کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
محمدعلی به ابادی
2 کاربر از این خوشم آمد
محمدعلی به ابادی
3 کاربر از این خوشم آمد
محمدعلی به ابادی
2 کاربر از این خوشم آمد
محمدعلی به ابادی
مدیریت رشته مهم وخاصی در جهان امروز است وربطی به دین ندارد مدیر مسوول اجرای قانون است . تابحال هم روحانیت نشان داده که نه اهل اجراست ونه بلد است اما سخنرانی تا دلتان بخواند ممنون
محمدعلی به ابادی
بخواهد
محمدعلی به ابادی
درودوبدرود
محمدعلی به ابادی
4 کاربر از این خوشم آمد
محمدعلی به ابادی
(استطلاعی)
محمدعلی به ابادی
درود مساله تضمین نیست مهم دموکراسی وآزادی است اگر مردم نمایندگان خودرا انتخاب کند خلایق هرچه لایق مانند همه جای جهان اما الان مسوول آن شورا ورهبری است واین بزیان دین است
محمدعلی به ابادی
انتخابات حق مردم است نه رهبری ودین
محمدعلی به ابادی
هیچ اقدامی نیاز ندارد انتخابات با وزارت کشور است شورای نگهبان تنها یک تفسیر دارد که باید ازخیرش بگذرد چوبش را خورده وریشه دین را برکنده اند
محمدعلی به ابادی
برادرم فرزندم انتخابات بدون نظارت نیست ناظر کس دیگری است اینان صرفا ازجهت حفظ ولایت فقیه نظارت میکنند
محمدعلی به ابادی
5 کاربر از این خوشم آمد
محمدعلی به ابادی
3 کاربر از این خوشم آمد
محمدعلی به ابادی
3 کاربر از این خوشم آمد
محمدعلی به ابادی
2 کاربر از این خوشم آمد
محمدعلی به ابادی
2 کاربر از این خوشم آمد
محمدعلی به ابادی
3 کاربر از این خوشم آمد
دیدن مطالب بیشتر