محمدعلی به ابادی
از on 9 اردیبهشت, 1398
8 views
به نام خدا
اخلاق یا خوی ها صفاتی هستند در انسان که شخصیت آدمی را نشان میدهد .
اخلاق محصول چیست؟ وآیا این امر درست است که کلاس اخلاقی برپا شود و اشخاص بروند آنرا یاد بگیرند؟
قبل ار پاسخ به سوالات یادشده بگذارید مثالی بزنم تا مطلب روشن شود
یک درخت دارای سه بخش است ریشه تنه وساقه ها ومیوه وگل وبرگ آن
هیچ درختی بدون ریشه نیست وهرچه ریشه سالم واستوار باشد درخت ماندنی است اما چیزی که موجب کاشت یک درخت است آن برگ ومیوه وگل آن است والا درخت بدون ثمر تنها برای سوزاندن هیزم آن است
برگردیم به مطلب. ریشه درخت آدمی عقاید اوست آنچه انسان ازآن نشات میگیرد باورهای اوست .انسان بدون باور اساسا انسان تلقی نمیگردد . وآنچه درخت آدمی را در بیرون رشد میدهد عمل او به قوانین است اعم از قوانین فردی یا اجتماعی
هرگاه آدمی با باورهای خود بوظایف قانونی عمل کند شخصیت او نمایان میگردد. شخصیت همان صفات محصول باورها واعمال است
انسان معتقد به خداوند ومجری اوامر او انسانی منظم ووقت شناس میشود .
باید باورهای خودرا بروز نمود و به قوانین موجود عمل کرد بقیه دست خود ما نیست برآیند این دو همان شخصیت آدمی است
البته بخشی از صفات از پدر ومادر وگذشتگان ژنتیکی در انسان موجود است که آنها همیشه همراه آدمی هستند وشاید با امور یادشده بنوعی نظارت شوند.
4 کاربر از این خوشم آمد
Addurl.nu