#خدا

کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
ناصر72
#فصل امتحاناته دست به #دست کنید کار یک بنده #خدا راه بیفته 😜😅
4 کاربر از این خوشم آمد
Sara
وااای خخخخ
ناصر72
خخخ چیه یاد بگیر
Sara
من پیشرفته ترش بلدم اینا چبزای پیش پا افتادس هاهاها
انه gh
کفاف میده؟؟؟؟
مستر مطلب
2 کاربر از این خوشم آمد
مستر مطلب
3 کاربر از این خوشم آمد
مستر مطلب
5 کاربر از این خوشم آمد
مستر مطلب
4 کاربر از این خوشم آمد
مستر مطلب
2 کاربر از این خوشم آمد
naser
#خدا در دستیست که به #یاری می گیری، در قلبیست که شاد میکنی ... در لبخندیست که به لب می نشانی ... خدا در #عطر خوش نانیست ، که به دیگری می دهی در جشن و سروریست که برای دیگران بپا می کنی و آنجاست که...نمایش بیشتر
6 کاربر از این خوشم آمد
naser
سر بر #شانه #خدا بگذار تا #قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از #دوزخ بترسی و نه از #بهشت به رقص درآیی قصه #عشق “انسان” بودن ماست . . .
5 کاربر از این خوشم آمد
ناصر72
#کاش با هم بودنهایمان را قدر بدانیم؛ به #خدا #قسم نبودنها همین نزدیکیهاست ....⭐️ ‎‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
4 کاربر از این خوشم آمد
See more messages