محمدعلی به ابادی
از on فروردین 9, 2019
8 views
به نام خدا
از واژه اسلام این موارد در فرهنگ ما وجوددارد .سلم سلامت سالم تسلیم سلام مسالمت
در همه این واژه ها روح دوستی صلح وآرامش وجوددارد وسلام نام خداوند است .
اسلام یعنی تسلیم در برابر دوامر
خداوند و اراده جمع
اگر هردو را برگزینی رستگار می شوی
اگر یکی را برگزینی راه دشواری درپیش داری
واگر هیچکدام را برنگزینی سرانجامت تباهی است
دین خدا در طول زندگی بشر ازآغاز تا کنون وتا پایان عمر بشر اسلام بوده هست وخواهد بود
همه ادیان الهی اسلامند یعنی تسلیم دربرابر حقتعالی واراده جمع
وخداوند می فرماید همانا دین نزد خداوند تنها اسلام است ونه چیز دیگری
5 کاربر از این خوشم آمد