مارس 31, 2019 از
به نام خدا ادوات پرسشی دانش ادمی از سوال اغاز میشود بنا بر این در اولین درس هر زبانی باید با ادوات پرسشی اشنا شد ادات سوالی ده تاست 1-كه یا كی =من=who سوال از علت فاعلی یا كیستی وشخصیت است كه در پاسخ اسم خاص میاید(علت فاعلی وهویت) 2-چه یا چی =ما=what سوال ازچیستی وماهیت است كه در پاسخ اسم عام میاید(كلی ماهوی) 3-چگونه یا چطور=كیف=howسوال از كیفیت ووضعیت است كه در پاسخ صفت میاید(كیف محسوس ونفسانی) 4-كی =متی=whenسوال از نسبت زمانی است كه در پاسخ قیدزمان میاید(متی) 5-كجایاكو =این=whereسوال ازنسبت مكانی است وپاسخ قیدمكان است(این) 6-چرا =لم=whyسوال از علت است (قید علت) 7-چندیاچقدر=كم=how many-how much سوال از كمیت است وپاسخ عدداست(كم) 8-مال كی =لمن=whoseسوال ازتعلق مالكیست وپاسخ ان نام مالك است(له-اضافه) 9-كدام یا كدامین=ای=whichسوال ازانتخاب است وپاسخ ان یك نام است 10-ایا؟=ا وهل سوال از انجام فعل یاعدم انست وپاسخ ان یك جمله است كه میتوان بجای ان باختصار ازدوكلمه اری یا خیر استفاده نمود. ودرانگلیسی معادل ندارد وشكل جمله حالت سوالی دارد. نكته۱:در فارسی با تركیب واژه چه ویك كلمه دیگرمیتوان هر یك از ادات سوالی راساخت مانند چه كسی یاچه چیزی یا برای چه ودر عربی با افزودن ذا ویا ما همان مفاهیم را درست كرد مانند ماذا – لماذا من ذا ودر انگلیسی بجای تركیبhowبایك صفت میتوان ازwhatبا یك اسم استفاده نمود مثالwhat lengthبجایhow long نكته2:ادات پرسشی بجز شماره 10 كه حرف یااسم صوت است بقیه در تركیب ضمیر صفت یا قیدند

مارس 31, 2019 از
به نام خدا ابراهیم خلیل آورنده دین حنیف وپدر همه پیامبران ابراهیمی واز جمله 3 پیامبر بزرگ بودند که هم اینک ادیان آنان در جهان منتشر وزنده است.موسی عیسی ومحمد که برآنان درود باد هیچ میدانید که از پیامبران یادشده هرگز نسلی ذکور وجودنداشته است .شاید یکی از حکمتها جلوگیری از سوء استفاده از این زمینه بوده است. موسای کلیم ظاهرا فرزند پسری بنام جرشون بودند که در کودکی فوت کرد وادامه ماموریت ایشان را خادمشان یوشع نبی پی گرفتند. عیسی مسیح ظاهرا ازدواجی نکردند ومدام در حال سفر بودند ونسلی از ایشان نماند وادامه راه ایشان با یحیای نبی وحواریون بود. پیامبر اسلام فرزند ذکوری داشتند که در خردسالی فوت کردند وادامه راه ایشان را فرزند خوانده وپسر عمویش امام علی پی گرفتند. بنابراین عملا با قطع نسل پیامبران بزرگ سلسله نبوت پایان گرفت وآخرین پیامبر خاتم رسل شد.

مارس 25, 2019 از
به نام خدا بموارد زیر توجه کنید 1-سنگ: نیاز انسان صفردرصد(جماد)- 2-نمک: مقداری کم(جماد)- 3-غذای گیاهی یا جانوری: تا حدودی(نبات وحیوان)- 4-آب:زیاد(مایع)- 5-هوا:بسیار زیاد(گاز)- 6-نور:فراوان(انرژی)- 7-معنی وعلم:بسیارفراوان(مفاهیم مجرد)- 8-خداوند:نیاز انسان بی نهایت(ذات مجرد)- نیاز انسان بموارد بالا ازصفردرصد تا بی نهایت است ازبالا به پائین کثیف ترین اشیاء تا لطیف ترین آنها از کمترین تا بیشترین در هستی نتیجه: هرچه نیاز انسان بیشتر باشد مواد بیشتری در هستی موجود است وهرچه بیشتر میشود لطیف تر وپاکیزه تر است. خداوند فراوان ترین موجود هستی ولطیفترین آنها ست که در تمامی ذرات هستی حضور داشته وبهره میدهد

مارس 25, 2019 از
به نام خدا بادرود وتبریک سال نو ونوروز آنچه معیار برای پذیرش حقایق از سوی آدمی است خرد وعقل اوست. هرچه در گیتی هست وهرچه دیگران با هر شانی بگویند وهر نوشته وکتابی از هر شخصیتی باید بوسیله خرد آدمی سنجیده وپذیرفته شود. چه هیچکس در جهان معصوم نیست و تنها فردی که باعتقاد بنده معصوم است از دیده ها پنهان ودر اختیار نمی باشد ولذا هرگز به کسی ونوشتاری وسندی اعتماد نکنید مگر با عقلتان بسنجید البته در صدی از نیاز انسان امور تخصصی است وعقل موافق با اعتماد به متخصص است اما این نیاز شاید 5 درصد باشد ولی بقیه نیازها ودرک حقایق باید خردمندانه باشد . اما بنظر بنده یک استثنا وجوددارد وآن وحی الهی است که خداوند بوسیله پیامبرش ارسال داشته است وحافظ درستی آن است . این تنها سند قابل اعتماد است که میتوان مدرکات خودرا باآن سنجید تا از خطا مصون بمانیم واین تنها یاور عقل است که بوسیله نماینده اش در اختیار بندگان خدا قرار داده است.

مارس 25, 2019 از
به نام خدا برخی گمان می کنند که زنان در اسلام دارای محدودیت شدیدند در حالیکه اینگونه نیست وبرعکس هیچ محدودیت در داشتن هر سمتی بجز یک مورد وجودندارد وآن سمت قاضی محکمه است . تنها همین یک مورد بنابراین بموجب قانون اساسی جمهوری اسلامی زنان در صورت داشتن سایر شرایط میتوانند رهبر یا رئیس جمهور یا روسای سه قوه و نمایندگی مجالس خبرگان وشورای اسلامی وزارت وکالت مشاورت دادستانی دادیاری بازپرسی وهر سمت پائین تری را داشته باشند. در مورد قاضی دادگاه صریح به مرد بودن است اما اگر روزی مجلس تصویب کند و مجمع تشخیص مصلحت موافقت کند میتوان این مورد را هم برچید

مارس 16, 2019 از
به نام خدا چرا برخی تلاش می کنند تا یهودیان را دوستان واقعی ایران واعراب را دشمن واقعی این کشور نشان دهند؟ کمی تاریخ را ورق می زنیم ایران عزیز ما ازهمه سو مورد یورش قرار گرفته است در شمال ازسوی روسها بارها در غرب ازسوی عثمانی ها ودورتر یونانی ها در جنوب غربی ازسوی صدامیان عرب از سوی جنوب ارو پائیان استعمارگر و عرب وحشی 14 قرن پیش ودر شرق ازسوی افاغنه وبالاتر ازآن مغولان اما چرا ملت ایران در هیچ مورد کینه بدل نگرفت وبا دشمنان خود عجین شد وآنهارا در خود هضم نمود. این امر بیانگر دو حقیقت است یک اینکه این کشور دارای منابع عظیمی است که مورد طمع دیگران قرار دارد ودیگر اینکه دارای فرهنگ بزرگی است که همه را درخود هضم میکند وعلاقمند اما چرا تلاش براین است که ایران دشمن عرب است ویا برعکس وصهیونیستها دوستدار ایران اند وبرعکس دشمنان ایران که در واقع همان استعمارگران سابقند یهودیان را که تنها از این کشور بهره مند بوده ونقشی درآن نداشته اند دوستان ما نشان میدهند واهلبیت را که شریفترین انسان های تاریخند ومارا از دست عرب وحشی که دوقرن مارا به صلابه کشیده بودند نجات دادند ودر واقع ناجی ما بودند تحت عنوان عرب دشمن ما نشان میدهند . صهیونی که وظیفه دارد ازما تشکر کند ناجی ما تلقی وناجیان مارا که ازعرب وحشی نجات دادند دشمن نشان دهند . ایران مهد تمدن های بزرگ است ومرهون ادیان بزرگ خود باندازه یک دنیا فرهنگ دارد ونیازی به دشمنی با هیچ نژادی ندارد ودوستان ودشمنان قسم خورده خودرا خوب می شناسد .آنکه به این کشور دل می سوزاند خود ملت ایران است نه اجانب وآنکه باید در پیشبرد ایران عزیز بکوشد ملت بزرگ این سرزمین است که متدین به ادیان الهی اند

مارس 16, 2019 از
به نام خدا در کشورما وبرخی دیگر جاها سرویسهای وبلاگدهی ایجاد گردیده تا کاربران مورد علاقه بتوانند نوشته های خودرا در وبلاگهای خود منتشر کنند لینک زیر همه سرویسهای وبلاگدهی را بصورت آلفابتیک نشان میدهد کتاب بلاگرها(Bloggers, book) صورت نشانی اینترنتی ارائه دهندگان وبلاگ رایگان https://behabady.persianblog.ir

مارس 16, 2019 از
به نام خدا ادوات پرسشی دانش ادمی از سوال اغاز میشود بنا بر این در اولین درس هر زبانی باید با ادوات پرسشی اشنا شد ادات سوالی ده تاست 1-كه یا كی =من=who سوال از علت فاعلی یا كیستی وشخصیت است كه در پاسخ اسم خاص میاید(علت فاعلی وهویت) 2-چه یا چی =ما=what سوال ازچیستی وماهیت است كه در پاسخ اسم عام میاید(كلی ماهوی) 3-چگونه یا چطور=كیف=howسوال از كیفیت ووضعیت است كه در پاسخ صفت میاید(كیف محسوس ونفسانی) 4-كی =متی=whenسوال از نسبت زمانی است كه در پاسخ قیدزمان میاید(متی) 5-كجایاكو =این=whereسوال ازنسبت مكانی است وپاسخ قیدمكان است(این) 6-چرا =لم=whyسوال از علت است (قید علت) 7-چندیاچقدر=كم=how many-how much سوال از كمیت است وپاسخ عدداست(كم) 8-مال كی =لمن=whoseسوال ازتعلق مالكیست وپاسخ ان نام مالك است(له-اضافه) 9-كدام یا كدامین=ای=whichسوال ازانتخاب است وپاسخ ان یك نام است 10-ایا؟=ا وهل سوال از انجام فعل یاعدم انست وپاسخ ان یك جمله است كه میتوان بجای ان باختصار ازدوكلمه اری یا خیر استفاده نمود. ودرانگلیسی معادل ندارد وشكل جمله حالت سوالی دارد. نكته۱:در فارسی با تركیب واژه چه ویك كلمه دیگرمیتوان هر یك از ادات سوالی راساخت مانند چه كسی یاچه چیزی یا برای چه ودر عربی با افزودن ذا ویا ما همان مفاهیم را درست كرد مانند ماذا – لماذا من ذا ودر انگلیسی بجای تركیبhowبایك صفت میتوان ازwhatبا یك اسم استفاده نمود مثالwhat lengthبجایhow long نكته2:ادات پرسشی بجز شماره 10 كه حرف یااسم صوت است بقیه در تركیب ضمیر صفت یا قیدند

مارس 10, 2019 از
به نام خدا در مسیر آشنائی با هستی از آغاز تا پایان 4 مرحله وجوددارد که میتوان این مراحل را بترتیب از یک تا چهار برشمرد وهریک از راهیان این مراحل رهروانی بنام دارند . یک: افرادی که در انسانیت یکسانند وبرای کشف هستی تلاش میکنند .اینان فیلسوفان وحکیمانند که بدور یک میز گرد نشسته وگیتی را بررسی می کنند .یا به وحدت در وجود خداوند یکتا میرسند ویا اینکه برخی کماکان در سرگردانی وحیرت می مانند. دو:فیلسوفان وحکیمانی که بوحدت در یکتا پرستی رسیده اند جویای شناخت پیامبران این نمایندگان خداوند هستند اینان متکلمان اند که در مسیر شناخت پیامبر برحق تلاش میکنند. برخی بوحدت میرسند وبرخی نیز سرگردان ودر می مانند. سه:متکلمین در مسیر پیامبر برحق ووحی او اینک متدینانند از هر فرقه ومذهب بدور هم جمع شده تا جانشین واقعی پیامبررا بشناسند . در این مسیر برخی امام خودرا شناخته وبرخی نیز در حیرت می مانند. چهار:آنانکه امام خودرا شناخته اند وپیرو آنند (اهلبیت) در مسیر شناخت قوانین واحکام الهی تلاش میکنند اینان همان فقیهانند که قادرند احکام وقوانین را افتا کنند ویا در جامعه انسانی به قانون بد ل سازند درنتیجه حکیمان متکلمین متدینان وفقیهان رهروان چهار مرحله شناختند . اگر کسی در مرحله اول گیردارد باید همانجا مشکل خودرا حل کند واگر درمرحله دوم ویا سوم ودر نهایت آخر در همان مرحله تلاش مفید است والا نه تنها سودی حاصل نمیگردد بلکه شاید موجب گمراهی نیز شود . برای رسیدن به یک نشانی پستی اول کشور وبعد شهر وسپس خیابان وبعد کوچه وشماره منزل نوشته میشود واین است طی مسیر برای رسیدن به هدف. در سایت بالاترین بالاچه های خداناباوری وحقیقت برای مرحله اول و بالاچه پیامبران برای مرحله دوم وبالاچه امامان برای مرحله سوم و بالاچه های مذهب وگوناگون مناسبترین جا برای مباحث چهارگانه است . هرگونه پراکندگی در مباحث بدون طی مراحل قبلی بی ثمر است.

مارس 10, 2019 از
به نام خدا آرمانها وآرزوها یک امر است وامکانات موجود امری دیگر برای اصلاح در جامعه ایران که گرفتار مصیبت ها شده است باید گام به گام حرکت کرد تا به هدف نهائی برسیم برخی با تندروی وکینه توزی نسبت به دین مردم تصور میکنند که میتوانند نقش بیافرینند در حالیکه مردم فارغ از ناراحتی از وضع موجود نگران آینده کشورشان نیز هستند . برخی نیز با ملی گرائی صرف وتکیه برگذشته تاریخی تمایل به تغییر دارند ملیت واسلامیت دو امر جدی در کشورماست . ما بزرگترین انقلاب را در دوران مشروطیت در منطقه داشتیم اما بهمین دلیل که افراط کردیم ازمیان رفت ودوباره وارد گردونه تاریخ شدیم . بنظر بنده گام اول در مسیر اصلاح جامعه حذف نظارت استصوابی است که بسیار مهم ولی براحتی قابل حذف است ونیاز به همه پرسی ندارد ودر گام بعدی عقب راندن روحانیت به حوزه ها ودر نهایت جایگزینی پست ریاست جمهوری بجای رهبری که اولی هم نیاز به قانون ندارد ودومی باید همه پرسی شود تا نظر دوستان چه باشد؟