محمدعلی به ابادی
از on مارس 31, 2019
5 views
به نام خدا
ابراهیم خلیل آورنده دین حنیف وپدر همه پیامبران ابراهیمی واز جمله 3 پیامبر بزرگ بودند که هم اینک ادیان آنان در جهان منتشر وزنده است.موسی عیسی ومحمد که برآنان درود باد
هیچ میدانید که از پیامبران یادشده هرگز نسلی ذکور وجودنداشته است .شاید یکی از حکمتها جلوگیری از سوء استفاده از این زمینه بوده است.
موسای کلیم ظاهرا فرزند پسری بنام جرشون بودند که در کودکی فوت کرد وادامه ماموریت ایشان را خادمشان یوشع نبی پی گرفتند.
عیسی مسیح ظاهرا ازدواجی نکردند ومدام در حال سفر بودند ونسلی از ایشان نماند وادامه راه ایشان با یحیای نبی وحواریون بود.
پیامبر اسلام فرزند ذکوری داشتند که در خردسالی فوت کردند وادامه راه ایشان را فرزند خوانده وپسر عمویش امام علی پی گرفتند.
بنابراین عملا با قطع نسل پیامبران بزرگ سلسله نبوت پایان گرفت وآخرین پیامبر خاتم رسل شد.