محمدعلی به ابادی
از on می 9, 2019
7 views
به نام خدا
برخی گمان دارند که مردان باید سالار زندگی باشند بعضی خلاف آنان زن سالاری را می پسندند ودر خانواده سخن از فرزند سالاری است
آیا واقعا کدامیک مقبول عقل است؟
بنظر بنده هیچیک درست نیست. انسانها با هم برابرند کوچکی وبزرگی وجنسیت ملاک نیست باید بدنبال عنصر دیگری گشت.
انسان تا زمانیکه تنهاست خودش میخواهد سالار خودش باشد ایرادی نیست اگرچه خودخواهی خودنیز درد بزرگی است وآدمی را کور میکند اما آدم تنها مانند تارزان در همان جنگل هرگونه مایل است عمل کند
اما زمانیکه وارد میدان هستی میشود با دوکس درگیر میشود یک:مردم دو:خداوند
در اینصورت باید سالار خودرا در خداوند ومردم ببیند. اما چگونه میتوان با خدا ومردم مرتبط بود ؟ آن حکم وقانون است
سالار واقعی قانون وحکم خداست
در زندگی شخصی حکم خدا براو حاکم است ودر زندگی اجتماعی اعم از خانواده شرکت وجامعه قانون حاکم براوست
اراده الهی واراده جمع حاکم برانسان است . در نتیجه قانون سالاری اعم از قانون الهی وجامعه بهترین ومنطقی ترین سالاری در نظام انسانی است.
5 کاربر از این خوشم آمد