محمدعلی به ابادی
از on مارس 25, 2019
4 views
به نام خدا
بموارد زیر توجه کنید
1-سنگ: نیاز انسان صفردرصد(جماد)-
2-نمک: مقداری کم(جماد)-
3-غذای گیاهی یا جانوری: تا حدودی(نبات وحیوان)-
4-آب:زیاد(مایع)-
5-هوا:بسیار زیاد(گاز)-
6-نور:فراوان(انرژی)-
7-معنی وعلم:بسیارفراوان(مفاهیم مجرد)-
8-خداوند:نیاز انسان بی نهایت(ذات مجرد)-
نیاز انسان بموارد بالا ازصفردرصد تا بی نهایت است
ازبالا به پائین کثیف ترین اشیاء تا لطیف ترین آنها
از کمترین تا بیشترین در هستی
نتیجه: هرچه نیاز انسان بیشتر باشد مواد بیشتری در هستی موجود است وهرچه بیشتر میشود لطیف تر وپاکیزه تر است.
خداوند فراوان ترین موجود هستی ولطیفترین آنها ست که در تمامی ذرات هستی حضور داشته وبهره میدهد
4 کاربر از این خوشم آمد