محمدعلی به ابادی
از on 12 مهر, 1398
25 views

به نام خدا
پس از اینکه در گام اول نظارت شورای نگهبان بر انتخابات برچیده شد ودر گام دوم مجلسی آزاد از نمایندگان دلخواه مردم تشکیل شد آنگاه مجلس درراس امور است ومیتواند هر اقدامی بنماید .
پیش از آنکه دوره این ریاست جمهوری خاتمه یافته وانتخابات دوره بعدی آغاز گردد مجلس در اولین برنامه کاری خود طرح اصلاح قانون اساسی کشوررا بررسی وآماده برای همه پرسی طبق قانون اساسی موجود اقدام می کند که پس از تصویب از سوی ملت انتخابات ریاست جمهوری برگزار می گردد .
با برگزاری یک انتخابات آزاد برای ریاست جمهوری زمینه تشکیل دولتی مستقل بوجود آمده ودو قوه برآمده از ملت در کنار هم مسیر اصلاحات قانونی را طی می کنند .
با تحقق این موارد کشور با زیر بنای دینی در قوانین و قوای مستقل اجرائی وتقنینی بسوی ایرانی آباد وآزاد گام برخواهد داشت.
تمامی خواسته های مردمی در اصلاح قانون اساسی گنجانده خواهد شد .

3 کاربر از این خوشم آمد
Addurl.nu