مارس 15, 2019 از
به نام خدا چرا برخی تلاش می کنند تا یهودیان را دوستان واقعی ایران واعراب را دشمن واقعی این کشور نشان دهند؟ کمی تاریخ را ورق می زنیم ایران عزیز ما ازهمه سو مورد یورش قرار گرفته است در شمال ازسوی روسها بارها در غرب ازسوی عثمانی ها ودورتر یونانی ها در جنوب غربی ازسوی صدامیان عرب از سوی جنوب ارو پائیان استعمارگر و عرب وحشی 14 قرن پیش ودر شرق ازسوی افاغنه وبالاتر ازآن مغولان اما چرا ملت ایران در هیچ مورد کینه بدل نگرفت وبا دشمنان خود عجین شد وآنهارا در خود هضم نمود. این امر بیانگر دو حقیقت است یک اینکه این کشور دارای منابع عظیمی است که مورد طمع دیگران قرار دارد ودیگر اینکه دارای فرهنگ بزرگی است که همه را درخود هضم میکند وعلاقمند اما چرا تلاش براین است که ایران دشمن عرب است ویا برعکس وصهیونیستها دوستدار ایران اند وبرعکس دشمنان ایران که در واقع همان استعمارگران سابقند یهودیان را که تنها از این کشور بهره مند بوده ونقشی درآن نداشته اند دوستان ما نشان میدهند واهلبیت را که شریفترین انسان های تاریخند ومارا از دست عرب وحشی که دوقرن مارا به صلابه کشیده بودند نجات دادند ودر واقع ناجی ما بودند تحت عنوان عرب دشمن ما نشان میدهند . صهیونی که وظیفه دارد ازما تشکر کند ناجی ما تلقی وناجیان مارا که ازعرب وحشی نجات دادند دشمن نشان دهند . ایران مهد تمدن های بزرگ است ومرهون ادیان بزرگ خود باندازه یک دنیا فرهنگ دارد ونیازی به دشمنی با هیچ نژادی ندارد ودوستان ودشمنان قسم خورده خودرا خوب می شناسد .آنکه به این کشور دل می سوزاند خود ملت ایران است نه اجانب وآنکه باید در پیشبرد ایران عزیز بکوشد ملت بزرگ این سرزمین است که متدین به ادیان الهی اند

مارس 15, 2019 از
به نام خدا در کشورما وبرخی دیگر جاها سرویسهای وبلاگدهی ایجاد گردیده تا کاربران مورد علاقه بتوانند نوشته های خودرا در وبلاگهای خود منتشر کنند لینک زیر همه سرویسهای وبلاگدهی را بصورت آلفابتیک نشان میدهد کتاب بلاگرها(Bloggers, book) صورت نشانی اینترنتی ارائه دهندگان وبلاگ رایگان https://behabady.persianblog.ir

مارس 15, 2019 از
به نام خدا ادوات پرسشی دانش ادمی از سوال اغاز میشود بنا بر این در اولین درس هر زبانی باید با ادوات پرسشی اشنا شد ادات سوالی ده تاست 1-كه یا كی =من=who سوال از علت فاعلی یا كیستی وشخصیت است كه در پاسخ اسم خاص میاید(علت فاعلی وهویت) 2-چه یا چی =ما=what سوال ازچیستی وماهیت است كه در پاسخ اسم عام میاید(كلی ماهوی) 3-چگونه یا چطور=كیف=howسوال از كیفیت ووضعیت است كه در پاسخ صفت میاید(كیف محسوس ونفسانی) 4-كی =متی=whenسوال از نسبت زمانی است كه در پاسخ قیدزمان میاید(متی) 5-كجایاكو =این=whereسوال ازنسبت مكانی است وپاسخ قیدمكان است(این) 6-چرا =لم=whyسوال از علت است (قید علت) 7-چندیاچقدر=كم=how many-how much سوال از كمیت است وپاسخ عدداست(كم) 8-مال كی =لمن=whoseسوال ازتعلق مالكیست وپاسخ ان نام مالك است(له-اضافه) 9-كدام یا كدامین=ای=whichسوال ازانتخاب است وپاسخ ان یك نام است 10-ایا؟=ا وهل سوال از انجام فعل یاعدم انست وپاسخ ان یك جمله است كه میتوان بجای ان باختصار ازدوكلمه اری یا خیر استفاده نمود. ودرانگلیسی معادل ندارد وشكل جمله حالت سوالی دارد. نكته۱:در فارسی با تركیب واژه چه ویك كلمه دیگرمیتوان هر یك از ادات سوالی راساخت مانند چه كسی یاچه چیزی یا برای چه ودر عربی با افزودن ذا ویا ما همان مفاهیم را درست كرد مانند ماذا – لماذا من ذا ودر انگلیسی بجای تركیبhowبایك صفت میتوان ازwhatبا یك اسم استفاده نمود مثالwhat lengthبجایhow long نكته2:ادات پرسشی بجز شماره 10 كه حرف یااسم صوت است بقیه در تركیب ضمیر صفت یا قیدند

مارس 10, 2019 از
به نام خدا در مسیر آشنائی با هستی از آغاز تا پایان 4 مرحله وجوددارد که میتوان این مراحل را بترتیب از یک تا چهار برشمرد وهریک از راهیان این مراحل رهروانی بنام دارند . یک: افرادی که در انسانیت یکسانند وبرای کشف هستی تلاش میکنند .اینان فیلسوفان وحکیمانند که بدور یک میز گرد نشسته وگیتی را بررسی می کنند .یا به وحدت در وجود خداوند یکتا میرسند ویا اینکه برخی کماکان در سرگردانی وحیرت می مانند. دو:فیلسوفان وحکیمانی که بوحدت در یکتا پرستی رسیده اند جویای شناخت پیامبران این نمایندگان خداوند هستند اینان متکلمان اند که در مسیر شناخت پیامبر برحق تلاش میکنند. برخی بوحدت میرسند وبرخی نیز سرگردان ودر می مانند. سه:متکلمین در مسیر پیامبر برحق ووحی او اینک متدینانند از هر فرقه ومذهب بدور هم جمع شده تا جانشین واقعی پیامبررا بشناسند . در این مسیر برخی امام خودرا شناخته وبرخی نیز در حیرت می مانند. چهار:آنانکه امام خودرا شناخته اند وپیرو آنند (اهلبیت) در مسیر شناخت قوانین واحکام الهی تلاش میکنند اینان همان فقیهانند که قادرند احکام وقوانین را افتا کنند ویا در جامعه انسانی به قانون بد ل سازند درنتیجه حکیمان متکلمین متدینان وفقیهان رهروان چهار مرحله شناختند . اگر کسی در مرحله اول گیردارد باید همانجا مشکل خودرا حل کند واگر درمرحله دوم ویا سوم ودر نهایت آخر در همان مرحله تلاش مفید است والا نه تنها سودی حاصل نمیگردد بلکه شاید موجب گمراهی نیز شود . برای رسیدن به یک نشانی پستی اول کشور وبعد شهر وسپس خیابان وبعد کوچه وشماره منزل نوشته میشود واین است طی مسیر برای رسیدن به هدف. در سایت بالاترین بالاچه های خداناباوری وحقیقت برای مرحله اول و بالاچه پیامبران برای مرحله دوم وبالاچه امامان برای مرحله سوم و بالاچه های مذهب وگوناگون مناسبترین جا برای مباحث چهارگانه است . هرگونه پراکندگی در مباحث بدون طی مراحل قبلی بی ثمر است.

مارس 10, 2019 از
به نام خدا آرمانها وآرزوها یک امر است وامکانات موجود امری دیگر برای اصلاح در جامعه ایران که گرفتار مصیبت ها شده است باید گام به گام حرکت کرد تا به هدف نهائی برسیم برخی با تندروی وکینه توزی نسبت به دین مردم تصور میکنند که میتوانند نقش بیافرینند در حالیکه مردم فارغ از ناراحتی از وضع موجود نگران آینده کشورشان نیز هستند . برخی نیز با ملی گرائی صرف وتکیه برگذشته تاریخی تمایل به تغییر دارند ملیت واسلامیت دو امر جدی در کشورماست . ما بزرگترین انقلاب را در دوران مشروطیت در منطقه داشتیم اما بهمین دلیل که افراط کردیم ازمیان رفت ودوباره وارد گردونه تاریخ شدیم . بنظر بنده گام اول در مسیر اصلاح جامعه حذف نظارت استصوابی است که بسیار مهم ولی براحتی قابل حذف است ونیاز به همه پرسی ندارد ودر گام بعدی عقب راندن روحانیت به حوزه ها ودر نهایت جایگزینی پست ریاست جمهوری بجای رهبری که اولی هم نیاز به قانون ندارد ودومی باید همه پرسی شود تا نظر دوستان چه باشد؟

مارس 8, 2019 از
به نام خدا در طول مدت حضورم در سایت بیشتر برروی مبانی اندیشه نوشته وکمتر به وضع موجود پرداخته ام.اینک تصمیم گرفته ام تا بیشتر درباره مسائل روز جامعه بنویسم امید است که مورد تبادل نظر کاربران عزیز با رعایت احترام قرار گیرد. آنچه تا کنون بنظر بنده میرسد کمترین حرکتی بسوی تغییر در قانون اساسی انجام شده است واگر اینگونه پیش رود نمیتوان امیدی داشت . باید حرکت بسوی تغییر باشد تا بتوان همه مردم را خشنود وکشوررا به پیش برد. بنظر بنده در نظام ما نیازی به تغییر نام نیست . جمهوری اسلامی زیبنده این کشور است اما مهمترین تغییر باید در راس نظام انجام شود واین امر بدو صورت میسور است 1-حذف سمت رهبری وانتقال قدرت دینی به حوزه هاست بدین صورت که شورائی از مراجع فقهای شورای نگهبان را منصوب می کنند تا برقوانین کشور نظارت داشته باشند. در نتیجه قوانین کشور اسلامی است وجمهوری اسلامی نام آن خواهد بود . با حذف این سمت رئیس جمهور که منتخب ملت است شخص اول خواهد بود و مجلس خبرگان ومجمع تشخیص وشوراهای عالی کلا برچیده میشود . در این صورت کشورما همانند همه جمهوری های اروپائی خواهد بود با عنوان اسلامی 2-حفظ سمت رهبری بعنوان شخص اول ورئیس کشور بدون دخالت در امور کشور در این صورت دیگر نیازی به رئیس جمهور نیست بلکه فردی بعنوان نخست وزیر ازسوی مجلس انتخاب میگردد ودولت تشکیل میشود . این شیوه در واقع بنوعی حفظ نمادی است که ملت ایران درطول دوران ها داشته اند و کشوردر ماهیت جمهوری است چون نقش مردم تعیین کننده است اما از ثبات بیشتری در بالا قرار دارد در این صورت مانند برخی دیگر از کشورهای اروپائی است که دارای ملکه یا پادشاه ویا رئیس جمهور تشریفاتی هستند با این تفاوت که عنوان اسلامی را داریم.

مارس 8, 2019 از
به نام خدا نشست ورشو نشان داد که ابرقدرت جهان نتوانسته است دربرابر ملت ایران کاری ازپیش بردولذا برای حفظ پایگاه اصلی خود یعنی صهیونیسم در منطقه دست به دامان 70 کشور زده است که این خود نشانه زوال سلطه این ابرقدرت است .کسانیکه خود نمی توانند شلوار خودشان را بالا بکشند میخواهند جور ضعف آمریکارا بکشند. صهیونیسم 70 سال پیش تخمش در منطقه کاشته شد وامروز دیگر قادر نیست بدون قدرتهای جهان ادامه دهد . این تصویری کوتاه از آنچه در خیمه شب بازی ورشو گذشت بود. اما چه چیز عامل این زوال ابرقدرت جهانی است ؟ آن جوهر وذات دین خداست که قادر است با دست مردم هر فرعون ونمرود وبوسفیان ها را برچیند واین قدرتی است که دانشمندان سیاستگذار غرب بدان پی برده اند ولذا از رودر روئی پرهیز میکنند ومیخواهند که دولتها وملتهای منطقه ازجمله ملت بزرگ ایران هزینه این خطررا بپردازند زهی خیال باطل اما هشدار جدی به روحانیت ومسوولان کشور .بدانید که حامیان اصلی دین خدا چند مجیزه گو ومداح چاپلوس در اطراف آنان نیست وسلاح اصلی برای مقابله ابزار فلزی نیست آنچه ایران را در جهان مقتدر کرد حمایت ملت ایران بوده وهست چه جان هائی که برخاک افتادند وچه خزانه وبیت المالی که در این مسیر بکار گرفته شد . مردم ایران دل درگرو این گروه یا آن گروه ندارند آنان تا توانسته بار خودرا بسته اند .دیگر جابجائی افراد بدرد نمیخورد وسیستم موجود نا کارآمد است. دولت آمریکا برطبل آزادی ملت ایران میکوبد ومسوولان مارا ازآزادی میترساند اما نه آمریکا خواهان آزادی ملت ایران است ونه مسوولان بدون آزادی ملت میتوانند بقیه راه را طی کنند . تلاش کنید آزادی هارا به ملت باز گردانید بیائید یکبار دیگر همچون دوران امام راحل درسال 57 درهای زندان هارا باز بگشائید وملت ایران را در سرنوشت خود آزاد بگذارید .هرچه کردید تا اینجا بس است اگر ملت ایران موفق به انقلاب بزرگی شد بار دیگر میتواند چنین کند هم مردم ایران وهم اسلام اهلبیت قادر به فتح قله ها هستند بشرط آنکه غیور مردان ایران زمین جایگزین واماندگان وناتوانان شوند.

مارس 8, 2019 از
به نام خدا مشکلات موجود درجامعه ایران تقریبا برای همه روشن است ودر بیانیه رهبری هم بوضوح آمده است . دشمنی آمریکا واسرائیل نیز امری واضح است وآنها خود گرفتارشده اند وبدنبال راه گریزند اما دراین میان ملت ایران چه باید بکند وچه انتظاری از مسوولان هست؟ همه مشکلات را کنار بگذارید آنها همه بیک ریشه میرسند وآن مشکلات سیاسی است که حداقل سه دهه است که چوب آنها رامردم میخورند کار مردم را بخودشان واگذارید مردم آقا بالاسر نمیخواهند خداوند خود بندگان خودرا آزاد گذاشته است . تمامی ارکان حضور کامل مردم را ایجاد کنید همه محدودیتهارا برچینید .ما که ارتش سپاه بسیج انتظامی وامنیتی توانا داریم چه جای نگرانی است ؟ آیا آزادی مردم نگران کننده است؟ اگر هست مشکل در انباشتگی قدرت است نه مردم .اراده الهی در جماعت است نه قدرت انباشته . اصلاحات اساسی وبنیادی را درپیش بگیرید همه ارکان حضور مردم را فراهم کنید . شما نگران اسلام هستید؟ اسلام خود درفطرت مردم است.مردم را با فطرتشان آزاد بگذارید وظیفه روحانیت همان فقاهت است که آن هم در شورای نگهبان منظور است ومراجع دینی هم راهنمای مسائل فردی مردمند همه چیز برای اجرای اسلام فراهم است تنها بندگان خداوندند که سرگردان مسوولان اند . درهای آزادی را باز کنید وباردیگر فضای بهمن ماه 57 را تکرار کنید که برای همیشه درخاطره ها مانده است اصل 177 در کنار ماست نه برای زیور بلکه برای تامین خواسته های مردمی

فوریه 28, 2019 از
به نام خدا ازدواج سفید دو تعریف دارد 1-با هم باشی دو نفر زن ومرد بدون تشریفات 2-با هم باشی دو نفر زن ومرد بدون زیر یک سقف بودن آیا این موارد در اسلام مجاز است؟ وآیا در حقوق ما امکان پذیر است؟ پاسخ: در اسلام ازدواج دو گونه است موقت ودائم واز طرفی برخی تشریفات نیز الزامی است مانند خواندن صیغه وثبت آن اگر همه تشریفات عرفی را حذف کنیم وتنها همین دو مورد را درنظر بگیریم ازدواج سفید هم در اسلام بلاایراد است وهم حقوق ایران 1-خواندن صیغه در موارد موقت بفارسی هم ممکن است 2-البته درمورد باکره موافقت پدر لازم است 3-ثبت آن در مورد موقت الزامی نیست 4-طرفین میتوانند زیر یک سقف باشند یا نباشند 5- همه چیز به توافق طرفین است 6- اگر ازدواج سفید دائمی شود نیاز به ثبت دارد تا ازحقوق قانونی برخورد شوند

فوریه 28, 2019 از
به نام خدا سرزمین ایران از 7000 سال پیش دارای تمدن گردید وازآن تاریخ تا کنون همیشه برمدار یکتاپرستی بوده وهست. چه آن زمان که آئین مهر ومزدیسنا مجوس زردشتی در عصر باستان بود وچه بهنگام حمله عرب اسلام اهل سنت واسلام اهلبیت پذیرفته شد. در طول این مدت متدینین به ادیان دیگر صابئین حنیف یهودیت مسیحیت نیز مهمان این سرزمین گردیده ودر دوره جدید نیز بابیت وبهائیت بدان افزوده گردید. در همه دوران ها مردم شریف ایران با یکتاپرستی زندگی کرده اند ودارای زبان مشترک پارسی ودیگر زبانهای بومی ومحلی بوده اند گرچه با بدعمل کردن مسوولان جمهوری اسلامی برخی از دین گریزان شده ومحتملا به بی دینی ویا مادیگرائی پیوسته اند اما این امر حاصل انحراف از اصل دین خدا بوده وبا اصلاح آن مردم به فطرت دیرینه خود باز میگردند وظیفه ما اصلاح انحرافات است وچون کشور دارای قانون اساسی است باید با اصلاح درآن مسیر انحرافات را مسدود کرد خداوند همه را آزاد آفریده ودر انتخاب راه مختار قرار داده است پس هیچ مانعی برای اصلاح انحرافات وجودندارد خدا حکومت خودرا در زمین برعهده مردم قرار داده است تا خود سرنوشت خودرا برگزینند وتنها راه ایجاد همیستگی ملت ایران وهمه هموطنان خارج ازکشور طی همین راه است. هرگز به اجانب دل نبندیم که آنها در پی منافع خودند. بربازوان توانای خود سرزمین یکتا پرستی را دوباره بسازیم وبامید اینکه روزی عدالت جهانی از این سرزمین سرچشمه بگیرد.آمین

فوریه 28, 2019 از
به نام خدا بجز آنانکه در اندیشه هستی فعلا درجا میزنند کسانیکه با عقلانیت راه را دنبال کرده اند به حقایقی دست یافته اند که میتوان زیربناها وروبناهای آن دریافتهارا بررسی نمود ازهمان آغازین روز پیدائی انسان خردمند سه اصل به عنوان زیربنای اندیشه انسان درباره هستی وجودداشت ودارد. 1- باور به یکتاپرستی 2-باور به وحی که بوسیله پیامبر آورده می شود 3-باور به رستاخیز اما آنچه در طول بیش از 10000 سال دانش بشری گسترش یافته است روشن تر شدن این زیر بناها بوده است .بعبارت دیگر اصل زیربنا کماکان ثابت مانده است اما با شناخت بیشتر مثلا مردم در گذشته دور ماه خورشید وآسمان را می دیدند هرچه بیشتر دانش بشری افزون شد آگاهی انسان بر این کواکب روشن تر گردید برهمین منوال آگاهی مردم برخدای یگانه وحی او وسرانجام کار در گذر زمان رو به آفزایش است. *اما در مورد روبنا آنچه مطرح بود وهست قوانین واحکامی بود که باید از طریق وحی دریافت وعمل می گردید * این موارد برعکس زیربناها همیشه در معرض تغییر بود 1- احکامی که با آمدن وحی جدید نسخ وجایگزین میگردید 2- احکام ثانوی یا ضروری ومصلحتی که بوسیله نمایندگان مردم جایگزین احکام دین میگردید حاصل زیر بناها همیشه یکی بود وثابت تنها شناخت بهتر آن گذر عمر بود ودر مورد رو بنا البته ماهیتا تغییر پذیر بود وهست

فوریه 11, 2019 از
الگوریتم های گوگل | بررسی سریع الگوریتمهای موتور جستجوی GOOGLE الگوریتم های گوگل هر یک دارای مقاصد مختلفی هستند ولی در مجموع هدف همگی آنها بصورت کلی انتخاب بهترین وب سایت ها جهت نمایش در صفحه نتایج جستجو برای کاربران است. در این مطلب الگوریتم های گوگل ابتدا به اجمال معرفی شده است که در پست های آتی بصورت کامل هر کدام از آنها تشریح خواهند شد. شرکت گوگل به عنوان یکی از برترین شرکت های موتور جستجو که تمام تمرکز آن بر روی جستجوی مشتریانش است باید شرایطی را ایجاد کند که کاربرانی که از این موتور جستجو استفاده می کنند در کمترین زمان ممکن به نتیجه دلخواه خود برسند. به کلیه تکنیک ها و روشهایی که در داخل و خارج از وب سایت انجام می شود که باعث شده جایگاه وب سایت در موتورهای جستجو بهبود پیدا کند سئوگفته می شود. همواره وب سایت های بسیاری هستند که برای دستیابی به رتبه های برتر در موتور جستجوی گوگل و بهینه سازی سایتهمچنین آوردن کلمات کلیدی خود به صفحه اول گوگل از روش های نادرستی استفاده می کنند ولی الگوریتم های گوگل که توسط تیم برنامه نویسی شرکت گوگل به روز رسانی می شوند این وظیفه را بر عهده دارند که جلوی این کارهای غیر اخلاقی را بگیرند. الگوریتم های گوگل را در این مطلب برای شما به طور خلاصه معرفی می کنیم و برای توضیح کامل در مورد هر یک از این الگوریتم ها شما را به مقالات بعدی ارجاع می دهیم. https://aryalink.com/web/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-google/

فوریه 11, 2019 از
تعریف دیجیتال مارکتینگ – بازاریابی دیجیتال اولین و مهم‌ترین سوال: بازاریابی دیجیتال چیست؟ بازاریابی دیجیتال یک عبارت جامع است که همه کانال‌ها و روش‌هایی که از طریق آن‌ها می‌توانید محصولات و خدمات خود را از طریق دستگاه‌های الکترونیکی یا اینترنت ترویج و تبلیغ کنید را در برمی‌گیرد. تفاوت بازاریابی دیجیتال با بازاریابی سنتی اما بازاریابی دیجیتال با روش‌های قدیمی یا سنتی بازاریابی چه تفاوتی دارد؟ تفاوت اصلی این دو نوع از بازاریابی در این است که کمپین‌های بازاریابی دیجیتال منحصراً از طریق کانال‌های دیجیتال اجرا می‌شوند و همین ویژگی باعث می‌شود که کنترل، ابزارها و اطلاعات بهتر و بیشتری برای آنالیز بازدهی کمپین بازاریابی در دسترس بازاریاب قرار بگیرد. ادامه مطلب در لینک زیر: https://aryalink.com/web/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA/

فوریه 10, 2019 از
به نام خدا اخیرا رهبری در باره تغییر ساختار درکشور به رئیس مجلس دستوراتی صادر کردند که موجب شد بعدا اعلام شود که منظور تغییر در ساختار بودجه بوده است . بنظر بنده همین هم بسیار ارزشمند است. چون وجود هر ساختاری به بودجه مربوط است والا هیچ فرد یا تاسیسی رایگان کار نمیکند. پس باید برای بودجه کشور دستگاه هائی باشند که مفید قرار گیرند نه اینکه یا غیر مفید باشند ویا دو باره کاری میدانیم براساس ساختار موجود دوسیستم بطور موازی در کشور فعال است یکی زیر نظر رهبری ودیگری زیر نظر قوای سه گانه هردو تاسیسات قضائی تقنینی واجرائی دارند . کشور دارای دو ارتش دو نیروی انتطامی ودو نیروی اطلاعاتی است .اینها نه تنها موجب هزینه هستند که گاهی درگیر میشوند . باید ساختار واحدی در کشور بوجود آید تا بودجه نیز بجا مصرف شود. برای اینکار دوراه بیش نیست حذف ریاست جمهوری ویا حذف رهبری یک:اگر ریاست جمهوری حذف شود ازسوی رهبری یک نخست وزیر به مجلس معرفی میشودو مسوولیت دولت در برابر مجلس با رهبری است وانتخاب های دوگانه در سیستم برچیده میشود وحدت در دستگاه خارجی وداخلی واطلاعاتی بوجود میاید ومحتملا بودجه کشور در بیت المال وارد ویک کاسه میشود. دو:سمت رهبری حذف وکلیه مسوولیتهای ایشان بین سه قوه تقسیم میگردد وتنها انتصاب فقهای شورای نگهبان ازسوی مجمع مراجع در قم صادر میشود تا قوانین کشور اسلامی باشد. در این مورد مجلس خبرگان ومجمع تشخیص مصلحت وهمه شورا های عالی برچیده میشود .قطعا با یک کاسه شدن بودجه وبیت المال وحذف یک سیستم ساختار بودجه بهتر خواهد بود در هردو مورد کشور دارای یک شخصیت اول است ومسوول کشور وقوای سه گانه مانند همه کشورها ی مردمسالار خواهد بود وکشور نیر کاملا اسلامی است چه قوانین جاری تحت نظارت فقها خواهد بود ودر موارد مصلحت با سه دوم نمایندگان رای گیری میشود چنین ساختاری در یک اصلاحیه درقانون اساسی به تصویب ملت خواهدرسید

فوریه 10, 2019 از
به نام خدا پیش از ورود به بحث دو نکته را باید متذکر شوم 1-اینکه اثبات خدا امری فطری وبدیهی است اما فیلسوفان دلائلی را مطرح میکنند از جمله برهان علیت که سرانجام به علت العلل میرسد ودانش فیزک بویژه پدیده مه بانگ موید این امر است. 2- نام خداوند مهم نیست هرچه باشد الله ئیل یهوه ایزد یزدان زئوس وهر نام دیگری مساله خود اوست بهر نامی که بنامیم اما شناخت خداوند که در دانش خداشناسی مطرح است مهمترین دانش بشری است و درک او بستگی به میزان دانش یشری است زمانیکه بشر دانش اولیه را داشت خداوندرا موجودی هیولائی ودر آسمان می پنداشت وحتی پیامبران هم با توجه بمیزان دانش بندگان نمیتوانستند آنگونه که لازم است خدارا توصیف کنند . البته تنها این امر در مورد خداوند نبود در مورد همه موجودات هستی میزان آگاهی کم بود .آیا امروزه نگاه ما به ماه وخورشید آنگونه است که درگذشته دور بود؟ هرگز بنابر این با پیشرفت دانش بشری درک ما از خداوند هم دگر گونه شد وهر چه پیش رویم بیشتر خواهیم شناخت خداوند دیگر در آسمان نیست تا برتختش نشیند بلکه همه جا هست در زمین همانند آسمان او همراه ماست با ماست درماست وجدای ازما نیست .اوروح هستی است ولذا هستی در جریان است .او ماقبل ندارد چون آغازین است او منتها ندارد چون ابدی است .او علم است وقدرت است چون همه هستی دارای علم وقدرت است .او یکتاست چون همه جا هست وموجودی که همه جا هست یکی است . به هر چه نگاه کنید اورا می بینید چون جلوه اوست وخود اوست .این مطلب ادامه دارد....

فوریه 10, 2019 از
به نام خدا اگر چه درقرآن کریم چندین آیه درباره شخصیت امام علی اشاره دارد ومیتوان در گوگل آنهارا جست اما چه منطقی وجوددارد که باید نام امامان در قرآن بیاید ؟ اگر قرار است که خلیفه بوسیله مردم انتخاب وبیعت شود دیگر برای چه نام آنان مطرح گردد ؟ آیا این همان استبداد نیست؟ که خداوند مردم را به پذیرش خلیفه مورد نظر خود مجبور کند؟ بنابراین منطق حکم میکند که هرگز نام خلفای بعد در کتاب خدا نباشد نه اختلاف میشود ونه مردم دربرابر خداوند قرار میگیرند آنچه درمورد امامان مطرح است صلاحیت علمی آنان بوده وهست که میتواند مرجعیت احکام را برعهده داشته باشند واین امر4 1قرن بدان عمل گردید. تشخیص مرجعیت هم با اهل علم است وخلفا خود درعمل اعلمیت امام علی را گواهی داده اند البته پیامبر اسلام هم در غدیر امام علی را معرفی کردند (من کنت مولاه فهذا علی مولاه) وهم اینکه در عمل وصایت امور خودرا بدیشان سپردند واین امر بصورت متوالی در باره هریک از امامان اجرا شد . ضمنا احادیثی در میان است که همه اهل سنت نیز برآن اتفاق دارند(حدیث 12 امام یا خلیفه)

فوریه 7, 2019 از
مرکز خرید پروما کجاست؟ پروما مشهد یکی از مراکز تجاری مورد توجه در بین شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی این شهر می باشد. مرکز خرید پروما مشهد، مجموعه ای از فروشگاه های زنجیره ای است که در اکثر شهرهای ایران شعبه دارد و شعبه مشهد در سال 1379 با زیر بنایی در حدود 25000 متر مربع در شهر مقدس مشهد آغاز و در سال 1383 به بهره برداری رسید. از امکانات رفاهی پروژه مجتمع تجاری پروما مشهد که در سایت گردشگری نشاط آوران به آن اشاره شد میتوان به شهربازی، پارکینگ، کافی شاپ، بولینگ، بیلیارد و … اشاره نمود. مجتمع تجاری پروما مشهد در 4 طبقه ساخته شد که طبقه همکف آن به هایپر مارکت پروما با زیر بنای 6000 متر مربع تعلق دارد و در آن می توانید انواع محصولات مورد نیاز مانند آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی، میوه، پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی و … را تهیه کنید. https://www.eneshat.com/shopping-center/iran/mashhad-3/proma در طبقات دیگر پاساژ پروما مشهد حدود 300 واحد تجاری قرار دارد که شما می توانید از کالاها و اجناس مختلف آنها دیدن کنید. همچنین فروشگاه هایی که ارائه دهنده محصولاتی با برندهای معروف هستند را مشاهده و خریداری کنید. علاوه بر تمام این کالاها، اگر شما به دنبال تهیه سوغات و صنایع دستی مشهد هستید، می توانید زعفران و خشکبار را از فروشگاه های عرضه کننده این محصولات در مرکز خرید پروما مشهد تهیه کنید. اگر در سفر به مشهد فرصت زیادی برای دیدن همه مراکز خرید و تهیه سوغات ندارید توصیه ما این است که به مرکز خرید پروما مشهد سری بزنید زیرا هر آنچه را که نیاز دارید، می توانید بدست بیاورید. فودکورت و کافی شاپ پروما پس از خرید کردن هر شخصی دوست دارد خستگی خود را بگونه ای بدر کند اما پیشنهاد ویژه سایت نشاط آوران به شما عزیزان، سرو نوشیدنی های مختلف و غذاهایی رنگارنگ است تا بتوانید خرید یک روز خود را با خوردن یک میان وعده عالی در طبقه آخر پروما دلچسب تر کنید. غذاها و خوردنی های خوشمزه در آخرین طبقه مرکز خرید پروما مشهد در انتظار شماست بعلاوه در این طبقه، کافی شاپ و فست فود برای میزبانی از شما آماده هستند. بعد از گشت و گذار در طبقات مختلف پاساژ پروما مشهد قطعا می توانید با خوردنی های خوشمزه لحظات بیاد ماندنی را در کنار هم داشته باشید. شهربازی پروما مشهد در طبقه انتهایی پروما در کنار فروشگاه های غذایی شهربازی (سرزمین عجایب) با محیطی ایمن قرار گرفته، می توانید سرگرم کردن فرزندانتان را به راحتی آماده کنید. با وجود این شهربازی و همه امکانات این مجموعه و در نظر گرفتن نیاز های همه اعضای خانواده، سبب شده که صرفا خرید تنها مورد توجه نباشد و یک روز خاطره انگیز را در کنار یکدیگر در این مجموعه سپری کنید. بازی های هیجانی این مجموعه موجب شده تا عده ای صرفا جهت بازی و سرگرمی به این مکان سربزنند. بیلیارد و بولینگ پروما مشهد مجتمع پروما مشهد تنها برای خرید، بازی کودکان و خوردن غذا نیست بلکه در این مجموعه برای اولین بار در مشهد باشگاه بولینگ و بیلیارد شروع به فعالیت کرد. بازی بولینگ بسیار جذاب است و همه ی افراد با هر سنی را به سمت خود جذب می کند، سالن بولینگ پروما، در مجموع دارای 6 خط بازی می باشد که این خود به جذابیت ورزش و بازی بولینگ اضافه می کند. پیشنهاد ویژه ما در سفر به مشهد این است که سری به باشگاه بیلیارد و بولینگ پروما بزنید و از این بازی های هیجان انگیز لذت ببرید مطمئنا برای شما بسیار جالب خواهد بود. علاوه بر تمام امکاناتی که در داخل مرکز خرید پروما مشهد قرار دارد یکی از مسائل مهم و مورد توجه، پارکینگ مجموعه است. آن دسته افرادی که با وسیله ی شخصی به این مرکز خرید می آیند به راحتی می توانند از امکانات پارک خودرو بهره مند شوند. اگر میخواهید بدور از شلوغی سری به مرکز خرید پروما بزنید کافی است در ساعات اولیه روز برای خرید اقدام کنید چرا که در روز خیابان های اطراف و پاساژ از ازدحام جمعیت برخوردار نیستند. همچنین یکی دیگر از امکانات آن که تاکسی های اختصاصی پروما می باشد، آنها جلوی مجتمع آماده ارائه خدمات به شما مسافران و شهروندان محترم هستند. در پاساژ پروما مشهد، سوپر مارکت بزرگ در طبقه همکف قرار دارد. نتایج تحقیقات بازار، قدرت خرید مردم، عدم وجود رقیب درخور توجه و دیگر عوامل، پیش بینی حضور روزانه ۷۰۰۰ نفر خریدار مستعد را تایید می کند. سایت گردشگری نشاط آوران برخی از مشخصه های ویژه این سوپر مارکت را به صورت زیر ارائه می کند: ۱- ۶۰۰۰ متر مربع سطح فروش متشکل از: واحد پخت نان و شیرینی، خشکبار، مواد پروتئینی و لبنی،‌ میوه و تره بار و بانک. ۲- یخچال های ایستاده و نشسته، فناوری Linde آلمان. ۳- قفسه های چوبی طبقه همکف و پوشش ستون ها از کشور ترکیه تماما MDF 4- سیستم یکپارچه فروش (Pos) 5- قفسه های فروشگاهی، راه بندها و میزهای فروش، ساخت Arneg ایتالیا. امکانات و ویژگی ها امکانات مدرن مجتمع تجاری پروما، این مجتع را از سایر مراکز تجاری مشابه متمایز می کند. بخشی از این ویژگی ها عبارند از: ۱- سیستم های خنک کننده و گرم کننده مرکزی (کریر) ساخت آمریکا. ۲- سیستم اعلام حریق C-TEC ساخت انگلستان. ۳- سیستم پیجینگ مرکزی TOA ساخت ژاپن. ۴- سیستم تلفن سانترال ۵۰۰ خط Panasonic ساخت ژاپن. ۵- سیستم مدار بسته و نظارت تلویزیونی Sanyo ساخت ژاپن. ۶- نما تماماً از شیشه سکوریت آبی رفلکس بلژیک. ۷- پارکینگ های مسقف در حدود ۶۰۰ متر مربع با دارا بودن سیستم تهویه. ۸- تایل سقف از نوع آموستیک آرمسترانگ با ریلینگ اصلی، ساخت آمریکا. ۹- UPS مرکزی ساخت GE آمریکا. ۱۰- Server ها و کلیه تجهیزات شبکه Legrand ، Gigabyte ، ۳ – Com ، Linksys 11- آسانسورهای پانوارمیک، ساخت ایتالیا. ۱۲- پله های برقی (OTIS) ساخت فرانسه. ۱۳- اینترنت بی سیم رایگان . مرکز خرید پروما به جهت دسترسی از موقعیت مکانی بسیار مناسبی بهره مند است، موقعیت این بازار تا حرم امام رضا (ع) دارای دسترسی های بسیار و مسیرهای متعدد منتهی به حرم می باشد. وجود تاکسی های آماده در ورودی پروما امر رفت و آمد را برای خریداران با دستانی پر سهولت می بخشند. امیدواریم لحظات خوب و بیاد ماندنی در پروما مشهد داشته باشید. تیم گردشگری نشاط آوران لحظات خوب و بیاد ماندنی در پروما مشهد را برای شما دوستان عزیز آرزومند است. منبع : نشاط آوران - بزرگترین سایت گردشگری ایران https://www.eneshat.com

فوریه 7, 2019 از
مجتمع تجاری فردوسی مشهد بازار فردوسی مشهد که در سایت گردشگری نشاط آوران به طور کامل به آن پرداخته شده است، یکی از مراکز خرید بزرگ برای خریدهای کل خانواده و مناسب به شمار می رود. این بازار در مجاورت یک فضای سبز قرار گرفته است که همین امر موجب می شود خریداران از فضاسازی های اطراف این بازار استفاده کرده و لذت خریدشان دوبرابر گردد. میل تاریخی طبرسی در نزدیکی این بازار مدرن و بروز تلفیق دو بافت سنتی و مدرن را در کنار هم بوجود آورده است. موقعیت قرارگیری این مرکز خرید بیشتر برای خریداران محلی و زائران و گردشگران در آن منطقه مناسب می باشد، دسترسی مجموعه بسیار عالی بوده و توسط وسایل حمل و نقل عمومی به راحتی می توان به آن دست پیدا کرد. مرکز خرید فردوسی مشهد دارای نمایی مدرن و لوکس می باشد که ترکیبی از کامپوزیت و شیشه است. https://www.eneshat.com/shopping-center/iran/mashhad-3/ferdowsi مشخصات اولیه بازار فردوسی مشهد مجتمع تجاری فردوسی مشهد در کوی طلاب واقع شده، این بازار در زمینی به مساحت 7000 متر مربع و 30000 متر مربع زیربنا در 4 طبقه ساخته شده است. این مجموعه دارای چندین درب ورودی از دو خیابان اصلی و کوچه های مجاور می باشد. فضای پارکینگ در اطراف مجتمع تجاری فردوسی بسیار است، فضای پارکینگ روبروی مجموعه و فضاهای پارکینگ متعلق به خود بنا در اختیار خریداران و شهروندان و مسافران قرار گرفته است. با وجود فضای تعبیه شده ی پارکینگ در اطراف این بازار به علت مراجعه فراوان با کمبود جای پارک برای مشتریانی که با وسیله نقلیه شخصی مراجعه می کنند، مواجه هستیم. (البته این امر در ایام خرید نوروزی و خرید مدارس بیشتر می شود.) بخش تجاری مجتمع تجاری فردوسی مشهد واحد های تجاری پاساژ فردوسی مشهد 720 واحد می باشد. غرفه های فعال این بازار دارای برندهای معروف پوشاک و محصولات دیگر هستند، علاوه بر برندهای کلی و جهانی شاهد اجناس داخلی با قیمت های مناسب تر هستیم. از دیگر ویژگی های این مجموعه می توان به واحدهای مواد غذایی و سوغات اشاره کرد که در بین طبقات وجود دارند. طبقات بازار فردوسی تفکیک شده و در هر طبقه کالایی خاص به فروش می رسد. در طبقه 2+ لوازم عروس و داماد، ساعت و بدلیجات، طلا و جواهر، در طبقه 1+ بورس مانتو و روسری، کیف و کفش، در طبقه ی 1- سیسمونی نوزاد و لباس کودک، در طبقه همکف پوشاک بانوان و آقایان قرار دارد که تیم سایت نشاط آوران پیشنهاد میکند حتما از این مرکز خرید دیدن نمایید. بخش خدماتی بازار فردوسی در بخش خدماتی بازار فردوسی مشهد علاوه بر آسانسورها برای راحتی حمل و نقل از پله برقی های رفت و برگشتی در هر طبقه استفاده می شود. سیستم تهویه و هواکش مجتمع از قوی ترین سیستم های بروز استفاده شده است. در بخش خدمات رفاهی شاهد بخش بازی کودکان هستید که در این بخش ماشین های حمل کودکان به صورت ساعتی کرایه داده می شود، این امر برای راحتی خانواده ها، سرگرمی کودکان و به جهت اشتغال زایی بیشتر تعبیه شده است. سایر خدمات این مرکز خرید به شرح زیر است : دارای سیستم گرمایش و سرمایش دارای پارکینگ دارای دستگاه خودپرداز سیستم دوربین و مانیتورینگ مدار بسته دارای سیستم اعلام و اطفای حریق هوشمند و … یکی از مزیت های بزرگ این مرکز خرید اختصاصی کردن طبقات است، به طور مثال در طبقه دوم مانتو روسری، در طبقه اول پوشاک آقایان، در طبقه سوم کیف و کفش و سایر طبقات به لباس مجلسی، خوراکی و سوغات و صنایع دستی اختصاص داده شده است. این امر موجب می شود تا خریداران زمان کمتری را هدر دهند و اگر کسی با عجله برای خرید یک کالا به این مکان مراجعه کند می تواند براحتی در کمترین زمان ممکن کالای خود را خریداری کند. در ساخت بنای این مرکز خرید با وجود قرار گیری در بافت قدیمی تمام استانداردهای روز ایران رعایت شده است. تیم گردشگری نشاط آوران امیدوار است با ایجاد محیطی امن و ایمن خرید خوشی را در کنار دوستان و خانواده خود تجربه کنید. منبع : نشاط آوران - بزرگترین سایت گردشگری ایران https://www.eneshat.com

فوریه 7, 2019 از
در اپلیکیشن هوش مالی ماهان تیموری می آموزیم افرادی که هوش مالی بالایی دارند، برای پول کار نمی کنند؛ بلکه پول است که برای آنها کار می کند.این اپلیکیشن هوش مالی پلاس ماهان تیموری که از طریق سایت نیوسئو قابل دانلود است، بیشترین دانلود را در بین اپلیکیشن های مشابه دارد و در حدود 50.000 نصب فعال دارد. هوش مالی مجموعه‌ ای از مهارت هاست؛ از جمله مهارت در درآمدزایی و افزایش آن، مهارت در مدیریت دخل ‌و خرج، مهارت در پس‌ انداز، مهارت در سرمایه‌ گذاری و… که هر فردی برای بهود شرایط مالی خود به آن ‌ها نیاز دارد. اپلیکیشن هوش مالی دربردارنده بهترین دوره های آموزشی استاد ماهان تیموری است که به ساده ترین شکل ممکن آماده دانلود و استفاده شبانه روزی است. اپلیکیشن هوش مالی در دو نسخه اندروید و ios عرضه شده که هر دوی آنها در سایت نیوسئو قابل دانلود هستند. اپلیکیشن باهوش شو ماهان تیموری یا اپلیکیشن هوش مالی پلاس ماهان تیموری، در واقع دوره هایی هستند در داخل همین اپلیکیشن اصلی هوش مالی که به راحتی قابل استفاده برای عموم است. دوستان عزیز نیوسئو، نیازی نیست برای هرکدام از اپ های استاد ماهان تیموری به دنبال یک اپلیکیشن جدا بگردید. هوش مالی ماهان تیموری همواره برای بسیاری از اساتید بزرگ ایران جذاب بوده و این مهم سبب شهرت وی در عرصه ثروت سازی شده است. به قول ماهان تیموری: وقتی بچه بودم پدرم می گفت پول خوشبختی نمیاره، ولی از وقتی پولدار شدم مطمئن شدم که پول خوشبختی میاره. در واقع افراد زیادی هستند که توانایی های زیادی دارند ولی نمیتوانند با علم خود ثروتمند شود. در دوره هوش مالی، استاد تیموری و سایر اساتید به شما یاد می دهند که چگونه دانش و تخصص خودتان را به درآمد عالی تبدیل کنید و زندگی لذت بخش برای خود فراهم سازید. دوره هوش مالی به صورت آنلاین برگزار می شود و در طی 10 ماه، هر ماه چندین ساعت آموزش از طریق اپلیکیشن های ANDROID و IOS در اختیار شما قرار می گیرد. وجه تمایز دوره این است که به سوالات پرتکرار پاسخ داده شده تا در زمان شما صرفه جویی شود. ماهان تیموری به عنوان بنیانگذار هوش مالی، تضمین بازگشت وجه در صورت عدم رضایت شما (به هر دلیلی) را در دوره داده است و اعلام کرده است که: معیار تشخیص تنها و تنها نظر شخصی شماست و هیچ سوالی پرسیده نخواهد شد. دانلود اپلیکیشن هوش مالی ماهان تیموری جهت دانلود اپلیکیشن اندروید هوش مالی و یا دانلود اپلیکیشن IOS هوش مالی به سایت نیوسئو مراجعه نمایید. دانلود نرم افزار هوش مالی فعلا در دو نسخه بالا ارائه شده است و ممکن است براساس نیازهای شما دوستان عزیز در آینده نسخ دیگری هم آماده و تقدیم حضور شما شود. اپ هوش مالی توسط برنامه نویسی نیوسئو آماده سازی و توسعه داده شده است و همواره در حالی بروزرسانی است. اپلیکیشن هوش مالی دانلود های بسیار زیادی دارد و توسط ابر سرورهای ایرانی پشتیبانی می شود. دانلود رایگان دوره هوش مالی ماهان تیموری کاملا غیر قانونی بوده و البته با توجه به امنیت بالای این اپلیکیشن بیشتر به کلاهبرداری نزدیک است تا واقعیت. پکیج هوش مالی ماهان تیموری فقط و فقط از طریق سایت ماهان تیموری و اپلیکیشن هوش مالی قابل خریداری و استفاده است و در هیچ جای دیگری ارائه نشده است؛ پس لطفا دقت فرمایید. https://www.newseo.ir/app-financial-intelligence-teymouri

ژانویه 30, 2019 از
به نام خدا بزودی جشن چهلمین سال انقلاب اسلامی ایران برگزار می گردد وروحانیت کشور به بلوغ رسیده وملت ایران منتظر یک حرکت تاریخ ساز دیگری است. آنچه دست آورد بیرونی انقلاب بود با توفیقاتی همراه بود ومنطقه را بحرکت درآورد ومستبدین منطقه رایک بیک کنارزد .اما در بعد درونی ملت ایران تنها شاهد رنجها وبلایا بود ودر واقع سپر بلای دیگران . همانگونه که امام انقلاب اسلامی را به ارمغان آوردند جا دارد در این مقطع رهبری نظام اصلاح قانون اساسی را مدنظر قرار داده ودر اولین اقدام نظام سلطنت الهی را برچینند تا دیگر مردم ما بتوانند طعم شیرین دموکراسی را بچشند. ما میدانیم که خداوند حاکم جهان است واینکه این حکومت در نهان برعهده امام عصر ع قرار دارد وتا زمان ظهور هر بی عدالتی بپای اسلام گذاشته میشود این حکومت دنیائی را بخود مردم واگذارند واجازه ندهند تا مسیر آینده سیاسی به فرد یا شخص گره بخورد . اسلام عزیز بوسیله مرجعیت واز طریق معرفی فقهای شورای نگهبان اسلامیت نظام محفوظ بماند بی آنکه کشور در گرو حاکمیت فرد تحت عنوان حکومت الهی قرار گیرد قطعا این یادگار بزرگی از ایشان می ماند تا همیشه تاریخ ملت ایران ازآن دو بزرگوار به نیکی یاد کنند

ژانویه 30, 2019 از
به نام خدا بارها شده است که در باره حجاب یا هر امر شرعی دیگری بین بزرگان اختلاف پیش آمده وهرگز حل هم نشده است چرا که هریک از ظن خود میگویند اخیرا در مورد حجاب نیز سخنانی از سوی رئیس جمهور مطرح شد که به مزاق بزرگان خوش نیامد . بنده میدانم که ریشه این اختلاف کجاست واین مناقشات فایده ای ندارد ما در کشورمان دودسته مقررات داریم دسته ای شرعی ودر رسائل آمده است و دسته دیگر قوانین است که به تصویب مجلس وشورای نگهبان میرسد . اگر کسی درباره حجاب نقدی دارد مخصوصا مسوولان آنان به احکام شرع واقفند ومرادشان حکم شرع نیست که برهر فردی واجب است بلکه ایراد به قانون حجاب ونحوه اجرای آن دارند .این امر به شرع ارتباطی ندارد وقانون میتوانداصلاح گردد.بنابراین نقدها عموما متوجه قوانین است نه احکام شرع که بزرگان را ناراحت میکند .مثالی برعکس میزنم تا کاملا روشن شود .بارها مراجع دینی درباره حرمت ربا در عقود بانکی اعلام نظر کرده اند چرا این امر مهم مورد توجه قرار نمیگیرد؟ چون قانون عملیات بانکی به تصویب مجلس وشورای نگهبان رسیده است و نقد بزرگان اثری ندارد در جامعه ایران اسلامی تنها قانون حاکم است واگر نقدی میشود باید برقانون باشد نه شرع که جنبه فردی دارد.

ژانویه 30, 2019 از
به نام خدا در یک نظام مردمسالار هرچند در ظاهر واسطه مردم وحکومت نمایندگان آنان هستند. این ابزار بسیار کارا وقانونی است . هر موکلی حق دارد به وکیل خود مراجعه ویا مکتوبا خواسته خودرا به او اعلام کند . در این شرایط حساس که ممکن است اعتراضات خیابانی مشکل ساز باشد وبرای خود مردم دردسر ایجاد کند ویا دولت نتواند مجوز بدهد میتوان از ابزار یادشده بهره برد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی وخبرگان وهمچنین رئیس جمهور ووزیران نمایندگان مردم اند و باید بخواسته های آنان گوش دهند بنظر بنده یکی از مهمترین خواسته ها اصلاح قانون اساسی براساس نیازهای روز و رفع گرفتاری های اقتصادی و امنیتی مردم است . بکوشیم خواسته هایمان را بگوش مسوولان خودمان برسانیم.

ژانویه 24, 2019 از
به نام خدا اخیرا رئیس جمهور در جلسه ای از وجود فیلترینگ در رسانه ها انتقاد کردند واشاره داشتند که نباید مانع آزادی مردم شد. بلافاصله در برخی مطبوعات علیه این نظر رئیس جمهور موضع گرفتند مبنی براینکه دولت مسوول است جلوی مفاسد را بگیرد ووظیفه امر بمعروف ونهی از منکر وظیفه نظام است . کاملا آشکار است که این دو نظر با هم درتضاد است یا یکی باید برچیده شود ویا آنکه بنوعی با هم کنار بیایند . بنده طرفدار روش دوم هستم و معتقدم که تقسیم وظیفه بشود دولت وظیفه حفظ آزادی را برعهده گرفته وهمه فیلترهارا بردارد وصدا وسیما هم وظیفه امر بمعروف ونهی از منکر را برعهده بگیرد و تمام 24 ساعت در انجام این وظیفه بکوشد . در این صورت هم آزادی کامل برقرار میگردد وهم انجام دو وظیفه شرعی بنحو احسن صورت می پذیرد. می بینید که چه راحت مشکل حل میشود . آیا بجای انجام این امر کل کل کردن مسوولان باهم بیک سرگرمی تبدیل نشده است؟ وشاید مسوولان حوصله امر بمعروف ونهی ازمنکررا ندارند ولذا به فیلترینگ پناه میبرند

ژانویه 24, 2019 از
به نام خدا حکیمان وفیلسوفان دینی هستی را بر4 گونه می دانند عالم لاهوت-عالم جبروت- عالم ملکوت -عالم ناسوت وموجودات آن عوالم عبارتند از: خداوند-فرشتگان-سایه ها وتصاویر-ماده جهان هستی را میتوان در خودمان ببینیم 1-روح همان خدای من است که خداوند فرمود (من امر ربی) 2-عقل فرشته من است که جهان فرشتگان عالم عقل است 3-ملکوت قوه خیال من است که میتواند هرچه را بخواهد بسازد ودر عالم ملکوت کشف کند 4- جسم وماده من عالم ناسوت من است پس پیکر وقوای خیال وعقل در روح من جهان مرا تشکیل میدهد و هرگاه همه موجودات را با هم بنگریم عوالم چهار گانه را بخوبی مشاهده می کنیم همه اینها درآغاز خلقت با هم ودرهم تنیده بودند ودر مسیر طولانی آفرینش بمرور شکفته شده وعیان میگردند. پس باید همه چیررا در خود جستجو کنیم که خودشناسی خداشناسی است و با چشم دل ببینیم که چشم ظاهری تنها میتواند ناسوت را ببیند وحداقل آنانکه نمی اندیشند ویا دید محدودی دارند حقایق هستی را رد نکنند وسکوت نمایند.

ژانویه 23, 2019 از
به نام خدا زمانیکه مردم اروپا از ستم کلیسای متحجر وستمگر به تنگ آمده وقیام کردند و سکولاریسم را پایه ریزی نمودند حرکت آن قاره بسوی تمدن انسانی شتابان گرفت وکلیسا وروحانیت بدرون خانه ها رفت وحق ورود به سیاست نیافت . سکولاریسم دریچه ای شد تا مردم هم از دین زورگو وواپسگرا آزاد شوند وهم بتوانند دین خودرا آزادانه برگزینند .بعبارتی در فضای باز وآزاد هم بدنیای خویش رسیده وهم به پایان کار خویش بپردازند و همین امر موجب شکوفائی هم دین وهم سیاست در اروپا شد . اما آن آزادی کم کم با قدرت گرفتن سلطه جهانی ودر اختیار داشتن رسانه بوسیله صاحبان زر وزور وتزویر میرود که در مسلخ تخریب قرار گیرد . مادیگرائی تلاش خودرا برای نابودی دین صدچندان کرده است و باید منتظر بود که پس از این بجای جدائی دین از سیاست گفته شود جدائی مادیت وسیاست که عملا هردو با هم همجنس بوده ومتحد میشوند وجهانی مادی در درون وبیرون پدید آید . این همان فاجعه ای است که اروپارا تهدید میکند. اهانت به باورهای مسیحی در اروپا سراغاز کار بود تا بعدها در باره ادیان دیگر وارد میدان شود . ایجاد گروه های افراطی که هرگز با مذهب ودین سنخیت ندارد دنباله مادیگرایان جهانی است پدیده نژاد پرستانه صهیونیسم وداعش که منطقه ما ودیگر نقاط گیتی را در خطر قرار داده نمونه ای ازاین تلاش مادیت سلطه گرانه جهانی است . هشدار!!!سکولاریسم پایه ای برای آزادی انسان در انتخاب دین واصلاح آن بود نه تخریب دین وباورهای مردم

ژانویه 23, 2019 از
ه نام خدا نماینده امام زمان کیست؟ آنچه از مرقومه امام زمان برمی آید اینستکه در غیبت ایشان مردم باید از فقیه عادل وبا تقوا در احکام دین پیروی کنند که عملا در گذشته وحال چنین است و مراجع دینی دارای چنین سمتی هستند وهریک پیروانی نیزدارند و تعدد مراجع خللی بر اصل نمایندگی وارد نمیسازدو این روند از غیبت امام تا کنون تعقیب شده است وبعبارت دیگر مرجعیت ادامه امامت معصوم است تا برسد به پیامبر اسلام . اما مساله ولایت فقیه ورهبری سیاسی امر دیگری است اولا در طول این 12 قرن سابقه نداشته است که یک فقیه درراس یک کشور اسلامی باشد ثانیا نظریه ولایت فقیه امری اجماعی نیست وهمه فقهای گذشته وحال با ان موافق نیستند ثالثا رهبری میتواند برمبنای انتخاب اقلیت صورت پذیرد وحکم استبداد را دارد که هرگز نمیتواند نیابت امام معصوم را یدک بکشد رابعا در امر رهبری انتخاب مردم مطرح است در حالیکه در مرجعیت ملاک عدالت علم وتقوی است نه انتخاب مردم بنابراین میان رهبری یا خلافت با امامت معصوم ملازمه ای وجودندارد در حالیکه در میان مرجعیت وامام معصوم حتما ملازمه وجوددارد. بعبارتی بعثت وامامت امری حتمی ودائمی است در حالیکه خلافت ورهبری سیاسی معصوم منوط به بیعت مردم است .

ژانویه 23, 2019 از
به نام خدا لوایحی در رابطه با مقررات بین المللی در مجلس ومجمع مطرح است که تصویب آنها دو نتیجه را دربردارد یک:اینکه موجب میشود ارتباط مالی ما با جهان برقرار گردد وبرجام دنبال شود دو:موجب میگردد تا ایران نتواند ببرخی از طرفداران خوددر منطقه کمک مالی کند همین امر باعث شده است تا دو گروه در جامعه با هم برسر تصویب یا عدم تصویب لوایح مناقشه کنند گروه اول میگویند که اگر تصویب نشود اقتصاد ایران فلج میشود گروه دوم میگوید اگر تصویب شود یاران خودرا در منطقه از دست میدهیم واسرائیل موی دماغ ما میگردد ظاهرا هردو حرف درستی میزنند یکی نگران اقتصاد است ودیگر امنیت کشور بنده راه حالم اینستکه ما باید با سازمان های بین المللی همکاری کنیم و نمیتوانیم در جهان تکرو باشیم پس باید لوایح تصویب شود اما درمورد دوستانمان جای نگرانی نیست میتوانیم از طریق واسطه عمل کنیم مثلا بدولت لبنان بدهیم تا به حزب الله برساند ویا دولت فلسطین تا به حماس برساند . می بینید که راه حل هست اما ظاهرا یک بازی برای سرگرمی مردم است

ژانویه 23, 2019 از
به نام خدا اخیرا رئیس جمهور در جلسه ای از وجود فیلترینگ در رسانه ها انتقاد کردند واشاره داشتند که نباید مانع آزادی مردم شد. بلافاصله در برخی مطبوعات علیه این نظر رئیس جمهور موضع گرفتند مبنی براینکه دولت مسوول است جلوی مفاسد را بگیرد ووظیفه امر بمعروف ونهی از منکر وظیفه نظام است . کاملا آشکار است که این دو نظر با هم درتضاد است یا یکی باید برچیده شود ویا آنکه بنوعی با هم کنار بیایند . بنده طرفدار روش دوم هستم و معتقدم که تقسیم وظیفه بشود دولت وظیفه حفظ آزادی را برعهده گرفته وهمه فیلترهارا بردارد وصدا وسیما هم وظیفه امر بمعروف ونهی از منکر را برعهده بگیرد و تمام 24 ساعت در انجام این وظیفه بکوشد . در این صورت هم آزادی کامل برقرار میگردد وهم انجام دو وظیفه شرعی بنحو احسن صورت می پذیرد. می بینید که چه راحت مشکل حل میشود . آیا بجای انجام این امر کل کل کردن مسوولان باهم بیک سرگرمی تبدیل نشده است؟

ژانویه 9, 2019 از
به نام خدا در اینکه قرآن وحی الهی وکاملترین کتاب در جهان است تردیدی نیست چرا که با اثبات خداوند وپیامبراو پیام الهی دریافت ودر تاریخ ثبت شده است. اما در مورد این کتاب باید گفت آنچه در اغاز اعلام پیام مطرح بود آگاهی دادن مردم در باره حقایق هستی و چگونه زندگی کردن برای رسیدن به رستگاری بود وکسی در صدد کشف امری درآن بر نمی آمد ولذا قرآن در هنگام نزول برای مردم تنها شیوه بیان کلام بیشتر حکم معجزه را داشت چون اعراب جاهلی با آگاهی از زبان در شگفت میشدند که این چه بیانی است؟ نه شعر است ونه نثر اما این همه شگفتی در کلمات آن وجوددارد . بنابراین قرآن درآغاز جز مساله معجزه بیان مورد توجه نبود اما پس از رحلت پیامبر وشکوفائی اسلام دانشمندان گوناگون آنرا مورد توجه قرار دادند واین امر تا کنون ادامه دارد.اگر دقت کنید هرگز سایر کتب دینی ازجمله ادیان نوظهور مورد توجه نبوده وبیشتر قرآن مورد بررسی قرار گرفته ومیگیرد قران ازجهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است وهردانش پژوهی نتیجه کار خودرا اعلام نموده است اگر مخالفی در میان باشد باید نظر خودرا با آن محقق درمیان بگذارد چه قرآن بجای خود هست ونظری ندارد . اگر تحقیقات علمی به سرانجام رسیده که دیگر مشکلی نیست واگر نه باز ادامه دارد ونمی توان نقصی بر کتاب خدا وارد نمود. آنچه در کتاب خدا مهم است پاسخگوئی به نیاز عملی ونظری مرد م است . هرکس هر سوالی درباره آغاز جهان تا پایان داشته باشد پاسخ میدهد واگر در باره اینکه چه کند؟ تا رستگار شود نیز پاسخگوست در این باره بنده بسهم خودم درخدمتم.

ژانویه 9, 2019 از
به نام خدا از واژه اسلام این موارد در فرهنگ ما وجوددارد .سلم سلامت سالم تسلیم سلام مسالمت در همه این واژه ها روح دوستی صلح وآرامش وجوددارد وسلام نام خداوند است . اسلام یعنی تسلیم در برابر دوامر خداوند و اراده جمع اگر هردو را برگزینی رستگار می شوی اگر یکی را برگزینی راه دشواری درپیش داری واگر هیچکدام را برنگزینی سرانجامت تباهی است دین خدا در طول زندگی بشر ازآغاز تا کنون وتا پایان عمر بشر اسلام بوده هست وخواهد بود همه ادیان الهی اسلامند یعنی تسلیم دربرابر حقتعالی واراده جمع وخداوند می فرماید همانا دین نزد خداوند تنها اسلام است ونه چیز دیگری