فوریه 28, 2019 از
به نام خدا
بجز آنانکه در اندیشه هستی فعلا درجا میزنند کسانیکه با عقلانیت راه را دنبال کرده اند به حقایقی دست یافته اند که میتوان زیربناها وروبناهای آن دریافتهارا بررسی نمود
ازهمان آغازین روز پیدائی انسان خردمند سه اصل به عنوان زیربنای اندیشه انسان درباره هستی وجودداشت ودارد.
1- باور به یکتاپرستی
2-باور به وحی که بوسیله پیامبر آورده می شود
3-باور به رستاخیز
اما آنچه در طول بیش از 10000 سال دانش بشری گسترش یافته است روشن تر شدن این زیر بناها بوده است .بعبارت دیگر اصل زیربنا کماکان ثابت مانده است اما با شناخت بیشتر
مثلا مردم در گذشته دور ماه خورشید وآسمان را می دیدند هرچه بیشتر دانش بشری افزون شد آگاهی انسان بر این کواکب روشن تر گردید
برهمین منوال آگاهی مردم برخدای یگانه وحی او وسرانجام کار در گذر زمان رو به آفزایش است.
*اما در مورد روبنا آنچه مطرح بود وهست قوانین واحکامی بود که باید از طریق وحی دریافت وعمل می گردید *
این موارد برعکس زیربناها همیشه در معرض تغییر بود
1- احکامی که با آمدن وحی جدید نسخ وجایگزین میگردید
2- احکام ثانوی یا ضروری ومصلحتی که بوسیله نمایندگان مردم جایگزین احکام دین میگردید
حاصل زیر بناها همیشه یکی بود وثابت تنها شناخت بهتر آن گذر عمر بود
ودر مورد رو بنا البته ماهیتا تغییر پذیر بود وهست
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر پسندیده اند