طاها

مرد
طا
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
اکنون دوست هست با
هیچ خوشبختی بالاترازآرامش روحی نیست...
2 Liked
و  از این خوشم آمد
تکامل انسان تکامل فکراست...اسپنسر
2 Liked
و  از این خوشم آمد
نمایش بیشتر