محمدعلی به ابادی
از on فوریه 10, 2019
2 views
به نام خدا
اگر چه درقرآن کریم چندین آیه درباره شخصیت امام علی اشاره دارد ومیتوان در گوگل آنهارا جست اما چه منطقی وجوددارد که باید نام امامان در قرآن بیاید ؟
اگر قرار است که خلیفه بوسیله مردم انتخاب وبیعت شود دیگر برای چه نام آنان مطرح گردد ؟ آیا این همان استبداد نیست؟ که خداوند مردم را به پذیرش خلیفه مورد نظر خود مجبور کند؟
بنابراین منطق حکم میکند که هرگز نام خلفای بعد در کتاب خدا نباشد نه اختلاف میشود ونه مردم دربرابر خداوند قرار میگیرند
آنچه درمورد امامان مطرح است صلاحیت علمی آنان بوده وهست که میتواند مرجعیت احکام را برعهده داشته باشند واین امر4 1قرن بدان عمل گردید.
تشخیص مرجعیت هم با اهل علم است وخلفا خود درعمل اعلمیت امام علی را گواهی داده اند
البته پیامبر اسلام هم در غدیر امام علی را معرفی کردند (من کنت مولاه فهذا علی مولاه) وهم اینکه در عمل وصایت امور خودرا بدیشان سپردند واین امر بصورت متوالی در باره هریک از امامان اجرا شد . ضمنا احادیثی در میان است که همه اهل سنت نیز برآن اتفاق دارند(حدیث 12 امام یا خلیفه)
2 کاربر از این خوشم آمد