نوامبر 25, 2018 از
به نام خدا وجود حجم بسیار زیاد مخالفت با دین اسلام بنده را برآن داشت تا با بررسی موارد پی به ریشه این برخوردها ببرم واینک آن موارد را درزیر می آورم. 1-یکی از موارد مخالفتها اشاره به مجازات های وحشیانه در دین اسلام است تا ازاین طریق این دین را مخدوش کنند .بگذریم که چنین موارد چندان صحت ندارد اما این موارد درتمام ادیان الهی مصداق دارد چرا به دین اسلام گیر داده اند ؟دلیلش اینستکه دین اسلام آخرین دین خدا برای انسان بعبارت امروزی آخرین ورژن دینی است .در نتیجه موجب گردیده است تا همه کسانیکه در ادیان گذشته دارای دکه ودکانی هستند نگران سرنوشت خود شوند وبا تمام توان علیه این دین خدا برخیزند .این یک دلیل هجوم فراوان به دین اسلام(آخرین دین) 2-یکی از موارد مخالفتها برخورد تند با کتاب خدا قرآن است ومدام تلاش میکنند برتناقضات موجوددرقرآن بیافزایند .در حالیکه وجود تنها یک تناقض کافی است اما چرا هزاران ایراد برقرآن میگیرند؟چون قرآن آخرین وحی خداوند است وناسخ همه کتب مقدسه گذشته وبعبارت دیگر تنها کتابی است که معیار وسنجش برای درستی ونادرستی همه رویدادهای گذشته است .خوب معلوم است که باید دربرابرآن موضع بگیرند وبرتک تک کلمات آن اشکال وارد کنند.(آخرین کتاب) 3-وجود امام عصر ومهدی موعود که موعود همه دوران هاست سخت دیگران را به تکاپو انداخته است چه پایان راه دیگران نزدیک است. بنابراین تلاش بسیار نموده اند تا با ایجاد ادیان جدید ومذاهب گوناگون خدشه به این موعود عزیز بیاورند. (آخرین موعود) 4- آخرین عامل مخالفتها وجود برخی روحانیون متحجر وواپسگرا که برای چندروز زندگی دردین دنیا دین را بازیچه قرار داده ودیگر آخوندهائی که نوکر اجانبند ودر خدمت مطامع آنها .اینان نیز موجب سرخوردگی جوانانی میشوند که جویای حقیقتند و از این راهنمایان طرفی نمی بندند وگرفتار بقیه دشمنان اسلام میشوند.(آخرین تفاله ها)

نوامبر 23, 2018 از
چرا زنان سن خودرا کمترازسن شناسنامه خود میدانند؟ چون روزهای راکه منتظرکودکش بوده فقط با دلواپسی انتظارکشیده وزندگی نکرده ، چون شب ها که فرزندش مریض بوده درکناربستر اونشسته وگریسته وزندگی نکرده ، چون زمانی که فرزندش بیرون ازخانه بوده تا امدنش فقط به در چشم دوخته وزندگی نکرده ، چون بارها به خواطر راحتی سائراعضای خانواده خواسته ونیازهای خودرا نادیده گرفته وزندگی نکرده ، اوهمه ی این هارا از زندگی کم کرده وسپس سن خود را حساب میکند حق با اوست ومنصفانه نیست زمانی را که برای دیگران زندگی کرده به حساب او بگذاریم .

نوامبر 21, 2018 از
تواگرنازکنی نازکشیدن بلدم / ناز ازچشم پرازعشوه خریدن بلدم / قفس خسته دلی های منی عاشق را / بازکن تا که بی بینی که پریدن بلدم / لب تو باغ اناراست به شوق اوردم / میوه ی عشق زلبخند توچیدن بلدم / خنده کن تابشنوی سوژه ای نقاشی من / من فقط شیوه ی لبخند کشیدن بلدم / بگذرازپیش من ای یوسف زیبا وبی بین / محوزیبایی توانگشت بریدن بلدم / هرچه خواهی اذیت کن تو این عاشق را / ذوب درعشق توام زجر کشیدن بلدم / بوسه پنهانی وجام و من وتو هیچ نترس / من شتردیدن و گفتن که ندیدم بلدم .

نوامبر 20, 2018 از
چه زبا نی صا د ق تروزلال تر و بی ریا تر اززبا نی كه كلما تش نه لفظ است ونه خط ، هرعبا رتش نا له وضجه است ، وفریا د ش عا شقا نه ، مگرچشم از زبا ن صا د قا نه تر سخن نمیگو ید ؟ مگر اشك زیبا ترین شعرو د ا غ ترین اشتیا ق ولطیف ترین د و ست د اشتن را وخا لص ترین گفتن كه همه د ر كره د ل بهم آ میخته وذ وب شد ه وقطره گرم شد ه وآ ن نا مش ا شك است كه اززبا ن صا د قا نه ترسخن میگوید .

نوامبر 20, 2018 از
خدایابه ما ایمانی عطاکن نگران روزیمان نباشیم درست مانندکودکی که نگران وعده بعدی غذایش نیست زیرابه مهربانی مادرش ایمان دارد.

نوامبر 20, 2018 از
وﺳﻌﺖ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ، ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ ﻭ ﺭﻓﺘﺎر ﺍﻭﺳﺖ . ﻫﺮ ﭼﻪ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ،ﻣﺤﺒﺖ، ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ، ﺧﺮﺩ ﻭ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﺮﯼ. ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺩﺕ، ﮐﯿﻨﻪ، ﻧﻔﺮﺕ، ﺧﺸﻢ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺗﺮﯼ. ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺎﺏ ﻭ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ياراي ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻧﯿﺎﯾﻤﺎﻥ را ندارد! اگر طالب نور در زندگي خودهستيم بايد از جنس نور شويم. چون بر أساس قانون جذب ما هر آنچه در درون و أفكار و نيات مان داريم را به خود جذب مي كنيم.

نوامبر 19, 2018 از
د ختر بدنیا امد تا دختر كسی شود ازدواج كرد تا همدم كسی شود حاملگی و زایمان را تجربه كرد تا مادر كسی شود برای همه كسی شد امّا خودش بیكس ماند و خانۀ سالمندان را اختیار كرد. تعجُب این جا است كه یک مادر میتواند 10 تا فرزند را نگهداری كند امّا 10 فرزند نمیتوانند یک مادر را نگه دارند این انصاف نیست .

نوامبر 19, 2018 از
دلايل باارزش بودن زن: به گفته ي يكي ازبزرگان : » زن اگر پرنده آفريده ميشد حتما طاووس بود ، اگر حيوان بود حتما آهو بود ،اگر حشره بود حتما پروانه بود، او انسان افريده شد تاخواهرباشد ومادرباشد وعشق.... زن چنان بزرگ است كه خداوند وعده زنان بهشتي را به مردان مؤمن دربهشت داده است ، زن بااحساس ترين موجودات خداست تا حدي كه يك گل اورا راضي ميكند ويك كلمه اورا به كشتن ميدهد .... پس اي مرد مواظب باش زن از دنده ساخته شده است پس تكبركناربگذار... زن ازسمت چپ تو نزديك به قلبت ساخته شده تا اورا درقلبت جادهي ... شگفت انگيز است زن در كودكي در هاي بهشت را به روي پدرش ميگشايد درجواني دين شوهرش را كامل ميكند وهنگامي كه مادر ميشود بهشت زير پاي اوست ..... پس قدرش را بدانيم....

نوامبر 19, 2018 از
ﺩﺭﺧﺘﻬﺎ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ؛ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻋﺼﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ؛ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺗﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﺧﻮﯾﺶ ؛ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻭ ..... ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﻮﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﮐﺪﺍﻡ ﺟﻨﺲ ﺑﻮﺩﯾﺪ؟؟ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﯼ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﺍ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﺵ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﮑﻨﯿﻢ .... ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ ... ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ، ﻣﻬﻨﺪﺱ ، ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﮔﺮ ، ﺭﻓﺘﮕﺮ ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ ... ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ، ﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﮔﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ..... ﭘﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻮﯼ ﻧﺎﺏ ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﺑﺪﻫﯿﻢ .... ﺻﻮﺭﺕ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﭘﯿﺮ .... ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﺭﻭﺯﯼ ﭼﺮﻭﮎ ... ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺧﻮﺏ ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻤﯿﺪﻩ .... ﻣﻮﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎﻗﻠﺐ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ماند...

نوامبر 19, 2018 از
انسانها بازی کردن را دوست دارند این تو هستی که انتخاب کنی هم بازیشون بشی یا اسباب بازیشون
Page generated in 0.1216 seconds with 13 queries and GZIP enabled on 195.201.246.16.