کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
همیشه از افرادی که فقط از شما انتظارمحبت دارند دوری کنید چراکه اینگونه افراد بزرگ ترین ضربه روحی را به شما خواهند زد...نمایش بیشتر
2 Liked
و  از این خوشم آمد
بزرگ ترین درد وغم های پایدار وماندنی یک انسان در زندگی ، از دوستی های
بی پایه وزودگذروخیالی ساخته می شود .
2 Liked
و  از این خوشم آمد
نمایش بیشتر
Page generated in 0.1277 seconds with 27 queries and GZIP enabled on 195.201.246.4.