ژانویه 7, 2018 از
در این تصویر:
اضافه شده:
ژانویه 7, 2018
سایز فایل:
138.78 kb
کیفیت:
1080×1059
بازدید ها:
4
کاربرد گواهینامه ها:
١.بالابردن وجه اجتماعی علمی
٢.تجمیع دوره های آموزشی
٣.تكمیل رزومه كاری
٤.استخدام، ارتقاءشغلی و افزایش حقوق در برخی از شركتها و كارخانجات خصوصی
٥.اخذ پروانه كسب از برخی اتحادیه ها
٦.عضویت در برخی انجمن ها و تشكل ها
٧.در برخی موارد ثبت شركت یا موسسه
٨.در برخی مواقع اخذ كارت بازرگانی
٩.در بعضی از موسسات خصوصی آموزشی و دانشگاههای غیردولتی كشورهای خارجی جهت تطبیق واحدهای تخصصی باتوجه به ضوابط داخلی خودشان
١٠.استفاده گواهینامه های مذكور در ارگانهای نیمه دولتی باتوجه به ضوابط داخلی خودشان می باشد.
١١.ثبت اختراع و طرح و ایده
١٢.استخدام در برخی از ارگانهای كشورهای خارجی
2 Liked
و  از این خوشم آمد
Page generated in 0.1072 seconds with 16 queries and GZIP enabled on 195.201.246.16.