مارس 1, 2018 از
بنام خدا
گرچه ازدواج قدیمی ترین پیوند دو انسان است وبا فرهنگها وسنت ها آمیخته شده است اما دردین اسلام دارای چارچوب وضوابط محکمی است که در فقه آمده است وهر مرجعی در رساله خود آنهارا برای پیروان خود نوشته اند .
اما درجمهوری اسلامی پس از تصویب قانون اساسی وتائید قانون مدنی ازسوی شورای نگهبان مساله ازدواج کاملا براساس قوانین مدون مشخص شده است .
با مطالعه اجمالی قانون مدنی ومصوبات بعدی میتوانیم اهداف ازدواج وحقوق وتکالیف همسران را نسبت بیکدیگر مشاهده کنیم
در ازدواج دائم سه هدف عمده وجوددارد
1-رفع نیاز جنسی 2- ادامه نسل 3- رفع تنهائی
حقوق وتکالیف همسران نسبت بیکدیگر نیز سه مورد است
حقوق مردان :1-حق تمکین2-درخواست فرزند3-حق طلاق(1133)
حقوق زنان:1-حق مهریه(1085)2-حق نفقه 3- حق اجرت کار
تکالیف مردان:پرداخت مهریه2- پرداخت نفقه(1106)3- پرداخت اجرت کار
تکالیف زنان:پذیرش تمکین2-پذیرش درخواست فرزند3-کسب اجازه برای خروج ازمنزل
ممکن است در سند ازدواج موارد دیگری بین طرفین توافق شود ما آنهارا دراینجا نمی آوریم چون ازموارد توافق است نه قانون
1 Liked
 پسندیده اند