مارس 8, 2019 از
به نام خدا
مشکلات موجود درجامعه ایران تقریبا برای همه روشن است ودر بیانیه رهبری هم بوضوح آمده است .
دشمنی آمریکا واسرائیل نیز امری واضح است وآنها خود گرفتارشده اند وبدنبال راه گریزند
اما دراین میان ملت ایران چه باید بکند وچه انتظاری از مسوولان هست؟
همه مشکلات را کنار بگذارید آنها همه بیک ریشه میرسند وآن مشکلات سیاسی است که حداقل سه دهه است که چوب آنها رامردم میخورند
کار مردم را بخودشان واگذارید مردم آقا بالاسر نمیخواهند خداوند خود بندگان خودرا آزاد گذاشته است .
تمامی ارکان حضور کامل مردم را ایجاد کنید همه محدودیتهارا برچینید .ما که ارتش سپاه بسیج انتظامی وامنیتی توانا داریم چه جای نگرانی است ؟ آیا آزادی مردم نگران کننده است؟ اگر هست مشکل در انباشتگی قدرت است نه مردم .اراده الهی در جماعت است نه قدرت انباشته .
اصلاحات اساسی وبنیادی را درپیش بگیرید همه ارکان حضور مردم را فراهم کنید .
شما نگران اسلام هستید؟ اسلام خود درفطرت مردم است.مردم را با فطرتشان آزاد بگذارید
وظیفه روحانیت همان فقاهت است که آن هم در شورای نگهبان منظور است ومراجع دینی هم راهنمای مسائل فردی مردمند
همه چیز برای اجرای اسلام فراهم است تنها بندگان خداوندند که سرگردان مسوولان اند .
درهای آزادی را باز کنید وباردیگر فضای بهمن ماه 57 را تکرار کنید که برای همیشه درخاطره ها مانده است
اصل 177 در کنار ماست نه برای زیور بلکه برای تامین خواسته های مردمی
4 Liked
,  و 2 دیگران پسندیده اند
شاهین
OK