل آدمی وارد میشود .اینگونه دانش را علم حضوری می نامند ودرلسان قرآن کریم ازآن به (عین الیقین ) تعبیر شده است یعنی دانشی که عین معلوم درنزد آدمی است.
دو:عقل-موهبت دیگری است که خداوند در وجود انسان قرار داده است وازطریق آن دانشهای بسیاری بدست میاید که در علم منطق ازآن به مفاهیم وکلیات و...یاد میگردد .اینگونه دانش را حصولی نامند ودر قرآن کریم ازآن با عنوان(علم الیقین) یادشده است.
سه:نقل-موهبتی است که در دنیای خارج خداوند پیامبران ومعصومان را بعنوان نمایندگان خود قرار داده تاازآنان برخی حقایق را که ازدو منشا دیگر قابل درک نیست دریافت کنند .باین گونه دانشها دانش نقلی گویند وچون ازناحیه معصوم است کاملا قابل اتکاست .مانند حوادثی که دربرزخ یا قیامت روی میدهد وامکان آگاهی برآنها از طریق عقل ودل نیست وقرآن کریم ازآن به
(حق الیقین) یاد میکند.
از ملا صدرا پرسیدند که چگونه توانستی به اصالت وجود پی ببری فرمود برهان وقرآن وعرفان را با هم درآمیختم وبا تلاش بسیار خداوند مرا توفیق داد تا دریابم .مراد از برهان وقرآن وعرفان همان سه نوع دریافت آدمی است که دربالا اشاره شد.
1 Liked
 پسندیده اند