محمدعلی به ابادی
از on مارس 25, 2019
4 views
به نام خدا
برخی گمان می کنند که زنان در اسلام دارای محدودیت شدیدند در حالیکه اینگونه نیست وبرعکس هیچ محدودیت در داشتن هر سمتی بجز یک مورد وجودندارد وآن سمت قاضی محکمه است . تنها همین یک مورد
بنابراین بموجب قانون اساسی جمهوری اسلامی زنان در صورت داشتن سایر شرایط میتوانند رهبر یا رئیس جمهور یا روسای سه قوه و نمایندگی مجالس خبرگان وشورای اسلامی وزارت وکالت مشاورت دادستانی دادیاری بازپرسی وهر سمت پائین تری را داشته باشند.
در مورد قاضی دادگاه صریح به مرد بودن است اما اگر روزی مجلس تصویب کند و مجمع تشخیص مصلحت موافقت کند میتوان این مورد را هم برچید
3 کاربر از این خوشم آمد