ستاره شرق

زندگی میکند در ایران متولد آگوست 1, 1900 زن
سش
پروفایل خصوصی هست.