دسامبر 14, 2018 از
به نام خدا قران کتابی آسمانی که ازسوی آخرین پیامبر ودر آخرین دین آمده است به تعبیر حقوقی آخرین متن مورد نظر خداوند برای بشر است.لذا 1- با توجه به ضوابط علم حقوق آخرین قانون جایگزین قوانین گذشته شده وناسخ آنهاست. وتنها بدین کتاب میتوان استناد نمود. بهرحال در طی هزاران سال کتب گوناگون آمده است وهریک دیگری را تکمیل ویا نسخ نموده است لذا قرآن تنها مستند موجود در جهان تدین است . البته موارد مشترک میان آنها فراوان وجوددارد ولی با آمدن آخرین کتاب بقیه موارد نسخ شده است مانند آخرین ورژن هر محصولی که جایگزین قبلی ها میگردد. 2-در مورد آینده چون این آخرین وحی است و از مصدر علم کل و دانش بشری رو به گسترش است لذا هرگز تعارضی با هم پیدا نمیکنند ودانش روز مفسر موضوع پنهان ومبهم کتاب خداست.البته در مورد احکام با توجه به شرایط روز میتوان درآنها تغییراتی داد و در این زمینه مشکلی نیست.

دسامبر 14, 2018 از
به نام خدا آنچه درذهن ما می گنجد ویا بعبارتی آنچه در هستی هست ازدو قسم تشکیل می شود 1-امور نظری: هر امری که واقعیت داشته یا دارد ویا خواهد داشت . بعبارت دیگر هر چیزی که با فعل لازم بودن همراه است(هستن-باشیدن) .مثال دایناسورها بودند کشور ایران هست ورستاخیز خواهد بود. برای اثبات همه امور نظری باید ازعقل یاری جست . امور نظری در تمامی رشته های علمی وجوددارند. 2-امور عملی: هر امری که مرتبط با گفتار کردار ورفتار است که همراه با حرکت وزمان است . این امور بجز فعل بودن همه افعال دیگررا شامل می شود.مثال چگونه عبادت میکردند؟ چگونه ازدواج می کنند؟ چگونه منقرض می شوند؟ عبادت کردن ازدواج کردن ومنقرض شدن هرسه امر عملی است که با حرکت وزمان همراه است. در این امور آدمی یا باید متخصص باشد ویا پیرو یک متخصص مثلا در امر پزشکی ویا امور عملی هردینی یا باید متخصص باشیم ویا پیرو یک پزشک ویا مرجع دینی

دسامبر 14, 2018 از
به نام خدا عقل قدرت درک حقایق عالم است وعاملی است که آدمی را اززندان جهل میرهاند .هرچه انسان برحقایق گیتی آگاه شود بهمان میزان از زندان جهل رها میگردد واین کار عقل است. آدمی باوجود این نیرو انسان نامیده میشود والا حیوانی بیش نیست کما اینکه دیوانه اگرچه چهره انسانی دارد اما جانوری بیش نیست. ولذا قدرت ومیزان انسانیت انسان بمیزان توانائی تعقل وخردمندی اوست. اما چگونه برقدرت این نیرو بیافزائیم؟ همانگونه که توانائی عضلات بدن با بکارگیری آنها تقویت میشود توانائی خرد آدمی نیز با بکارگیری عقل توانمندتر میگردد .سعی کنید حتی ساده ترین مساله را با عقل بسنجید کم کم مسایل بزرگتر ساده میگردد وبردانش شما افزون میشود واززندان جهل رها میگردید. خداوند در کتابش بیش از 50 بار انسان را به تعقل تدبر تفکر سفارش کرده است . البته درک حقایق عالم منحصر به این ابزار نیست ولی عقل عامترین وگسترده ترین وابزار موجود درجهان است که خداوند درنهاد همه انسانها قرار داده است.تلاش کنیم حتی ایات الهی وروایات وسخنان بزرگان را پیش از پذیرش دربست آنها را تحلیل عقلی کنید تا قدرت تعقل خودرا بالا برید.

دسامبر 14, 2018 از
به نام خدا آنچه ازادیان الهی در بطنش موجود است وحدت همه آنهاست وآنچه اختلاف درظاهر دیده می شود از شیاطین است. اسلام دین همه دوران ها وهمه اعصار است ازآغاز نبوت آدم تا انقراض نسل بشر در کره خاکی خداوند می فرماید دین تنها اسلام است واسلام یعنی تسلیم دربرابر حقیقت یعنی دوستی سلم مسالمت سلامت صلح ومدارا همه ادیان یک گوهرند وهمه پیامبران تن واحدند وهمه در برابر حق تسلیم ودرخدمت بشریت اند. دربرابر خداوند شیطان ودربرابر پیامبران ستمکارانند و پیام خداوند وحدت ویگانگی است وستمکاران بدنبال اختلاف وچند دستگی هستند تا ازآب گل آلود طعمه خودرا برگیرند. اسلام مسیحیت یهودیت زردشتی صابئی وهمه ادیان الهی تن واحدند وهمه اختلافات در کاسبان دین است . اسلام شیعه وسنی ندارد همه مسلمانان یکتاپرست ومنتظر موعودند وهمه یکتاپرستان در انتظار یک حکومت عادله جهانی اند . از ذات خداوند واحد جز وحدت برنمی آید وهرگونه اختلاف در شیطان رجیم است . انسان سالم میان برادرانش به انصاف عمل میکند ونا سالمان اختلاف را دامن میزنند این پیام خداوند است که به سوی او بروید که میان همه شماها مشترک است

دسامبر 14, 2018 از
به نام خدا در منطق قاعده است که میگویند(اشیاء را به اضدادشان بشناسید) مراد این است که گاهی برای شناخت کسی یا چیزی میتوان از شناخت ضدآن شئی ویا کس شناخت. مثل ایرانی میگوید دشمن دوست تو دشمن تست ویا بعبارتی دوست خودت را از طریق دشمنش بشناس . پیامبران الهی نیز دوستان حقیقی انسان ها بوده اند. شاید در تاریخ چهره آنان را بگونه ای مشوش کرده اند که شناخت آنان بسادگی میسر نیست .یکی از راه های شناخت پیامبران شناخت دشمنان آنانست ببینید دشمن ابراهیم که بود؟ نمرود پادشاه دوستان او که بودند مردمی نیازمند وگرفتار . دشمن لوط پیامبر که بود مردمی اهل لواط وزشتی که بااین عمل زندگی میکردند. با عیسی چه کسی دشمن بود پادشاه وقت منطقه که مدام درپی اوبود تا بدار آویزد وحواریون مردمی فقیر وبی نوا بودند که گرد او جمع شدند . دشمن موسی که بود؟ فرعون . موسی که میتوانست دردربار او بماند وبه عشرت ادامه دهد اما او رفیق بی چیزان بود وبا همان فقیران مصررا ترک کرد. دشمن محمد که بود ابو سفیان حاکم وقت مکه وبت پرست .محمد میتوانست با آنان کنار آید اما او مردمان فقیر وبردگان را ترجیح داد . چند بار مراکز قدرت پیامبران را همراهی کردند ونتیجه مثبت آنرا دیدند یوسف مصر ودربار مصررا نجات داد داود وسلیمان به مردم منطقه خود اعتبار داد ومحمد یثرب را بمدینه النبی بدل کرد و پر آوازه شد . بنابراین اگر میخواهیم پیامبران خدا را بشناسیم کمی به دشمنان انان نگاه کنیم وگاهی هم یارانش را .آنان چه داشتند که فقیران وناتوانان گرد او جمع میشدند ؟ دانش آنان برای دربار وقت بسیار مفید بود اما آنان هرگز دانش خودرا وقف دربار ودرباریان نکردند بلکه بدرقه راه مستضعفان نمودند . بیائیم با نگاهی به دشمنان دین غبار از چهره بزرگان آن ها بزدائیم.

دسامبر 14, 2018 از
به نام خدا قرآن کریم برای فضیلت انسان سه عامل را برشمرده است علم –جهاد-تقوی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون- فضل الله المجاهدین علی القاعدین – ان اکرمکم عندالله اتقیکم علم هردانشی است که مفید برای انسان است وجهاد انجام کارهای نیک ازجمله واجبات است وتقوی پرهیز از کارهای بد وازجمله حرامهاست. بابررسی عوامل یادشده میتوان گفت که علم ماده اصلی حرکت هر انسان بسوی انجام جهاد وتقوی است واگر دومورد اخیررا باهم به عمل تعبیر کنیم حاصل علم وعمل میشود. بعبارت دیگر برتری انسان بدو عامل علم وعمل است . بنابراین جاهلان وتن پروران هیچ فضیلتی ندارند وکسانیکه درجامعه فاقدهر دانشی هستند ویا اهل کار وفعالیت نیستند سربار جامعه اند. حال پرسشی دیگر مطرح میگردد چه رابطه ای میان علم وعمل است؟ پاسخ اینستکه علم اگر چه فی نفسه دارای ارزش است اما اگر بدون عمل باشد گریبان آدمی را میگیرد چه آگاهی مسوولیت زاست ونمیتوان ازآن فرار نمود ولذا علم باید همراه عمل باشد .ازطرف دیگر عمل بدون علم فاقدارزش است چه موجب خسران است . بنابراین ایندو باهم ملازمه دارند. پرسش دیگر اینستکه آیا میان علوم گوناگون در ارزش تفاوت وجود دارد؟ پاسخ اینستکه هرعلمی دردایره هستی خود صاحب ارزش است واثر گذار ونباید میان علوم تفاوت قائل شد جهان هستی به همه علوم نیازمند است وانسانها هم قابلیتهای گوناگون دارند پس هر فردی بدنبال توانمندی خود میرود وصاحب دانشی میشود. اگر هر فردی در دانش خود ماهر گردد وبدان عمل کند قطعا از نظر ارزش با همه دانشمندان علوم دیگر برابر است . مثال اگر فرض کنیم بالاترین دانش دانش رهبری جامعه باشد واگر فرض کنیم پائین ترین سطح دانش در جامعه رفتگری باشد .در اینصورت میان یک رفتگر ماهر ورهبر مدبر هیچ تفاوتی وجودندارد تنها تفاوت درانجام کار است اگر یکی درکارش کوناهی کند او بازنده است ودیگری برنده. در نتیجه در جامعه هیچ شغلی برشغل دیگر رجحان ندارد چه شغل روحانی باشد یا یک شغل سطح پائین هردو مکلفند کارخودرا کامل انجام دهند زیرا قران کریم برتری را بجهاد وتقوی داده است وجهاد یعنی کار کامل وتقوی یعنی پرهیز ازخسران بکار. اینک مطلب را جمع بندی میکنم در جامعه هر کسیکه دارای دانشی است برهر بی سوادی رجحان دارد وهرکسیکه با دانش خود در مصدر کاری قرار دارد در صورتی دارای فضیلت است که کارش را کامل انجام دهد والاباید درقبال جامعه پاسخگو باشد ضمنا هیچ مزیتی از نظر ارزش در مشاغل بریکدیگر نیست

دسامبر 8, 2018 از
به نام خدا سر این کلاف سردرگم کجاست؟ اخیرا سخنگوی شورای نگهبان در باره شیوه انتخابات ومشکلاتی که در بررسی صلاحیتها مطرح است مصاحبه های متعدد انجام داده است و مدام توپ را به زمین مجلس می اندازد . که مثلا اگر مجلس بخواهد چنین میشود ویا چنان میگردد . خوب چرا مجلس نمی جنبد ونمی خواهد؟ چون منتخب نظارت استصوابی همان شورا است . شورا چنین مجلسی را برگزید واینک حل مشکل را ازآن مجلس می طلبد. مقصر مجلس است ومجلس قادر نیست وشورا چنین مجلس را ترتیب داد .نتیجه میشود کلاف سردرگم اما بدون نیاز به قانون جدید که امکان اصلاح آن در این مجلس نیست .سر کلاف در دست شورای نگهبان است وآن برچیدن نظارت استصوابی است .عملی که بسادگی قابل اقدام است وکلی هزینه هم به جیب دولت برمیگردد. چرا بریشه فکر نمی کنیم وبرشاخه ها نشسته ایم . آب از سرچشمه آلوده است چه توقعی داریم که درمسیر پالایش کنیم .این مصاحبه ها دردی دوا نمیکند حل مشکل دردست چند نفر است وآن برخی ازاعضای شورای نگهبانند .

دسامبر 8, 2018 از
به نام خدا در تمامی جوامع دنیا تنها دودسته مردمند که دارای کسوت خاصی هستند یکی روحانیت ودیگری نظامی ها اولی سربازان دین اند ودومی سربازان کشورند. اگر با دقت به مردمی که در خیابان عبور میکنند نگاه کنیم تنها این دودسته قابل شناسائی اند . ماهیت ومسوولیتهای این دو گروه به گونه ای است که در تجربه ورودشان در سیاست و سیستم اداری یک کشور میتواند موجب اخلال گردد ولذا در قوانین کشورها حضور این دودسته در سیاست ودستگاه اداری کشور بجز موارد خاص خودشان ممنوع گردیده است . اینکه گفته میشود نظامی نباید درسیاست دخالت کند مراد همین است ویا در دیگر کشورها روحانیون حق ورود به سیستم اداری را ندارند. ممکن است این سوال پیش آید که مگر حق هرکسی نیست که هر شغلی راکه دوست دارد انتخاب کند پس چرا ممنوعیت ؟ پاسخ اینستکه همه میتوانند آزادانه وارد گود شوند اما بشرط خلع لباس وجدائی از کسوت روحانی ونظامی.کما اینکه الان در کشورها چهره های نظامی بعنوان سیویل وارد میدان سیاست شده اند. پس اشکالی در ورود آنها نیست تنها دوری از کسوتهایشان است. در کشورما در مورد نظامی ها خوشبختانه جا افتاد وعملا مراعات میگردد وباید درمورد روحانیت هم چنین اقدامی انجام شود . روحانیون اگر مایلند در قوای کشور دخیل باشند میتواند بصورت سیویل وارد میدان شوند .امور روحانیت تنها در حوزه های کشور ومکانهای خاص خودشان است . شاید تنها استثنا بتوان وجود 6 فقیه در شورای نگهبان ومجلس خبرگان رهبری را پذیرفت که بنوعی جایگاه حضور روحانیت است ودرسایر موارد هرگز .

دسامبر 8, 2018 از
به نام خدا شاید شنیده باشیم که گفته اند جهان با کفر میماند اما باستم هرگز ویا اینکه اگر دین نداریم لااقل آزاده باشیم ازاین موارد در سخن بزرگان بسیار است که بیانگر اینستکه آدمی درفطرت خداگونه است واگر سالم زندگی کند بدون داشتن نامی همان راه مستقیم را میرود . عدالت وآزادگی مرام فطری آدمی است وخداوند درفطرت انسان است . اسلام دین فطرت است و فطرت آدمی با احکام دین سازگار است بشرط آنکه روحانیون دخیل در کار نباشند . بعبارتی دین دکان نشود. اگر بپذیریم که حتی بدون پیامبر وامام میتوانیم جهان را برمدار عدالت بچرخانیم قطعا بدون دخالت روحانیون خواهیم توانست کشوررا از توفانهای سهمگین برهانیم .آنچه ملاک کار هست مقررات دین است ومقررات دین در اختیار فقیهان است وبا گزینش چند فقیه در مجلس میتوان مشکل اسلامی کردن قوانین را حل نمود ودر موارد مصلحت خود نمایندگان مردم با اکثریت قاطع تصمیم میگیرند. در نتیجه نه نیازی به ولایت فقیه است ونه اینکه روحانیون وارد امور سیاسی واجرائی شوند . کار روحانیت هدایت مردم است وهمه ابزارهای لازم مانند مسجد دراختیارآنان قرار داشته است .بنابراین حوزه ها کماکان فعال خواهند بود ومراجع دینی درمعرفی فقها به مجلس اقدام میکنند ودیگر هیچ ورودی به سیاست واجرای امور ندارند . در متمم قانون اساسی مشروطه چنین بود کاش همان زمان روشنفکران تازه بدوران رسیده مانع اجرا نمیشدند که امروز گرفتار آئیم. با این روش مردم با فطرت خودزندگی میکنند فطرتی دینی والهی وآزادبی آنکه دراسارت گروهی قرار گیرند. بامید اصلاح قانون اساسی وبرون رفت از مشکلات موجود.

دسامبر 5, 2018 از
دانلود تمام آهنگ های سریال بانوی عمارت با صدای محسن چاوشی موزیک انتهایی سریال + موزیک میانی سریال تکست موزیک پایانی چه شد که بار دگر یاد آشنا کردی چه شد که شیوه ی بیگانگی رها کردی به قهر رفتنو جور و جفا شعار تو بود چه شد که بر سر مهر آمدی وفا کردی منم که جور و جفا دیدمو وفا کردم تویی که مهر و وفا دیدیو جفا کردی بیا که چشم تو تا شرمو ناز دارد کس نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی بیا که چشم تو تا شرمو ناز دارد کس نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی http://beepmusic.org/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%da%86%d8%a7%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%aa/
Page generated in 0.1158 seconds with 13 queries and GZIP enabled on 195.201.246.16.