مارس 8, 2019 از
به نام خدا
در طول مدت حضورم در سایت بیشتر برروی مبانی اندیشه نوشته وکمتر به وضع موجود پرداخته ام.اینک تصمیم گرفته ام تا بیشتر درباره مسائل روز جامعه بنویسم امید است که مورد تبادل نظر کاربران عزیز با رعایت احترام قرار گیرد.
آنچه تا کنون بنظر بنده میرسد کمترین حرکتی بسوی تغییر در قانون اساسی انجام شده است واگر اینگونه پیش رود نمیتوان امیدی داشت .
باید حرکت بسوی تغییر باشد تا بتوان همه مردم را خشنود وکشوررا به پیش برد. بنظر بنده در نظام ما نیازی به تغییر نام نیست .
جمهوری اسلامی زیبنده این کشور است اما مهمترین تغییر باید در راس نظام انجام شود واین امر بدو صورت میسور است
1-حذف سمت رهبری وانتقال قدرت دینی به حوزه هاست
بدین صورت که شورائی از مراجع فقهای شورای نگهبان را منصوب می کنند تا برقوانین کشور نظارت داشته باشند. در نتیجه قوانین کشور اسلامی است وجمهوری اسلامی نام آن خواهد بود . با حذف این سمت رئیس جمهور که منتخب ملت است شخص اول خواهد بود و مجلس خبرگان ومجمع تشخیص وشوراهای عالی کلا برچیده میشود . در این صورت کشورما همانند همه جمهوری های اروپائی خواهد بود با عنوان اسلامی
2-حفظ سمت رهبری بعنوان شخص اول ورئیس کشور بدون دخالت در امور کشور
در این صورت دیگر نیازی به رئیس جمهور نیست بلکه فردی بعنوان نخست وزیر ازسوی مجلس انتخاب میگردد ودولت تشکیل میشود . این شیوه در واقع بنوعی حفظ نمادی است که ملت ایران درطول دوران ها داشته اند و کشوردر ماهیت جمهوری است چون نقش مردم تعیین کننده است اما از ثبات بیشتری در بالا قرار دارد
در این صورت مانند برخی دیگر از کشورهای اروپائی است که دارای ملکه یا پادشاه ویا رئیس جمهور تشریفاتی هستند با این تفاوت که عنوان اسلامی را داریم.
4 Liked
,  و 2 دیگران پسندیده اند