محمدعلی به ابادی
از on مارس 31, 2019
4 views
به نام خدا
کلمه واقسام آن
كلمه یا واژه :هر لفظی كه دارای معنی باشد كلمه نامند وكلمه پایه هر زبانی است مانند روز یا یوم
اقسام كلمه:در زبان عربی كلمه بر سه قسم است اسم فعل حرف
اسم: نام هر چیزی را گویند بطور مشخص یا مبهم مانند محمد یا او
فعل: انجام كاری در زمانی توسط كسی یا شئی مانند میروم یا برو
حرف: هر كلمه ای كه نه نام باشد ونه فعل مانند از یا اگر
در فارسی وزبانهای اروپائی كلمات هشت تا ده قسمند كه در فارسی
نام صفت ضمیر اعداد قید فعل اصوات حرف اضافه وحرف ربط
ودر زبان انگلیسی وفرانسه حرف تعریف نیز افزوده شده است با كمی دقت خواهیم یافت كه تمام این اقسام بهمان سه نوع بر میگردد.
اولاحرف ربط وحرف اضافه هردو حرفند
ثانیا اصوا ت تماما معنای فعلی دارند پس فعلند ویا اینكه اسم فعلند حرف تعریف نیز در تركیب صفت است پس در صفت از ان بحث خواهد شد اما ضمیر همان نام است كه مبهم است اعداد نیز از اسامی مبهمند وصفت كه جایگزین اسم میشود وحالات انرا دارد انهم اسم است وقید نیز حالت مصدر فعل است ولذا ان نیز اسم است
بعبارت فلسفی هر چه در عالم وجود دارد نامی دارد وفعل وحرف وجود خارجی ندارند چرا كه فعل دارای زمان وحركت است ووجود خارجی ندارد.
مو ضوع را بصورت دیگری میتوان بیان نمود ضمیر جانشین اسم وصفت وقید حالت انرا بیان میکند(درمورد قیدحالت مصدر فعل ) از طرف دیگر اصوات جانشین فعل انددر نتیجه همه چیز باندو بر میگردد.
2 کاربر از این خوشم آمد