محمدعلی به ابادی
از on مارس 31, 2019
4 views
به نام خدا
ادوات پرسشی
دانش ادمی از سوال اغاز میشود بنا بر این در اولین درس هر زبانی باید با ادوات پرسشی اشنا شد ادات سوالی ده تاست
1-كه یا كی =من=who سوال از علت فاعلی یا كیستی وشخصیت است كه در پاسخ اسم خاص میاید(علت فاعلی وهویت)
2-چه یا چی =ما=what سوال ازچیستی وماهیت است كه در پاسخ اسم عام میاید(كلی ماهوی)
3-چگونه یا چطور=كیف=howسوال از كیفیت ووضعیت است كه در پاسخ صفت میاید(كیف محسوس ونفسانی)
4-كی =متی=whenسوال از نسبت زمانی است كه در پاسخ قیدزمان میاید(متی)
5-كجایاكو =این=whereسوال ازنسبت مكانی است وپاسخ قیدمكان است(این)
6-چرا =لم=whyسوال از علت است (قید علت)
7-چندیاچقدر=كم=how many-how much سوال از كمیت است وپاسخ عدداست(كم)
8-مال كی =لمن=whoseسوال ازتعلق مالكیست وپاسخ ان نام مالك است(له-اضافه)
9-كدام یا كدامین=ای=whichسوال ازانتخاب است وپاسخ ان یك نام است
10-ایا؟=ا وهل سوال از انجام فعل یاعدم انست وپاسخ ان یك جمله است كه میتوان بجای ان باختصار ازدوكلمه اری یا خیر استفاده نمود. ودرانگلیسی معادل ندارد وشكل جمله حالت سوالی دارد.
نكته۱:در فارسی با تركیب واژه چه ویك كلمه دیگرمیتوان هر یك از ادات سوالی راساخت مانند چه كسی یاچه چیزی یا برای چه ودر عربی با افزودن ذا ویا ما همان مفاهیم را درست كرد مانند ماذا – لماذا من ذا ودر انگلیسی بجای تركیبhowبایك صفت میتوان ازwhatبا یك اسم استفاده نمود مثالwhat lengthبجایhow long
نكته2:ادات پرسشی بجز شماره 10 كه حرف یااسم صوت است بقیه در تركیب ضمیر صفت یا قیدند
3 کاربر از این خوشم آمد