محمدعلی به ابادی
از on مارس 16, 2019
6 views
به نام خدا
چرا برخی تلاش می کنند تا یهودیان را دوستان واقعی ایران واعراب را دشمن واقعی این کشور نشان دهند؟
کمی تاریخ را ورق می زنیم
ایران عزیز ما ازهمه سو مورد یورش قرار گرفته است در شمال ازسوی روسها بارها در غرب ازسوی عثمانی ها ودورتر یونانی ها در جنوب غربی ازسوی صدامیان عرب از سوی جنوب ارو پائیان استعمارگر و عرب وحشی 14 قرن پیش ودر شرق ازسوی افاغنه وبالاتر ازآن مغولان
اما چرا ملت ایران در هیچ مورد کینه بدل نگرفت وبا دشمنان خود عجین شد وآنهارا در خود هضم نمود. این امر بیانگر دو حقیقت است
یک اینکه این کشور دارای منابع عظیمی است که مورد طمع دیگران قرار دارد ودیگر اینکه دارای فرهنگ بزرگی است که همه را درخود هضم میکند وعلاقمند
اما چرا تلاش براین است که ایران دشمن عرب است ویا برعکس وصهیونیستها دوستدار ایران اند وبرعکس
دشمنان ایران که در واقع همان استعمارگران سابقند یهودیان را که تنها از این کشور بهره مند بوده ونقشی درآن نداشته اند دوستان ما نشان میدهند واهلبیت را که شریفترین انسان های تاریخند ومارا از دست عرب وحشی که دوقرن مارا به صلابه کشیده بودند نجات دادند ودر واقع ناجی ما بودند تحت عنوان عرب دشمن ما نشان میدهند .
صهیونی که وظیفه دارد ازما تشکر کند ناجی ما تلقی وناجیان مارا که ازعرب وحشی نجات دادند دشمن نشان دهند .
ایران مهد تمدن های بزرگ است ومرهون ادیان بزرگ خود باندازه یک دنیا فرهنگ دارد ونیازی به دشمنی با هیچ نژادی ندارد ودوستان ودشمنان قسم خورده خودرا خوب می شناسد .آنکه به این کشور دل می سوزاند خود ملت ایران است نه اجانب وآنکه باید در پیشبرد ایران عزیز بکوشد ملت بزرگ این سرزمین است که متدین به ادیان الهی اند
2 کاربر از این خوشم آمد