محمدعلی به ابادی
از on مارس 25, 2019
4 views
به نام خدا
بادرود وتبریک سال نو ونوروز
آنچه معیار برای پذیرش حقایق از سوی آدمی است خرد وعقل اوست.
هرچه در گیتی هست وهرچه دیگران با هر شانی بگویند وهر نوشته وکتابی از هر شخصیتی باید بوسیله خرد آدمی سنجیده وپذیرفته شود.
چه هیچکس در جهان معصوم نیست و تنها فردی که باعتقاد بنده معصوم است از دیده ها پنهان ودر اختیار نمی باشد ولذا هرگز به کسی ونوشتاری وسندی اعتماد نکنید مگر با عقلتان بسنجید
البته در صدی از نیاز انسان امور تخصصی است وعقل موافق با اعتماد به متخصص است اما این نیاز شاید 5 درصد باشد ولی بقیه نیازها ودرک حقایق باید خردمندانه باشد .
اما بنظر بنده یک استثنا وجوددارد وآن وحی الهی است که خداوند بوسیله پیامبرش ارسال داشته است وحافظ درستی آن است .
این تنها سند قابل اعتماد است که میتوان مدرکات خودرا باآن سنجید تا از خطا مصون بمانیم واین تنها یاور عقل است که بوسیله نماینده اش در اختیار بندگان خدا قرار داده است.
4 کاربر از این خوشم آمد