ژانویه 30, 2019 از
به نام خدا در یک نظام مردمسالار هرچند در ظاهر واسطه مردم وحکومت نمایندگان آنان هستند. این ابزار بسیار کارا وقانونی است . هر موکلی حق دارد به وکیل خود مراجعه ویا مکتوبا خواسته خودرا به او اعلام کند . در این شرایط حساس که ممکن است اعتراضات خیابانی مشکل ساز باشد وبرای خود مردم دردسر ایجاد کند ویا دولت نتواند مجوز بدهد میتوان از ابزار یادشده بهره برد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی وخبرگان وهمچنین رئیس جمهور ووزیران نمایندگان مردم اند و باید بخواسته های آنان گوش دهند بنظر بنده یکی از مهمترین خواسته ها اصلاح قانون اساسی براساس نیازهای روز و رفع گرفتاری های اقتصادی و امنیتی مردم است . بکوشیم خواسته هایمان را بگوش مسوولان خودمان برسانیم.

ژانویه 24, 2019 از
به نام خدا اخیرا رئیس جمهور در جلسه ای از وجود فیلترینگ در رسانه ها انتقاد کردند واشاره داشتند که نباید مانع آزادی مردم شد. بلافاصله در برخی مطبوعات علیه این نظر رئیس جمهور موضع گرفتند مبنی براینکه دولت مسوول است جلوی مفاسد را بگیرد ووظیفه امر بمعروف ونهی از منکر وظیفه نظام است . کاملا آشکار است که این دو نظر با هم درتضاد است یا یکی باید برچیده شود ویا آنکه بنوعی با هم کنار بیایند . بنده طرفدار روش دوم هستم و معتقدم که تقسیم وظیفه بشود دولت وظیفه حفظ آزادی را برعهده گرفته وهمه فیلترهارا بردارد وصدا وسیما هم وظیفه امر بمعروف ونهی از منکر را برعهده بگیرد و تمام 24 ساعت در انجام این وظیفه بکوشد . در این صورت هم آزادی کامل برقرار میگردد وهم انجام دو وظیفه شرعی بنحو احسن صورت می پذیرد. می بینید که چه راحت مشکل حل میشود . آیا بجای انجام این امر کل کل کردن مسوولان باهم بیک سرگرمی تبدیل نشده است؟ وشاید مسوولان حوصله امر بمعروف ونهی ازمنکررا ندارند ولذا به فیلترینگ پناه میبرند

ژانویه 24, 2019 از
به نام خدا حکیمان وفیلسوفان دینی هستی را بر4 گونه می دانند عالم لاهوت-عالم جبروت- عالم ملکوت -عالم ناسوت وموجودات آن عوالم عبارتند از: خداوند-فرشتگان-سایه ها وتصاویر-ماده جهان هستی را میتوان در خودمان ببینیم 1-روح همان خدای من است که خداوند فرمود (من امر ربی) 2-عقل فرشته من است که جهان فرشتگان عالم عقل است 3-ملکوت قوه خیال من است که میتواند هرچه را بخواهد بسازد ودر عالم ملکوت کشف کند 4- جسم وماده من عالم ناسوت من است پس پیکر وقوای خیال وعقل در روح من جهان مرا تشکیل میدهد و هرگاه همه موجودات را با هم بنگریم عوالم چهار گانه را بخوبی مشاهده می کنیم همه اینها درآغاز خلقت با هم ودرهم تنیده بودند ودر مسیر طولانی آفرینش بمرور شکفته شده وعیان میگردند. پس باید همه چیررا در خود جستجو کنیم که خودشناسی خداشناسی است و با چشم دل ببینیم که چشم ظاهری تنها میتواند ناسوت را ببیند وحداقل آنانکه نمی اندیشند ویا دید محدودی دارند حقایق هستی را رد نکنند وسکوت نمایند.

ژانویه 23, 2019 از
به نام خدا زمانیکه مردم اروپا از ستم کلیسای متحجر وستمگر به تنگ آمده وقیام کردند و سکولاریسم را پایه ریزی نمودند حرکت آن قاره بسوی تمدن انسانی شتابان گرفت وکلیسا وروحانیت بدرون خانه ها رفت وحق ورود به سیاست نیافت . سکولاریسم دریچه ای شد تا مردم هم از دین زورگو وواپسگرا آزاد شوند وهم بتوانند دین خودرا آزادانه برگزینند .بعبارتی در فضای باز وآزاد هم بدنیای خویش رسیده وهم به پایان کار خویش بپردازند و همین امر موجب شکوفائی هم دین وهم سیاست در اروپا شد . اما آن آزادی کم کم با قدرت گرفتن سلطه جهانی ودر اختیار داشتن رسانه بوسیله صاحبان زر وزور وتزویر میرود که در مسلخ تخریب قرار گیرد . مادیگرائی تلاش خودرا برای نابودی دین صدچندان کرده است و باید منتظر بود که پس از این بجای جدائی دین از سیاست گفته شود جدائی مادیت وسیاست که عملا هردو با هم همجنس بوده ومتحد میشوند وجهانی مادی در درون وبیرون پدید آید . این همان فاجعه ای است که اروپارا تهدید میکند. اهانت به باورهای مسیحی در اروپا سراغاز کار بود تا بعدها در باره ادیان دیگر وارد میدان شود . ایجاد گروه های افراطی که هرگز با مذهب ودین سنخیت ندارد دنباله مادیگرایان جهانی است پدیده نژاد پرستانه صهیونیسم وداعش که منطقه ما ودیگر نقاط گیتی را در خطر قرار داده نمونه ای ازاین تلاش مادیت سلطه گرانه جهانی است . هشدار!!!سکولاریسم پایه ای برای آزادی انسان در انتخاب دین واصلاح آن بود نه تخریب دین وباورهای مردم

ژانویه 23, 2019 از
ه نام خدا نماینده امام زمان کیست؟ آنچه از مرقومه امام زمان برمی آید اینستکه در غیبت ایشان مردم باید از فقیه عادل وبا تقوا در احکام دین پیروی کنند که عملا در گذشته وحال چنین است و مراجع دینی دارای چنین سمتی هستند وهریک پیروانی نیزدارند و تعدد مراجع خللی بر اصل نمایندگی وارد نمیسازدو این روند از غیبت امام تا کنون تعقیب شده است وبعبارت دیگر مرجعیت ادامه امامت معصوم است تا برسد به پیامبر اسلام . اما مساله ولایت فقیه ورهبری سیاسی امر دیگری است اولا در طول این 12 قرن سابقه نداشته است که یک فقیه درراس یک کشور اسلامی باشد ثانیا نظریه ولایت فقیه امری اجماعی نیست وهمه فقهای گذشته وحال با ان موافق نیستند ثالثا رهبری میتواند برمبنای انتخاب اقلیت صورت پذیرد وحکم استبداد را دارد که هرگز نمیتواند نیابت امام معصوم را یدک بکشد رابعا در امر رهبری انتخاب مردم مطرح است در حالیکه در مرجعیت ملاک عدالت علم وتقوی است نه انتخاب مردم بنابراین میان رهبری یا خلافت با امامت معصوم ملازمه ای وجودندارد در حالیکه در میان مرجعیت وامام معصوم حتما ملازمه وجوددارد. بعبارتی بعثت وامامت امری حتمی ودائمی است در حالیکه خلافت ورهبری سیاسی معصوم منوط به بیعت مردم است .

ژانویه 23, 2019 از
به نام خدا لوایحی در رابطه با مقررات بین المللی در مجلس ومجمع مطرح است که تصویب آنها دو نتیجه را دربردارد یک:اینکه موجب میشود ارتباط مالی ما با جهان برقرار گردد وبرجام دنبال شود دو:موجب میگردد تا ایران نتواند ببرخی از طرفداران خوددر منطقه کمک مالی کند همین امر باعث شده است تا دو گروه در جامعه با هم برسر تصویب یا عدم تصویب لوایح مناقشه کنند گروه اول میگویند که اگر تصویب نشود اقتصاد ایران فلج میشود گروه دوم میگوید اگر تصویب شود یاران خودرا در منطقه از دست میدهیم واسرائیل موی دماغ ما میگردد ظاهرا هردو حرف درستی میزنند یکی نگران اقتصاد است ودیگر امنیت کشور بنده راه حالم اینستکه ما باید با سازمان های بین المللی همکاری کنیم و نمیتوانیم در جهان تکرو باشیم پس باید لوایح تصویب شود اما درمورد دوستانمان جای نگرانی نیست میتوانیم از طریق واسطه عمل کنیم مثلا بدولت لبنان بدهیم تا به حزب الله برساند ویا دولت فلسطین تا به حماس برساند . می بینید که راه حل هست اما ظاهرا یک بازی برای سرگرمی مردم است

ژانویه 23, 2019 از
به نام خدا اخیرا رئیس جمهور در جلسه ای از وجود فیلترینگ در رسانه ها انتقاد کردند واشاره داشتند که نباید مانع آزادی مردم شد. بلافاصله در برخی مطبوعات علیه این نظر رئیس جمهور موضع گرفتند مبنی براینکه دولت مسوول است جلوی مفاسد را بگیرد ووظیفه امر بمعروف ونهی از منکر وظیفه نظام است . کاملا آشکار است که این دو نظر با هم درتضاد است یا یکی باید برچیده شود ویا آنکه بنوعی با هم کنار بیایند . بنده طرفدار روش دوم هستم و معتقدم که تقسیم وظیفه بشود دولت وظیفه حفظ آزادی را برعهده گرفته وهمه فیلترهارا بردارد وصدا وسیما هم وظیفه امر بمعروف ونهی از منکر را برعهده بگیرد و تمام 24 ساعت در انجام این وظیفه بکوشد . در این صورت هم آزادی کامل برقرار میگردد وهم انجام دو وظیفه شرعی بنحو احسن صورت می پذیرد. می بینید که چه راحت مشکل حل میشود . آیا بجای انجام این امر کل کل کردن مسوولان باهم بیک سرگرمی تبدیل نشده است؟

ژانویه 9, 2019 از
به نام خدا در اینکه قرآن وحی الهی وکاملترین کتاب در جهان است تردیدی نیست چرا که با اثبات خداوند وپیامبراو پیام الهی دریافت ودر تاریخ ثبت شده است. اما در مورد این کتاب باید گفت آنچه در اغاز اعلام پیام مطرح بود آگاهی دادن مردم در باره حقایق هستی و چگونه زندگی کردن برای رسیدن به رستگاری بود وکسی در صدد کشف امری درآن بر نمی آمد ولذا قرآن در هنگام نزول برای مردم تنها شیوه بیان کلام بیشتر حکم معجزه را داشت چون اعراب جاهلی با آگاهی از زبان در شگفت میشدند که این چه بیانی است؟ نه شعر است ونه نثر اما این همه شگفتی در کلمات آن وجوددارد . بنابراین قرآن درآغاز جز مساله معجزه بیان مورد توجه نبود اما پس از رحلت پیامبر وشکوفائی اسلام دانشمندان گوناگون آنرا مورد توجه قرار دادند واین امر تا کنون ادامه دارد.اگر دقت کنید هرگز سایر کتب دینی ازجمله ادیان نوظهور مورد توجه نبوده وبیشتر قرآن مورد بررسی قرار گرفته ومیگیرد قران ازجهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است وهردانش پژوهی نتیجه کار خودرا اعلام نموده است اگر مخالفی در میان باشد باید نظر خودرا با آن محقق درمیان بگذارد چه قرآن بجای خود هست ونظری ندارد . اگر تحقیقات علمی به سرانجام رسیده که دیگر مشکلی نیست واگر نه باز ادامه دارد ونمی توان نقصی بر کتاب خدا وارد نمود. آنچه در کتاب خدا مهم است پاسخگوئی به نیاز عملی ونظری مرد م است . هرکس هر سوالی درباره آغاز جهان تا پایان داشته باشد پاسخ میدهد واگر در باره اینکه چه کند؟ تا رستگار شود نیز پاسخگوست در این باره بنده بسهم خودم درخدمتم.

ژانویه 9, 2019 از
به نام خدا از واژه اسلام این موارد در فرهنگ ما وجوددارد .سلم سلامت سالم تسلیم سلام مسالمت در همه این واژه ها روح دوستی صلح وآرامش وجوددارد وسلام نام خداوند است . اسلام یعنی تسلیم در برابر دوامر خداوند و اراده جمع اگر هردو را برگزینی رستگار می شوی اگر یکی را برگزینی راه دشواری درپیش داری واگر هیچکدام را برنگزینی سرانجامت تباهی است دین خدا در طول زندگی بشر ازآغاز تا کنون وتا پایان عمر بشر اسلام بوده هست وخواهد بود همه ادیان الهی اسلامند یعنی تسلیم دربرابر حقتعالی واراده جمع وخداوند می فرماید همانا دین نزد خداوند تنها اسلام است ونه چیز دیگری

ژانویه 9, 2019 از
به نام خدا این دو اصطلاح در کتاب خدا وروایات اسلامی بسیار آمده است. این دو اصطلاح تعبیر ریاضی وطبیعی دین خداست اولی در امور نظری ودیگری در امور عملی در ریاضیات خط مستقیم کوتاهترین راه میان دو نقطه است بگونه ایکه اگر ما در نقطهای از خط قرار بگیریم انتهای خط بخوبی دیده میشود در حالیکه در خطوط شکسته یا منحنی چنین نیست امور نظری و اعتقادات الهی همانند یک خط مستقیم است نقطه آغاز خداوند ازلی است ونقطه پایان خداوند ابدی است .در دنیا خط نبوت از آدم آغاز ودر خاتم پایان می یابد در یک خط راست . برای یافتن صراط مستقیم باید تلاش کرد واز عقل ودل یاری جست و از وحی نیز مدد گرفت .در میان همه راه های موجود تنها یک راه است که مستقیم است ونه بیش. در دانش طبیعی وزیست آنچه ملاک است اعتدال ومیانه روی است ودر امور عملی دین نیز همین ملاک قرار دارد طریقه وسطی یا خط میانه در عمل مردم دچار افراط و تفریط میشوند راه درست راه میانه است وانسان بافطرت خود آنرا می یابد گاه می بینیم که شیعه وسنی هریک بر طبل خود میکوبند اما باید راه میانه را در میان این دو یافت افراط و تفریط مارا تباه میکند گاه دنیارا ازدست می دهیم وگاه آخرت را تشخیص این خط براحتی صراط مستقیم نیست .دومی در همه جای گیتی یکی است اما اولی با فطرت انسان ودر شرایط محیط بدست میاید ولذا نباید همه انسانها در عمل مانند هم باشند . راه راست یکی است وخط میانه بدور از افراط وتفریط بستگی به شرایط زمان ومکان دارد .